Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 6.1.1a Het opstellen van een uitvoeringsagenda Sport/Cultuur/Kunst/Evenementen.

19. 6.1.1a Het opstellen van een uitvoeringsagenda Sport/Cultuur/Kunst/Evenementen.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-03-2019

Onderdelen hiervan worden o.a. aanpassingen subsidie mogelijkheden, oprichten fonds, overlegplatform, multifunctioneel gebruik van verenigingsgebouwen, samenwerken organisaties, profileren van de gemeente regionaal o.g.v. sport, kunst, cultuur en evenementen.

Onze verenigingen zijn verbonden met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen.

De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches.Toelichting

G
Kwaliteit

Start van het traject

In 2016 zijn wij gestart met het vormgeven van het traject genaamd ‘Albrandswaard in Beweging’. Met dit traject geven wij nieuwe kaders aan onze verenigingen en zetten integraal in op het vergroten van het levensgeluk van inwoners van Albrandswaard.

In de eerste fase heeft de meedenk-groep de beleidsvisie ‘Blije gezichten’ aan het (vorige) college aangeboden. Wij willen het traject wat reeds in gang is gezet doorpakken.  Aangezien er ook landelijke ontwikkelingen zijn die passen in deze lijn, verbinden wij deze aan elkaar via de Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur.

Relatie met Nationaal Sportakkoord

De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft afgelopen zomer een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop zij de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities sluiten heel goed aan op hetgeen wij reeds in gang hebben gezet met Albrandswaard in Beweging. Wij gaan zelfs een stap verder, want wij gaan aan de slag met een Verenigingsakkoord zodat alle verenigingen zich kunnen identificeren met het akkoord. 

Voor de totstandkoming van lokale/regionale Sportakkoorden (Verenigingsakkoord) wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘Sportformateur’. Als gemeente, in samenwerking met onze lokale partners, gaan wij budget aanvragen om een procesbegeleider in te huren. Deze ‘Sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het akkoord ook andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Het eindproduct van de inzet van een Sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord (Verenigingsakkoord).

Sportformateur is gestart

Vanaf half juni is de Sportformateur gestart. Na het zomerreces wordt een brede bijeenkomst georganiseerd voor alle verenigingen om hen te informeren over het Verenigingsakkoord en hoe zij daarbij aan mee kunnen werken.

Onlangs heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Albrandswaard uitgenodigd om, samen met Oss, Meppel en Utrechtse Heuvelrug, deel te nemen in de Communitie of Practice Lokale Sportakkoorden. Deze vier gemeenten worden dan gevolgd in het proces (door het Mulier instituut). Wij zijn met name geselecteerd, omdat wij een Verenigingsakkoord gaan opstellen i.p.v. een Sportakkoord. Via de Community of Practice wil minister Bruins ook de Tweede Kamer gaan informeren. Dit vinden wij (de meedenkgroep) een hele eer en geeft ook een extra duwtje in de rug.

Op 1 oktober zijn verenigingen (sport en cultuur), ondernemers en andere betrokkenen bij elkaar geweest om input te geven voor de 5 thema's uit het verenigingsakkoord. De koplopersgroep zal de input samen met een werkgroep verder uitwerken waarbij de planning is dat er in december een gedragen sportakkoord ligt.

 

 

 

 

 

28-06-2019

Start van het traject

In 2016 zijn wij gestart met het vormgeven van het traject genaamd ‘Albrandswaard in Beweging’. Met dit traject geven wij nieuwe kaders aan onze verenigingen en zetten integraal in op het vergroten van het levensgeluk van inwoners van Albrandswaard.

In de eerste fase heeft de meedenk-groep de beleidsvisie ‘Blije gezichten’ aan het (vorige) college aangeboden. Wij willen het traject wat reeds in gang is gezet doorpakken.  Aangezien er ook landelijke ontwikkelingen zijn die passen in deze lijn, verbinden wij deze aan elkaar via de Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur.

Relatie met Nationaal Sportakkoord

De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft afgelopen zomer een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop zij de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities sluiten heel goed aan op hetgeen wij reeds in gang hebben gezet met Albrandswaard in Beweging. Wij gaan zelfs een stap verder, want wij gaan aan de slag met een Verenigingsakkoord zodat alle verenigingen zich kunnen identificeren met het akkoord. 

