Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.2c Effectiever afval scheiden.

19. 3.1.2c Effectiever afval scheiden.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Einddatum: 29-09-2019

  1. Opstellen actieplan => 30-06-2019
  2. Uitvoering geven aan actieplan => 30-09-2019

Door afvalscheiding een bijdrage te leveren aan de verbetering van het Milieu.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 april is het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 - 2023 in de raad behandeld. Na breed overleg in de raad en met instemming van het college is besloten om het onderwerp van de agenda te halen en op een later moment een besluit te nemen. De raad wil eerst weten hoe de bewoners van Albrandswaard aankijken tegen afvalinzameling in de gemeente en heeft het college daarom opdracht gegeven om met de bewoners in gesprek te gaan conform de motie Uitwerken Variant met burgers van 1 april 2019. Het college heeft dit opgepakt en 5 momenten georganiseerd waarop ze in open dialoog zijn gegaan. De opgehaalde input en aanbevelingen worden middels een sfeerverslag met de raad gedeeld.

03-07-2019

Op 1 april is het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 - 2023 in de raad behandeld. Na breed overleg in de raad en met instemming van het college is besloten om het onderwerp van de agenda te halen en op een later moment een besluit te nemen. De raad wil eerst weten hoe de bewoners van Albrandswaard aankijken tegen afvalinzameling in de gemeente en heeft het college daarom opdracht gegeven om met de bewoners in gesprek te gaan conform de motie Uitwerken Variant met burgers van 1 april 2019. Het college heeft dit opgepakt en 5 momenten georganiseerd waarop ze in open dialoog zijn gegaan. De opgehaalde input en aanbevelingen zullen middels een sfeerverslag met de raad worden gedeeld.


06-02-2019

In 2018 heeft de NV BAR Afvalbeheer opdracht gekregen om te komen met een integraal grondstoffenbeleid waarmee Albrandswaard de VANG-doelstelling in 2020 haalt. De uitwerking hiervan heeft plaats gevonden en eind 2018 is de raad geïnformeerd over de 2 mogelijke scenario's die overblijven en die de VANG doelstelling dichterbij brengt. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het beleidsplan afval en grondstoffen beeldvormend in het beraad & advies behandeld. Bij een positief advies wordt het beleidsstuk in maart ter besluitvorming in het beraad &  advies voorgelegd. De verwachting is dat in de raad van april er dan een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van de afvalinzameling.


G
Tijd

Conform de motie zal voor de raadsvergadering van 7 oktober alle input met de raad gedeeld worden zodat er een afgewogen besluit kan worden genomen.

O
Geld

Ongeacht het gekozen scenario brengen de aanpassingen kosten met zich mee. Er wordt een voorstel gemaakt hoe deze kosten gedekt kunnen worden. Daarnaast zijn er vanwege het uitstel op 1 april en het organiseren van de bewonersbijeenkomsten extra kosten te verwachten. Deze kosten worden in het raadsvoorstel meegenomen.