Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)

Terug naar navigatie - 2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)

Wat willen we bereiken?

Op 1 januari 2021 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op de lange termijn.

Zo gaan we dat doen

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden.

Zo gaan we dat doen

2.2 Wonen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Wonen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor starters en ouderen met een optimale samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Primair bouwen en toewijzen met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaarlijkse opnamevermogen van onze samenleving.

Zo gaan we dat doen

2.3 Economie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
2.1-Ruimtelijke ordening 7.637.600 9.342.800 1.133.800 1.033.100
2.2-Wonen 346.000 348.700 349.700 348.300
2.3-Economie 110.500 111.200 111.600 111.100
Totaal Lasten 8.094.100 9.802.700 1.595.100 1.492.500
Baten
2.1-Ruimtelijke ordening -7.372.300 -8.849.700 -193.100 -96.000
2.2-Wonen -577.900 -415.000 -415.000 -415.000
2.3-Economie -38.200 -38.600 -38.600 -38.600
Totaal Baten -7.988.400 -9.303.300 -646.700 -549.600
Saldo baten en lasten 105.700 499.400 948.400 942.900
Onttrekkingen
2.9-reserves programma 2 -33.600 -155.300 0 0
Totaal Onttrekkingen -33.600 -155.300 0 0
Stortingen
2.9-reserves programma 2 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal Stortingen 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves -8.600 -130.300 25.000 25.000

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Functiemenging 2018 50,9 51,8 % CBS BAG/LISA
2. Vestigingen (van bedrijven) 2018 102,8 142,8 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 65 jr LISA
3. Nieuwbouw woningen 2016 6,4 7,8 Aantal per 1.000 woningen ABF
4. Demografische druk 2019 71,3 76,7 % CBS
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.

3. Het aantal nieuwbouwwoningen.

4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.