Voor de totstandkoming van lokale/regionale Sportakkoorden (Verenigingsakkoord) wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘Sportformateur’. Als gemeente, in samenwerking met onze lokale partners, gaan wij budget aanvragen om een procesbegeleider in te huren. Deze ‘Sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het akkoord ook andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Het eindproduct van de inzet van een Sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord (Verenigingsakkoord).

Sportformateur is gestart

Vanaf half juni is de Sportformateur gestart. Na het zomerreces wordt een brede bijeenkomst georganiseerd voor alle verenigingen om hen te informeren over het Verenigingsakkoord en hoe zij daarbij aan mee kunnen werken.

 

 

 

 


25-03-2019

Start van het traject

In 2016 zijn wij gestart met het vormgeven van het traject genaamd ‘Albrandswaard in Beweging’. Met dit traject geven wij nieuwe kaders aan onze verenigingen en zetten integraal in op het vergroten van het levensgeluk van inwoners van Albrandswaard.

In de eerste fase heeft de meedenk-groep de beleidsvisie ‘Blije gezichten’ aan het (vorige) college aangeboden. Wij willen het traject wat reeds in gang is gezet doorpakken.  Aangezien er ook landelijke ontwikkelingen zijn die passen in deze lijn, verbinden wij deze aan elkaar via de Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur.

Relatie met Nationaal Sportakkoord

De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft afgelopen zomer een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop zij de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities sluiten heel goed aan op hetgeen wij reeds in gang hebben gezet met Albrandswaard in Beweging. Wij gaan zelfs een stap verder, want wij willen een Verenigingsakkoord zodat ook de cultuur en welzijnsorganisaties mee kunnen worden genomen.

Voor de totstandkoming van lokale/regionale Sportakkoorden (Verenigingsakkoord) wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘Sportformateur’. Als gemeente, in samenwerking met onze lokale partners, gaan wij budget aanvragen om een procesbegeleider in te huren. Deze ‘Sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het akkoord ook andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Het eindproduct van de inzet van een Sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord (Verenigingsakkoord).

Indienen Intentieverklaring

Door het indienen van de Intentieverklaring geven wij aan dat wij mee willen doen met de regeling en een Sportformateur in willen zetten.

 

 

 


15-02-2019

Het college wil graag concreet aan de slag. Omdat de mee-denkgroep een goede basis heeft gegeven met de notitie 'Blije gezichten' gaan we nu verder met de uitvoeringsagenda. Daarbij houden wij ook rekening met de uitgangspunten van het Nationale Sportakkoord welke onlangs is ondertekend en nu ter besluitvorming in de Tweede Kamer ligt. Net als bij het eerste traject, werken wij samen met (een afvaardiging van) de verenigingen aan de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda.

De uitvoeringsagenda richt zich op het brede spectrum van sport, cultuur, welzijn, evenementen, onderwijs, zorg, preventie.

 


G
Tijd

Voorbereidingsfase

Juni - juli Kopgroep instellen en proces vaststellen

 

Werkfase

1 sept -25 september 2019 Promotie en uitnodigen voor Kick off

1 – 25 september 2019 Formateur voert één op één gesprekken met belangrijke stakeholders

dinsdag 1 oktober 2019 Kick off bijeenkomst

1 oktober – 7 november 2019 Werkgroepen afzonderlijk van elkaar aan de slag

rond donderdag 7 november 2019 Plenaire bijeenkomst: tussenstand & laatste werksessies

 

Slotfase

donderdag 21 november 2019 Inleveren werk van werkgroepen voor het Akkoord

donderdag 19 december 2019 Slotbijeenkomst: Ondertekening Akkoord

 

januari 2020 Vaststellen door College van B&W

jan/feb 2020 Raadscommissie

februari 2020 Gemeenteraad

 

Wanneer het Sportakkoord (Verenigingsakkoord) is gesloten, kunnen wij vervolgens aanspraak maken op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema's van het Verenigingsakkoord. In het Verenigingsakkoord worden de onderwerpen/acties van de meedenk-groep meegenomen.

 

G
Geld

Werkzaamheden vallen binnen de begroting.