Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

We zien onze BOA's graag (MOTIE)

We zien onze BOA's graag (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Witte Jolanda, de

Status
50 %

Planning
Startdatum: 04-11-2018
Einddatum: 29-09-2019

Roept het college op:

1. Aan de gemeenteraad uiterlijk voor de behandeling van de voorjaarsnota 2019 een evaluatierapport aan te bieden met daarin de activiteiten van de BOA's die in de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd;

2. In het rapport op te nemen hoe de inzet kan worden gewijzigd of verschoven waardoor voor de inwoners van Albrandswaard de zichtbaarheid wordt vergroot;

3. In het rapport scenario's te schetsen hoe de zichtbaarheid en doeltreffendheid van de inzet van BOA's kan worden vergroot. Hierbij kan gekeken worden naar bijvoorbeeld de inzet van een extra BOA, stagiaires, BOA's in opleiding, toezichthouders en / of gastheren en vrouwen in te zetten;

4. De financiële gevolgen van de verschillende scenario's uit punt 3 in de rapportage op te nemen.Toelichting

De afgelopen periode zijn de mogelijkheden onderzocht om de zichtbaarheid van de BOA’s te vergroten. Hiervoor zijn er gesprekken geweest met zowel het BOA-team als de portefeuillehouders. Er zijn een aantal scenario’s ontwikkeld. Het college legt deze ter consultatie voor aan de gemeenteraad. Tijdens Beraad en Advies van 16 september wordt het beeldvormend voorstel behandeld.

G
Kwaliteit
24-06-2019

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de zichtbaarheid van de BOA’s te vergroten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met zowel het BOA-team als de portefeuillehouders. Er worden een aantal scenario’s ontwikkeld waarna het college deze ter consultatie zal voorleggen aan de gemeenteraad. Gelet op het aantreden van de nieuwe burgemeester is de afdoeningsdatum van deze motie verzet tot na het zomerreces.


26-03-2019

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de zichtbaarheid van de BOA’s te vergroten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met zowel het Boa-team als de portefeuillehouders. Er worden een aantal scenario’s ontwikkeld waarna het college deze ter consultatie zal voorleggen aan de gemeenteraad. Gelet op het aantreden van de nieuwe burgemeester is de afdoeningsdatum van deze motie verzet tot na het zomerreces.


13-02-2019

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de zichtbaarheid van de BOA’s te vergroten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met zowel het Boa-team als de portefeuillehouders. Er worden een aantal scenario’s ontwikkeld waarna het college deze ter consultatie zal voorleggen aan de gemeenteraad. Wel wordt onderzocht in hoeverre de nieuwe burgemeester in de gelegenheid kan worden gesteld hier richting in te geven.


G
Tijd
G
Geld