Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 2.2.1a Programmatische afspraken met de woningcorporaties maken over uitbreiding en toewijzing van de sociale huurwoningvoorraad met 75-80 sociale huurwoningen op basis van de regionale woningmarkt-afspraken.

19. 2.2.1a Programmatische afspraken met de woningcorporaties maken over uitbreiding en toewijzing van de sociale huurwoningvoorraad met 75-80 sociale huurwoningen op basis van de regionale woningmarkt-afspraken.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
25 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Bevorderen van passende huisvesting voor starters en ouderen.

Spreiding van statushouders over de kernen van Albrandswaard.

Doorstroming en lokale voorrang bevorderen.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor de locatie Poortugaal-West werken wij aan de uitvoering van de intentieovereenkomst, die de gemeente eind 2018 met WBV Poortugaal heeft gesloten. Het onderzoek van de woningbouwcorporatie naar de bouwtechnische staat van de woningen in de Schutskooiwijk loopt op dit moment nog. Nadat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, worden de vervolgstappen bepaald.

Ten aanzien van de Mariput  onderzoekt een ontwikkelaar namens de eigenaar de mogelijkheden van deze locatie. Er wordt door middel van een intensief participatieproces een marktinitiatief voorbereid. U wordt hierover binnenkort nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Wij verwachten dat de initiatiefnemer het initiatief eind 2019 beeldvormend aan u kan presenteren.

Voor de locatie de Omloop is eerst besluitvorming over de verhuizing van het sportpark noodzakelijk. Met de raadsinformatiebrief van 11 juni 2019 hebben wij aangegeven, dat wij verwachten in het 4e kwartaal van 2019 een voorstel met daarin alle afwegingen aan u te kunnen voorleggen. Tegelijkertijd wordt  de visie op de Rand van Rhoon uitgewerkt en zetten wij in op  het verkrijgen van een bestuurlijke uitspraak van het nieuwe college van GS van de provincie Zuid-Holland.

26-06-2019

In de 1e helft van 2019 is ambtelijk gewerkt aan de uitvoering van de intentieovereenkomst, die eind 2018 is gesloten tussen de gemeente en WBV Poortugaal.  De ambtelijke inzet is erop gericht  in de 2e helft van 2019 besluitvorming mogelijk te maken over een gezamenlijke stedenbouwkundige verkenning van het plangebied. Ten aanzien van de locatie Mariput hebben de eerste verkennende gesprekken met een initiatiefnemer plaats gevonden en wordt het participatietraject opgestart. Voor de locatie de Omloop is eerst besluitvorming over de verhuizing van het sportpark noodzakelijk.


19-03-2019

In Beraad en Advies van 21 januari 2019 hebben wij u aan de hand van een presentatie op de hoogte gebracht van de stand van zaken t.a.v. de programmatische afspraken. De intentieovereenkomst tussen de gemeente en WBV Poortugaal moet in 2019 leiden tot besluitvorming over o.a. mogelijke inrichting van het plangebied (Schutskooiwijk en Poortugaal-West), samenwerkingsvormen met mogelijke partners, grondverwerving en financiering. Het eerste ambtelijke overleg om tot besluitvorming te komen heeft in februari 2019 plaats gevonden.  Ten aanzien van de locatie Mariput worden de eerste verkennende gesprekken met een initiatiefnemer gevoerd.


31-01-2019

In Beraad en Advies van 21 januari 2019 hebben wij u aan de hand van een presentatie op de hoogte gebracht van de stand van zaken t.a.v. de programmatische afspraken. De intentieovereenkomst tussen de gemeente en WBV Poortugaal moet in 2019 leiden tot besluitvorming over o.a. mogelijke inrichting van het plangebied (Schutskooiwijk en Poortugaal-West), samenwerkingsvormen met mogelijke partners, grondverwerving en financiering. Het eerste ambtelijke overleg om tot besluitvorming te komen vindt in februari 2019 plaats.  Ten aanzien van de locatie Mariput worden de eerste verkennende gesprekken met een initiatiefnemer gevoerd.


O
Tijd

Het maken van programmatische afspraken vergt veel voorbereiding, zoals onder het kopje 'kwaliteit' ook blijkt.  Eind 2019 zullen er nog geen concrete afspraken zijn over de aantallen woningen per locatie.

G
Geld