Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023
  1. Blz. 2 Begroting 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Algemeen
    1. Blz. 7 Agenda van de Samenleving 2020-2021
     1. Blz. 8 Inleiding
     2. Blz. 9 Openbare Orde en Veiligheid
     3. Blz. 10 Dienstverlening en Communicatie
     4. Blz. 11 Huis van Albrandswaard
     5. Blz. 12 Omgevingsvisie/Omgevingswet
     6. Blz. 13 Wonen
     7. Blz. 14 Economisch beleid en ontwikkelingen
     8. Blz. 15 Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
     9. Blz. 16 Openbare Ruimte
     10. Blz. 17 Samenwerking in het buitengebied
     11. Blz. 18 Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
     12. Blz. 19 Wijkregie
     13. Blz. 20 Kunst, Cultuur & Evenementen
     14. Blz. 21 Maatschappelijk vastgoed
     15. Blz. 22 Financien
     16. Blz. 23 Educatie
     17. Blz. 24 Sport
     18. Blz. 25 Sociaal domein
    2. Blz. 26 Hoofdlijnen financiële gevolgen
     1. Blz. 27 Hoofdlijnen financiele gevolgen
     2. Blz. 28 Toelichtingen verschillen Begroting en Voorjaarsnota
     3. Blz. 29 Nieuw beleid
     4. Blz. 30 Dekkingsplan
     5. Blz. 31 Provinciaal toezicht
    3. Blz. 32 Leeswijzer
     1. Blz. 33 Planning & Control cyclus
     2. Blz. 34 Indeling van de begroting
     3. Blz. 35 Opbouw van deze begroting
   3. Blz. 36 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 37 Baten per programma
    2. Blz. 38 Waar komt het geld vandaan?
    3. Blz. 39 Lasten per programma
    4. Blz. 40 Waar gaat het geld naar toe?
   4. Blz. 41 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 42 1.1 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 43 Missie
     2. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid
       1. Blz. 46 20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020.
      2. Blz. 47 1.1.2 Inbraken & diefstallen
       1. Blz. 48 20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners
      3. Blz. 49 1.1.3 Alcohol & drugs
       1. Blz. 50 20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.
      4. Blz. 51 1.1.4 (Veiligheids)participatie
       1. Blz. 52 20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams.
       2. Blz. 53 20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.
    2. Blz. 54 1.2 Algemeen bestuur
     1. Blz. 55 Doelstellingen
      1. Blz. 56 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 57 20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting.
      2. Blz. 58 1.2.2 Communicatie
       1. Blz. 59 20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner.
     2. Blz. 60 Missie
     3. Blz. 61 Kerngegevens
    3. Blz. 62 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 63 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 64 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 65 Inleiding
     1. Blz. 66 Inleiding
     2. Blz. 67 Missie
    2. Blz. 68 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 69 Doelstellingen
      1. Blz. 70 2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)
       1. Blz. 71 20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet).
      2. Blz. 72 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.
       1. Blz. 73 20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
      3. Blz. 74 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.
       1. Blz. 75 20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld.
       2. Blz. 76 20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.
       3. Blz. 77 20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.
       4. Blz. 78 20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.
       5. Blz. 79 20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen.
    3. Blz. 80 2.2 Wonen.
     1. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 83 20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen.
       2. Blz. 84 20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren.
       3. Blz. 85 20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken.
       4. Blz. 86 20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren.
    4. Blz. 87 2.3 Economie
     1. Blz. 88 Doelstellingen
      1. Blz. 89 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
    5. Blz. 90 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 91 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 92 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 93 Inleiding
     1. Blz. 94 Inleiding
     2. Blz. 95 Missie
    2. Blz. 96 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 97 Doelstellingen
      1. Blz. 98 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
       1. Blz. 99 20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.
      2. Blz. 100 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 101 20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.
