Meer
Publicatiedatum: 09-04-2020

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemeen Blz. 6  
Agenda van de Samenleving 2020-2021 Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 9  
Dienstverlening en Communicatie Blz. 10  
Huis van Albrandswaard Blz. 11  
Omgevingsvisie/Omgevingswet Blz. 12  
Wonen Blz. 13  
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 14  
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 15  
Openbare Ruimte Blz. 16  
Samenwerking in het buitengebied Blz. 17  
Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Blz. 18  
Wijkregie Blz. 19  
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 20  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 21  
Financien Blz. 22  
Educatie Blz. 23  
Sport Blz. 24  
Sociaal domein Blz. 25  
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 26  
Hoofdlijnen financiele gevolgen Blz. 27  
Toelichtingen verschillen Begroting en Voorjaarsnota Blz. 28  
Nieuw beleid Blz. 29  
Dekkingsplan Blz. 30  
Provinciaal toezicht Blz. 31  
Leeswijzer Blz. 32  
Planning & Control cyclus Blz. 33  
Indeling van de begroting Blz. 34  
Opbouw van deze begroting Blz. 35  
Begroting in één oogopslag Blz. 36  
Baten per programma Blz. 37  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 38  
Lasten per programma Blz. 39  
Waar gaat het geld naar toe? Blz. 40  
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 41  
1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 42  
Missie Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 45  
20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020. Blz. 46  
1.1.2 Inbraken & diefstallen Blz. 47  
20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners Blz. 48  
1.1.3 Alcohol & drugs Blz. 49  
20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. Blz. 50  
1.1.4 (Veiligheids)participatie Blz. 51  
20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams. Blz. 52  
20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Blz. 53  
1.2 Algemeen bestuur Blz. 54  
Doelstellingen Blz. 55  
1.2.1 Dienstverlening Blz. 56  
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting. Blz. 57  
1.2.2 Communicatie Blz. 58  
20. 1.2.2a Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook). Blz. 59  
20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner. Blz. 60  
Missie Blz. 61  
Kerngegevens Blz. 62  
Wat mag het kosten? Blz. 63  
Beleidsindicatoren Blz. 64  
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 65  
Inleiding Blz. 66  
Inleiding Blz. 67  
Missie Blz. 68  
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal) Blz. 71  
20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). Blz. 72  
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 73  
20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 74  
2.1.3 Buijtenland van Rhoon. Blz. 75  
20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld. Blz. 76  
20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. Blz. 77  
20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. Blz. 78  
20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. Blz. 79  
20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. Blz. 80  
2.2 Wonen. Blz. 81  
Doelstellingen Blz. 82  
2.2.1 Wonen Blz. 83  
20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen. Blz. 84  
20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren. Blz. 85  
20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken. Blz. 86  
20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren. Blz. 87  
2.3 Economie Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 90  
Wat mag het kosten? Blz. 91  
Beleidsindicatoren Blz. 92  
Programma 3 - Buitenruimte Blz. 93  
Inleiding Blz. 94  
Inleiding Blz. 95  
Missie Blz. 96  
3.1 Buitenruimte Blz. 97  
Doelstellingen Blz. 98  
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 99  
20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Blz. 100  
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 101  
20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. Blz. 102  
20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. Blz. 103  
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan. Blz. 104  
20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat. Blz. 105  
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Blz. 106  
20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken. Blz. 107  
20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. Blz. 108  
3.1.3 Wijkregie Blz. 109  
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. Blz. 110  
20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Blz. 111  
20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Blz. 112  
20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie). Blz. 113  
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 116  
20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Blz. 117  
20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud. Blz. 118  
20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Blz. 119  
20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Blz. 120  
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 123  
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 124  
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed). Blz. 125  
Beleidsindicatoren Blz. 126  
Wat mag het kosten? Blz. 127  
Programma 4 - Financien Blz. 128  
Inleiding Blz. 129  
4.1 Financien Blz. 130  
Missie Blz. 131  
Doelstellingen Blz. 132  
4.1.1 Financieel beleid Blz. 133  
20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Blz. 134  
