Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Agenda van de Samenleving Blz. 4  
Agenda van de samenleving 2019 - 2022 Blz. 5  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 6  
Dienstverlening en Communicatie Blz. 7  
Huis van Albrandswaard Blz. 8  
Tevredenheidsonderzoek Blz. 9  
Omgevingsvisie Blz. 10  
Wonen Blz. 11  
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 12  
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 13  
Openbare Ruimte Blz. 14  
Samenwerking in het buitengebied Blz. 15  
Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Blz. 16  
Wijkregie Blz. 17  
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 18  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 19  
Financiën Blz. 20  
Educatie Blz. 21  
Sport Blz. 22  
Sociaal domein Blz. 23  
Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 24  
Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 25  
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Blz. 26  
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Blz. 27  
Doelstellingen Blz. 28  
1.1.1 Inbraken & diefstallen Blz. 29  
19. 1.1.1a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners (groepen) en integraal werken met veiligheidspartners. Blz. 30  
1.1.2 Alcohol & drugs Blz. 31  
19. 1.1.2a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. Blz. 32  
1.1.3 (Veiligheids)participatie Blz. 33  
19. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams. Blz. 34  
19. 1.1.3b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Blz. 35  
1.2. Algemeen bestuur Blz. 36  
1.2. Algemeen bestuur Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
1.2.1 Dienstverlening Blz. 39  
19. 1.2.1a Opstellen businesscase thuisbezorgen paspoorten en rijbewijzen. Blz. 40  
19. 1.2.1b Uitvoeren van een nieuwe meting burgerpeiling "Waar staat je Gemeente". Blz. 41  
19. 1.2.1c Onderzoek naar een effectievere inzet van onze (digitale) mogelijkheden om met burgers te communiceren. Blz. 42  
19. 1.2.1d Begeleiden en evalueren kinderburgemeester. Blz. 43  
1.2.2 Communicatie Blz. 44  
19. 1.2.2b Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook). Blz. 45  
19. 1.2.2c De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoners. Blz. 46  
Wat mag het kosten? Blz. 47  
Beleidsindicatoren Blz. 48  
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Blz. 49  
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Blz. 50  
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 51  
Doelstellingen Blz. 52  
2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal). Blz. 53  
19. 2.1.1a In co-creatie met de samenleving één of meerdere integrale toekomstscenario’s vaststellen op basis van de “krant van de toekomst”. Blz. 54  
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 55  
19. 2.1.2a Praktische scenario’s uitwerken, op grond waarvan voor de Rand van Rhoon keuzes kunnen worden gemaakt t.a.v. de (strijdige) belangen op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie. Blz. 56  
2.2 Wonen Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
2.2.1 Wonen Blz. 59  
19. 2.2.1a Programmatische afspraken met de woningcorporaties maken over uitbreiding en toewijzing van de sociale huurwoningvoorraad met 75-80 sociale huurwoningen op basis van de regionale woningmarkt-afspraken. Blz. 60  
19. 2.2.1b In overleg met partners, de regio en de provincie de consequenties verkennen van mogelijke grotere woningbouwopgaven. Blz. 61  
2.3 Economie Blz. 62  
Doelstellingen Blz. 63  
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 64  
19. 2.3.1a Analyse maken van bedrijventypes en bepalen welke gecombineerd kunnen worden met woon- en verblijfsfuncties. Blz. 65  
19. 2.3.1b Inventariseren mogelijkheden voor snel internet t.b.v. selectie. Blz. 66  
Wat mag het kosten? Blz. 67  
Beleidsindicatoren Blz. 68  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 69  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 70  
Missie Blz. 71  
3.1 Buitenruimte Blz. 72  
Doelstellingen Blz. 73  
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 74  
19. 3.1.1a Concrete scenario’s opstellen voor de energietransitie (in samenwerking met B+R), rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen en die flexibel zijn vanwege voortschrijdende techniek. Blz. 75  
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 76  
19. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid. Blz. 77  
19. 3.1.2b Aanpassing Park Rhoon. Blz. 78  
19. 3.1.2c Effectiever afval scheiden. Blz. 79  
19. 3.1.2d Knelpunten in waterafvoer (groen voor verharding) en riolering oplossen (groene schoolpleinen). Blz. 80  
19. 3.1.2e Toekomstbestendige inzet van Buurtbus bewerkstelligen. Blz. 81  
19. 3.1.2f Parkeren. Blz. 82  
19. 3.1.2g Kwaliteit verhogen van Groenonderhoud. Blz. 83  
3.1.3 Wijkregie Blz. 84  
19. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. Blz. 85  
19. 3.1.3b Behoefte peilen voor het opstarten Netwerk Rhoon en Portland naar het voorbeeld van het netwerk Poortugaal. Blz. 86  
19. 3.1.3c Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwingen. Blz. 87  
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen. Blz. 90  
19. 3.2.1a Ontwikkelen visie evenementen. Blz. 91  
19. 3.2.1b. Voorbereidingen voor 4 en 5 mei 2020, inzake het 75-jarig jubileum. Blz. 92  
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 95  
