Meer
Publicatiedatum: 17-11-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemeen Blz. 6  
Agenda van de Samenleving 2020-2021 Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 9  
Dienstverlening en Communicatie Blz. 10  
Huis van Albrandswaard Blz. 11  
Omgevingsvisie/Omgevingswet Blz. 12  
Wonen Blz. 13  
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 14  
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 15  
Openbare Ruimte Blz. 16  
Samenwerking in het buitengebied Blz. 17  
Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Blz. 18  
Wijkregie Blz. 19  
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 20  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 21  
Financien Blz. 22  
Educatie Blz. 23  
Sport Blz. 24  
Sociaal domein Blz. 25  
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 26  
Hoofdlijnen financiele gevolgen Blz. 27  
Toelichtingen verschillen Begroting en Voorjaarsnota Blz. 28  
Nieuw beleid Blz. 29  
Dekkingsplan Blz. 30  
Provinciaal toezicht Blz. 31  
Leeswijzer Blz. 32  
Planning & Control cyclus Blz. 33  
Indeling van de begroting Blz. 34  
Opbouw van deze begroting Blz. 35  
Begroting in één oogopslag Blz. 36  
Baten per programma Blz. 37  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 38  
Lasten per programma Blz. 39  
Waar gaat het geld naar toe? Blz. 40  
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 41  
1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 42  
Missie Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 45  
20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020. Blz. 46  
1.1.2 Inbraken & diefstallen Blz. 47  
20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners Blz. 48  
1.1.3 Alcohol & drugs Blz. 49  
20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. Blz. 50  
1.1.4 (Veiligheids)participatie Blz. 51  
20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams. Blz. 52  
20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Blz. 53  
1.2 Algemeen bestuur Blz. 54  
Doelstellingen Blz. 55  
1.2.1 Dienstverlening Blz. 56  
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting. Blz. 57  
1.2.2 Communicatie Blz. 58  
20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner. Blz. 59  
Missie Blz. 60  
Kerngegevens Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 64  
Inleiding Blz. 65  
Inleiding Blz. 66  
Missie Blz. 67  
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal) Blz. 70  
20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). Blz. 71  
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 72  
20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 73  
2.1.3 Buijtenland van Rhoon. Blz. 74  
20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld. Blz. 75  
20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. Blz. 76  
20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. Blz. 77  
20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. Blz. 78  
20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. Blz. 79  
2.2 Wonen. Blz. 80  
Doelstellingen Blz. 81  
2.2.1 Wonen Blz. 82  
20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen. Blz. 83  
20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren. Blz. 84  
20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken. Blz. 85  
20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren. Blz. 86  
2.3 Economie Blz. 87  
Doelstellingen Blz. 88  
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 89  
Wat mag het kosten? Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Programma 3 - Buitenruimte Blz. 92  
Inleiding Blz. 93  
Inleiding Blz. 94  
Missie Blz. 95  
3.1 Buitenruimte Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 98  
20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Blz. 99  
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 100  
20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. Blz. 101  
20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. Blz. 102  
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan. Blz. 103  
20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat. Blz. 104  
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Blz. 105  
20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken. Blz. 106  
20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. Blz. 107  
3.1.3 Wijkregie Blz. 108  
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. Blz. 109  
20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Blz. 110  
20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Blz. 111  
20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie). Blz. 112  
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 113  
Doelstellingen Blz. 114  
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 115  
20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Blz. 116  
20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud. Blz. 117  
20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Blz. 118  
20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Blz. 119  
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 122  
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 123  
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed). Blz. 124  
Beleidsindicatoren Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Programma 4 - Financien Blz. 127  
Inleiding Blz. 128  
4.1 Financien Blz. 129  
Missie Blz. 130  
Doelstellingen Blz. 131  
4.1.1 Financieel beleid Blz. 132  