20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Blz. 135  
20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij. Blz. 136  
4.1.2 Lokale lasten Blz. 137  
20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020. Blz. 138  
20. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen en uitwerken. Blz. 139  
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 140  
20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. Blz. 141  
20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus. Blz. 142  
20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Blz. 143  
Wat mag het kosten Blz. 144  
Kerngegevens Blz. 145  
Programma 5 - Educatie Blz. 146  
Inleiding Blz. 147  
Inleiding Blz. 148  
Missie Blz. 149  
5.1 Educatie Blz. 150  
Doelstellingen Blz. 151  
5.1.1 Educatie Blz. 152  
20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. Blz. 153  
20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners. Blz. 154  
20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden). Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
Beleidsindicatoren Blz. 157  
Programma 6 - Sport Blz. 158  
Inleiding Blz. 159  
Inleiding Blz. 160  
Missie Blz. 161  
6.1 Sport Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
6.1.1 Sport Blz. 164  
20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord. Blz. 165  
20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord. Blz. 166  
20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop. Blz. 167  
Wat mag het kosten? Blz. 168  
Beleidsindicatoren Blz. 169  
Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 170  
Inleiding Blz. 171  
Inleiding Blz. 172  
Missie Blz. 173  
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning. Blz. 176  
20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. Blz. 177  
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 180  
20. 7.2.1a Evalueren en verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen. Blz. 181  
20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp. Blz. 182  
20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft. Blz. 183  
20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten. Blz. 184  
20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Blz. 185  
7.3 Participatiewet Blz. 186  
Doelstellingen Blz. 187  
7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening. Blz. 188  
20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. Blz. 189  
7.4 Jeugdzorg Blz. 190  
Doelstellingen Blz. 191  
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 192  
20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners. Blz. 193  
20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd. Blz. 194  
20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. Blz. 195  
20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon. Blz. 196  
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 197  
Doelstellingen Blz. 198  
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 199  
20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen. Blz. 200  
7.6 Wijkteams Blz. 201  
Doelstellingen Blz. 202  
7.6.1 Wijkteams Blz. 203  
20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Blz. 204  
Wat mag het kosten? Blz. 205  
Beleidsindicatoren Blz. 206  
Kerngegevens Blz. 207  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 211  
Inleiding Blz. 212  
Wat mag het kosten? Blz. 213  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 214  
Lokale heffingen Blz. 215  
lokale heffingen tabel Blz. 216  
lokale heffingen tekst Blz. 217  
Algemene uitkering Blz. 218  
algemene uitkering tabel Blz. 219  
dividend Blz. 220  
dividend tabel Blz. 221  
dividend tekst Blz. 222  
saldo financieringsfunctie Blz. 223  
saldo financieringsfunctie tabel Blz. 224  
Beleidsindicatoren Blz. 225  
2. Overhead Blz. 226  
Inleiding Blz. 227  
Wat mag het kosten Blz. 228  
overhead tabel Blz. 229  
3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Wat mag het kosten? Blz. 232  
4. Onvoorzien Blz. 233  
Inleiding Blz. 234  
Wat mag het kosten? Blz. 235  
Moties Blz. 236  
Moties Blz. 237  
Moties * Blz. 238  
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 239  
Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE) Blz. 240  
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) Blz. 241  
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 242  
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Blz. 243  
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Blz. 244  
Voorrang sociale woningen (MOTIE) Blz. 245  
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Blz. 246  
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Blz. 247  
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Blz. 248  
Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE) Blz. 249  
Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE) Blz. 250  
Cittaslow keurmerk (MOTIE) Blz. 251  
CO2 neutrale maatregel (MOTIE) Blz. 252  
Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE) Blz. 253  
Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael (MOTIE) Blz. 254  
Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE) Blz. 255  
Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE) Blz. 256  
Rotterdam compenseert (MOTIE) Blz. 257  
Stimuleren biodiversiteit (MOTIE) Blz. 258  
Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE) Blz. 259  
Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg (MOTIE) Blz. 260  
Verkenning meerjarig financieel perspectief begroting Albrandswaard (MOTIE) Blz. 261  
Verstandig besturen (MOTIE) Blz. 262  
Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE) Blz. 263  
Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 264  
Inleiding Blz. 265  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 266  
Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 267  
Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 268  
Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 269  
Tarieven 2020 Blz. 270  
Afvalstoffenheffing Blz. 271  
afvalstoffenheffing tabel Blz. 272  
afvalstoffenheffing tarieven Blz. 273  
afvalstoffenheffing tekst Blz. 274  
rioolheffing Blz. 275  
rioolheffing tabel Blz. 276  
rioolheffing tekst Blz. 277  
rioolheffing tarieven Blz. 278  
lijkbezorgingsrechten Blz. 279  
lijkbezorgensrechten tabel Blz. 280  
lijkbezorgingsrechten tarieven Blz. 281  
tarieven overige gemeentelijke heffingen Blz. 282  
leges publiekszaken tabel Blz. 283  
leges omgevingsvergunning tekst Blz. 284  
leges omgevingsvergunning tabel Blz. 285  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 286  
Overzicht belastingdruk Blz. 287  
Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 288  
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 289  
Aanleiding en achtergrond Blz. 290  
Risicoprofiel concern Albrandswaard Blz. 291  
Actuele ontwikkelingen Blz. 292  
overzicht naris Blz. 293  
Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 294  
risicoprofiel samenwerkingsverbanden Blz. 295  
samenwerkingsverbanden tekst Blz. 296  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 297  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 298  
Risicokaart Blz. 299  
Kengetallen Blz. 300  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 301  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 302  
Inleiding Blz. 303  
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 304  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 305  
Renterisicobeheer Blz. 306  
kasgeldlimiet Blz. 307  
kasgeldlimiet tabel Blz. 308  
De financieringsbehoefte en EMU-saldo Blz. 309  
leningenportefeuille Blz. 310  
leningenportefeuille tabel Blz. 311  
emu saldo Blz. 312  
emusaldo tabel Blz. 313  
Uitzettingen Blz. 314  
Renteomslag Blz. 315  
Garantstelling Blz. 316  
Relatiebeheer Blz. 317  
Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 318  
Inleiding Blz. 319  
Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 320  
Zorg voor de openbare ruimte Blz. 321  
Wegen Blz. 322  
Straatreiniging Blz. 323  
Openbare verlichting Blz. 324  
Verkeer- en straatnaamborden Blz. 325  
Riolering Blz. 326  
Groen en bomen Blz. 327  
Waterwegen en baggeren Blz. 328  
Civiele kunstwerken Blz. 329  
Spelen Blz. 330  
Gebouwen Blz. 331  
Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 332  
Relevante reserves Blz. 333  
Kerngegevens Blz. 334  
Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 335  
Inleiding Blz. 336  
Ontwikkelagenda Blz. 337  
Personeel Blz. 338  
Wenkend perspectief Blz. 339  
Uurtarieven personeel Blz. 340  
Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 341  
Algemeen Blz. 342  
MRDH Blz. 343  
SVHW Blz. 344  
GGD Blz. 345  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 346  
Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 347  
BAR-organisatie Blz. 348  
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 349  
DCMR Blz. 350  
Ess4endael beheer B.V. Blz. 351  
GEM Essendael C.V. Blz. 352  
Eneceo groep N.V. Blz. 353  
BNG Blz. 354  
Stedin groep Blz. 355  
NV BAR Afvalbeheer Blz. 356  
Evides Blz. 357  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 358  
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 359  
VNG Blz. 360  
Stichting Distripark Blz. 361  
Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 362  
Inleiding Blz. 363  
Grondbeleid Blz. 364  
Actuele prognose Blz. 365  
Reserve en risico's Blz. 366  
Financiele samenvatting Blz. 367  
Inleiding Blz. 368  
Incidentele baten en lasten Blz. 369  
Inleiding Blz. 370  
Toelichting Blz. 371  
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 372  
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 373  
Uitgangspuntn meerjarenraming Blz. 374  
Overzicht van baten en lasten Blz. 375  
Exploitatie Blz. 376  
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Blz. 377  
investeringen programma 1 Blz. 378  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 379  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 380  
investeringen programma 3 Blz. 381  
Programma 4 Financiën Blz. 382  
Programma 5 Educatie Blz. 383  
Programma 6 Sport Blz. 384  
investeringen programma 6 Blz. 385  
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 386  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 387  
Nieuw beleid Blz. 388  
Meerjaren balans Blz. 389  
Meerjarenbalans activa Blz. 390  
Meerjarenbalans passiva Blz. 391  
EMU Saldo Blz. 392  
EMU saldo Blz. 393  
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 394  
Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 395  
Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen Blz. 396  
Staat van langlopende geldleningen Blz. 397  
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen Blz. 398  
Reserves Blz. 399  
Voorzieningen Blz. 400  
Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020 Blz. 401  
Subsidieplafond 2020 Blz. 402  
Bijlage 5 - Taakvelden Blz. 403  
Taakvelden Blz. 404  
Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 405  
Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 406