Meer
Publicatiedatum: 08-08-2019

Inhoud

Programma 7 Sociaal Domein

Programma 7 Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’ centraal en de ‘menselijke maat’ voorop. Wij vinden het belangrijk om die zorg te bieden waar behoefte aan is, om niet te betuttelen, en uit te gaan van eigen kracht. De zaken die goed gaan en goed lopen willen we voortzetten, regelmatig evalueren en verder verbeteren. Bij knelpunten zoeken we naar flexibele oplossingen en waar nodig kiezen we voor maatwerk.

Het sociale domein is er voor de mensen die dat echt nodig hebben. Aantoonbaar misbruik van de geboden faciliteiten zal niet worden getolereerd.

De beleidsterreinen binnen het sociaal domein willen wij integraal benaderen, want op die manier worden mensen beter geholpen. Het maatschappelijk middenveld speelt hier een belangrijke rol in. Wij stimuleren en faciliteren samenwerking, kennis delen en creatieve oplossingen bedenken, zodat de inwoners worden geholpen. 

De link tussen de thema’s Wonen, Zorg en Welzijn krijgt deze periode extra aandacht. In de omgevingsvisie op hoofdlijnen en concreter in de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen, de Stichting Welzijn Albrandswaard en met Vluchtelingenwerk. Ook de sport- en cultuurverenigingen spelen via Albrandswaard in Beweging een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de thema’s.

Missie.

Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners. 

Wat mag het kosten?

Beleidsindicatoren

1.    Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.

2.    Het percentage jongeren tussen 12 en 21 jaar.

3.    Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

4.    Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

5.    Het percentage werkeloze jongeren (16 – 22 jaar).

6.    Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.

7.    Het aantal lopende reïntegratie-voorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.

8.    Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

9.    Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

10.   Het percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar).