Meer
Publicatiedatum: 17-11-2020

Inhoud

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inhoud

Inleiding

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Missie

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)

Wat willen we bereiken?

Op 1 januari 2021 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

2.3 Economie

Doelstellingen

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen positionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
2.1-Ruimtelijke ordening 7.637.600 9.342.800 1.133.800 1.033.100
2.2-Wonen 346.000 348.700 349.700 348.300
2.3-Economie 110.500 111.200 111.600 111.100
Totaal Lasten 8.094.100 9.802.700 1.595.100 1.492.500
Baten
2.1-Ruimtelijke ordening -7.372.300 -8.849.700 -193.100 -96.000
2.2-Wonen -577.900 -415.000 -415.000 -415.000
2.3-Economie -38.200 -38.600 -38.600 -38.600
Totaal Baten -7.988.400 -9.303.300 -646.700 -549.600
Saldo baten en lasten 105.700 499.400 948.400 942.900
Onttrekkingen
2.9-reserves programma 2 -33.600 -155.300 0 0
Totaal Onttrekkingen -33.600 -155.300 0 0
Stortingen
2.9-reserves programma 2 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal Stortingen 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves -8.600 -130.300 25.000 25.000

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Functiemenging 2018 50,9 51,8 % CBS BAG/LISA
2. Vestigingen (van bedrijven) 2018 102,8 142,8 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 65 jr LISA
3. Nieuwbouw woningen 2016 6,4 7,8 Aantal per 1.000 woningen ABF
4. Demografische druk 2019 71,3 76,7 % CBS
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.

3. Het aantal nieuwbouwwoningen.

4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.