19. 3.3.1a Strategische nota Maatschappelijk Vastgoed (MV) vaststellen en werken aan uitvoeringsplan. Blz. 96  
Wat mag het kosten? Blz. 97  
Beleidsindicatoren Blz. 98  
Programma 4 Financien Blz. 99  
Programma 4 Financien Blz. 100  
4.1 Financien Blz. 101  
4.1 Financien Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
4.1.1 Financieel beleid Blz. 104  
19. 4.1.1a Nadere spelregels ontwikkelen over de omvang en inzet van de algemene reserve. Blz. 105  
19. 4.1.1b Ontwikkeling van een instrumentarium om actief te monitoren en te sturen op de financieringsbehoefte. Blz. 106  
19. 4.1.1c Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Blz. 107  
4.1.2 Lokale lasten Blz. 108  
19. 4.1.2a Scenario’s uitwerken hoe, en wanneer de rioolheffing voor de inwoners verlaagd wordt. Blz. 109  
19. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen. Blz. 110  
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 111  
19. 4.1.3a Implementatie van Integrale (V)IC (verbijzonderde interne controle) binnen de BAR die voldoet aan alle gestelde eisen van provincie en accountant. Blz. 112  
19. 4.1.3b VpB integratie in administratieve werking en als onderdeel van integrale besluitvorming. Blz. 113  
Wat mag het kosten? Blz. 114  
Programma 5 Educatie Blz. 115  
Programma 5 Educatie Blz. 116  
5.1 Educatie Blz. 117  
Doelstellingen Blz. 118  
5.1.1 Educatie Blz. 119  
19. 5.1.1a Voorbereidingen treffen voor de komende aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen- en jeugdzorg), waarbij maatwerk en acceptabele reistijden uitgangspunt zijn. Blz. 120  
Wat mag het kosten? Blz. 121  
Beleidsindicatoren Blz. 122  
Programma 6 Sport Blz. 123  
Programma 6 Sport Blz. 124  
6.1 Sport Blz. 125  
Doelstellingen Blz. 126  
6.1.1 Sport Blz. 127  
19. 6.1.1a Het opstellen van een uitvoeringsagenda Sport/Cultuur/Kunst/Evenementen. Blz. 128  
19. 6.1.1b Verhuizing sportpark De Omloop, waarbij samen met betrokkenen wordt gekeken naar een geschikte locatie. Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Beleidsindicatoren Blz. 131  
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 132  
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 133  
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 136  
19. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners (maar ook familie, kennissen, buren etc.) faciliteren en ondersteunen wij onze inwoners in hun eigen buurt. Blz. 137  
19. 7.1.1b Wij faciliteren de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) om mantelzorgers de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Blz. 138  
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 139  
Doelstellingen Blz. 140  
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 141  
19. 7.2.1a We informeren ouderen over hun verantwoordelijkheid om zelf voor een geschikte woning/ woonomgeving te zorgen. Blz. 142  
7.3 Participatiewet Blz. 143  
Doelstellingen Blz. 144  
7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening. Blz. 145  
19. 7.3.1a Wij onderzoeken de mogelijkheden van financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima. Blz. 146  
19. 7.3.1b Jaarlijks voeren wij de armoedemonitor uit. Op basis van de uitkomsten evalueren we de minimaregelingen en verbeteren we die waar mogelijk. Blz. 147  
7.4 Jeugdzorg Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 150  
19. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners. Blz. 151  
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 152  
Doelstellingen Blz. 153  
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 154  
19. 7.5.1a Bewoners worden door de woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk, het welzijnswerk, de buurtsportcoaches en de gemeente gestimuleerd om activiteiten te organiseren in hun buurt en elkaar te helpen waar nodig. Blz. 155  
19. 7.5.1b In samenspraak met de Stichting Welzijn Albrandswaard wordt de bereikbaarheid van de Vraagwijzer vergroot. Blz. 156  
7.6 Wijkteams Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
7.6.1 Wijkteams Blz. 159  
19. 7.6.1a Wij werken vanuit de bedoeling. Regels worden toegepast, mits het doel wat wij voor ogen hebben met de cliënt beter wordt behaald. Blz. 160  
19. 7.6.1b Voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund worden, bieden wij ondersteuning op maat. Voor complexe zaken is er professionele ondersteuning aanwezig. Blz. 161  
Wat mag het kosten? Blz. 162  
Beleidsindicatoren Blz. 163  
Programma 8 - Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten. Blz. 164  
Programma 8 Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten. Blz. 165  
Vennootschapsbelasting (VpB). Blz. 166  
Onvoorzien Blz. 167  
Algemene dekkingsmiddel Blz. 168  
Beleidsindicatoren Blz. 169  
Overhead Blz. 170  
Moties Blz. 171  
Moties Blz. 172  
Moties * Blz. 173  
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 174  
Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE) Blz. 175  
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) Blz. 176  
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 177  
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Blz. 178  
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Blz. 179  
Voorrang sociale woningen (MOTIE) Blz. 180  
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Blz. 181  
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Blz. 182  
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Blz. 183