20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Blz. 133  
20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Blz. 134  
20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij. Blz. 135  
4.1.2 Lokale lasten Blz. 136  
20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020. Blz. 137  
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 138  
20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. Blz. 139  
20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus. Blz. 140  
20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Blz. 141  
Wat mag het kosten Blz. 142  
Kerngegevens Blz. 143  
Programma 5 - Educatie Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Missie Blz. 147  
5.1 Educatie Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
5.1.1 Educatie Blz. 150  
20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. Blz. 151  
20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners. Blz. 152  
20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden). Blz. 153  
Wat mag het kosten? Blz. 154  
Beleidsindicatoren Blz. 155  
Programma 6 - Sport Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Missie Blz. 159  
6.1 Sport Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
6.1.1 Sport Blz. 162  
20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord. Blz. 163  
20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord. Blz. 164  
20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop. Blz. 165  
Wat mag het kosten? Blz. 166  
Beleidsindicatoren Blz. 167  
Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 168  
Inleiding Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Missie Blz. 171  
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 172  
Doelstellingen Blz. 173  
7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning. Blz. 174  
20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. Blz. 175  
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 176  
Doelstellingen Blz. 177  
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 178  
20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp. Blz. 179  
20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft. Blz. 180  
20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten. Blz. 181  
20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Blz. 182  
7.3 Participatiewet Blz. 183  
Doelstellingen Blz. 184  
7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening. Blz. 185  
20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. Blz. 186  
7.4 Jeugdzorg Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 189  
20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners. Blz. 190  
20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd. Blz. 191  
20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. Blz. 192  
20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon. Blz. 193  
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 194  
Doelstellingen Blz. 195  
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 196  
20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen. Blz. 197  
7.6 Wijkteams Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
7.6.1 Wijkteams Blz. 200  
20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Blz. 201  
Wat mag het kosten? Blz. 202  
Beleidsindicatoren Blz. 203  
Kerngegevens Blz. 204  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 205  
Inleiding Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Wat mag het kosten? Blz. 210  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 211  
Lokale heffingen Blz. 212  
lokale heffingen tabel Blz. 213  
lokale heffingen tekst Blz. 214  
Algemene uitkering Blz. 215  
algemene uitkering tabel Blz. 216  
dividend Blz. 217  
dividend tabel Blz. 218  
dividend tekst Blz. 219  
saldo financieringsfunctie Blz. 220  
saldo financieringsfunctie tabel Blz. 221  
Beleidsindicatoren Blz. 222  
2. Overhead Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Wat mag het kosten Blz. 225  
overhead tabel Blz. 226  
3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
4. Onvoorzien Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Wat mag het kosten? Blz. 232  
Moties Blz. 233  
Moties Blz. 234  
Moties * Blz. 235  
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 236  
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) Blz. 237  
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 238  
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Blz. 239  
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Blz. 240  
Voorrang sociale woningen (MOTIE) Blz. 241  
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Blz. 242  
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Blz. 243  
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Blz. 244  
Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE) Blz. 245  
Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE) Blz. 246  
Cittaslow keurmerk (MOTIE) Blz. 247  
CO2 neutrale maatregel (MOTIE) Blz. 248  
Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE) Blz. 249  
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael Blz. 250  
Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE) Blz. 251  
Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE) Blz. 252  
Rotterdam compenseert (MOTIE) Blz. 253  
Stimuleren biodiversiteit (MOTIE) Blz. 254  
Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE) Blz. 255  
MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg Blz. 256  
Verstandig besturen (MOTIE) Blz. 257  
Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE) Blz. 258  
Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 261  
Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 262  
Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 263  
Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 264  
Tarieven 2020 Blz. 265  
Afvalstoffenheffing Blz. 266  
afvalstoffenheffing tabel Blz. 267  
afvalstoffenheffing tarieven Blz. 268  
afvalstoffenheffing tekst Blz. 269  
rioolheffing Blz. 270  
rioolheffing tabel Blz. 271  
rioolheffing tekst Blz. 272  
rioolheffing tarieven Blz. 273  
lijkbezorgingsrechten Blz. 274  
lijkbezorgensrechten tabel Blz. 275  
lijkbezorgingsrechten tarieven Blz. 276  
tarieven overige gemeentelijke heffingen Blz. 277  
leges publiekszaken tabel Blz. 278  
leges omgevingsvergunning tekst Blz. 279  
leges omgevingsvergunning tabel Blz. 280  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 281  
Overzicht belastingdruk Blz. 282  
Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 283  
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 284  
Aanleiding en achtergrond Blz. 285  
Risicoprofiel concern Albrandswaard Blz. 286  
Actuele ontwikkelingen Blz. 287  
overzicht naris Blz. 288  
Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 289  
risicoprofiel samenwerkingsverbanden Blz. 290  
samenwerkingsverbanden tekst Blz. 291  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 292  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 293  
Risicokaart Blz. 294  
Kengetallen Blz. 295  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 296  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 297  
Inleiding Blz. 298  
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 299  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 300  
Renterisicobeheer Blz. 301  
kasgeldlimiet Blz. 302  
kasgeldlimiet tabel Blz. 303  
De financieringsbehoefte en EMU-saldo Blz. 304  
leningenportefeuille Blz. 305  
leningenportefeuille tabel Blz. 306  
emu saldo Blz. 307  
emusaldo tabel Blz. 308  
Uitzettingen Blz. 309  
Renteomslag Blz. 310  
Garantstelling Blz. 311  
Relatiebeheer Blz. 312  
Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 315  
Zorg voor de openbare ruimte Blz. 316  
Wegen Blz. 317  
Straatreiniging Blz. 318  
Openbare verlichting Blz. 319  
Verkeer- en straatnaamborden Blz. 320  
Riolering Blz. 321  
Groen en bomen Blz. 322  
Waterwegen en baggeren Blz. 323  
Civiele kunstwerken Blz. 324  
Spelen Blz. 325  
Gebouwen Blz. 326  
Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 327  
Relevante reserves Blz. 328  
Kerngegevens Blz. 329  
Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 330  
Inleiding Blz. 331  
Ontwikkelagenda Blz. 332  
Personeel Blz. 333  
Wenkend perspectief Blz. 334  
Uurtarieven personeel Blz. 335  
Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 336  
Algemeen Blz. 337  
MRDH Blz. 338  
SVHW Blz. 339  
GGD Blz. 340  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 341  
Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 342  
BAR-organisatie Blz. 343  
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 344  
DCMR Blz. 345  
Ess4endael beheer B.V. Blz. 346  
GEM Essendael C.V. Blz. 347  
Eneceo groep N.V. Blz. 348  
BNG Blz. 349  
Stedin groep Blz. 350  
NV BAR Afvalbeheer Blz. 351  
Evides Blz. 352  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 353  
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 354  
VNG Blz. 355  
Stichting Distripark Blz. 356  
Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 357  
Inleiding Blz. 358  
Grondbeleid Blz. 359  
Actuele prognose Blz. 360  
Reserve en risico's Blz. 361  
Financiele samenvatting Blz. 362  
Inleiding Blz. 363  
Incidentele baten en lasten Blz. 364  
Inleiding Blz. 365  
Toelichting Blz. 366  
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 367  
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 368  
Uitgangspuntn meerjarenraming Blz. 369  
Overzicht van baten en lasten Blz. 370  
Exploitatie Blz. 371  
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Blz. 372  
investeringen programma 1 Blz. 373  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 374  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 375  
investeringen programma 3 Blz. 376  
Programma 4 Financiën Blz. 377  
Programma 5 Educatie Blz. 378  
Programma 6 Sport Blz. 379  
investeringen programma 6 Blz. 380  
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 381  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 382  
Nieuw beleid Blz. 383  
Meerjaren balans Blz. 384  
Meerjarenbalans activa Blz. 385  
Meerjarenbalans passiva Blz. 386  
EMU Saldo Blz. 387  
EMU saldo Blz. 388  
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 389  
Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 390  
Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen Blz. 391  
Staat van langlopende geldleningen Blz. 392  
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen Blz. 393  
Reserves Blz. 394  
Voorzieningen Blz. 395  
Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020 Blz. 396  
Subsidieplafond 2020 Blz. 397  
Bijlage 5 - Taakvelden Blz. 398  
Taakvelden Blz. 399  
Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 400  
Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 401