       2. Blz. 102 20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.
       3. Blz. 103 20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan.
       4. Blz. 104 20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat.
       5. Blz. 105 20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen.
       6. Blz. 106 20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken.
       7. Blz. 107 20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.
      3. Blz. 108 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 109 20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.
       2. Blz. 110 20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.
       3. Blz. 111 20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie).
       4. Blz. 112 20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie).
    3. Blz. 113 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 114 Doelstellingen
      1. Blz. 115 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen
       1. Blz. 116 20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
       2. Blz. 117 20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud.
       3. Blz. 118 20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.
       4. Blz. 119 20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.
    4. Blz. 120 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 121 Doelstellingen
      1. Blz. 122 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 123 20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed.
       2. Blz. 124 20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed).
    5. Blz. 125 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 126 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 127 Programma 4 - Financien
    1. Blz. 128 Inleiding
    2. Blz. 129 4.1 Financien
     1. Blz. 130 Missie
     2. Blz. 131 Doelstellingen
      1. Blz. 132 4.1.1 Financieel beleid
       1. Blz. 133 20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen.
       2. Blz. 134 20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.
       3. Blz. 135 20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij.
      2. Blz. 136 4.1.2 Lokale lasten
       1. Blz. 137 20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020.
      3. Blz. 138 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 139 20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021.
       2. Blz. 140 20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus.
       3. Blz. 141 20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.
     3. Blz. 142 Wat mag het kosten
     4. Blz. 143 Kerngegevens
   8. Blz. 144 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 145 Inleiding
     1. Blz. 146 Inleiding
     2. Blz. 147 Missie
    2. Blz. 148 5.1 Educatie
     1. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 151 20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.
       2. Blz. 152 20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners.
       3. Blz. 153 20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden).
    3. Blz. 154 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 155 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 156 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 157 Inleiding
     1. Blz. 158 Inleiding
     2. Blz. 159 Missie
    2. Blz. 160 6.1 Sport
     1. Blz. 161 Doelstellingen
      1. Blz. 162 6.1.1 Sport
       1. Blz. 163 20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord.
       2. Blz. 164 20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord.
       3. Blz. 165 20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop.
    3. Blz. 166 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 167 Beleidsindicatoren
   10. Blz. 168 Programma 7 - Sociaal Domein
    1. Blz. 169 Inleiding
     1. Blz. 170 Inleiding
     2. Blz. 171 Missie
    2. Blz. 172 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 173 Doelstellingen
      1. Blz. 174 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.
       1. Blz. 175 20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg.
    3. Blz. 176 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 177 Doelstellingen
      1. Blz. 178 7.2.1 Kwetsbare groepen.
       1. Blz. 179 20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp.
       2. Blz. 180 20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft.
       3. Blz. 181 20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.
       4. Blz. 182 20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
    4. Blz. 183 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 184 Doelstellingen
      1. Blz. 185 7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.
       1. Blz. 186 20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond.
    5. Blz. 187 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 188 Doelstellingen
      1. Blz. 189 7.4.1 Jeugdzorg
       1. Blz. 190 20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.
       2. Blz. 191 20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd.
       3. Blz. 192 20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.
       4. Blz. 193 20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon.
    6. Blz. 194 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 195 Doelstellingen
      1. Blz. 196 7.5.1 Zorg & Welzijn
       1. Blz. 197 20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen.
    7. Blz. 198 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 199 Doelstellingen
      1. Blz. 200 7.6.1 Wijkteams
       1. Blz. 201 20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden.
    8. Blz. 202 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 203 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 204 Kerngegevens
   11. Blz. 205 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    1. Blz. 206 Inleiding
     1. Blz. 207 Inleiding
    2. Blz. 208 1. Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 209 Inleiding
     2. Blz. 210 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 211 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     4. Blz. 212 Lokale heffingen
     5. Blz. 213 lokale heffingen tabel
     6. Blz. 214 lokale heffingen tekst
     7. Blz. 215 Algemene uitkering
     8. Blz. 216 algemene uitkering tabel
     9. Blz. 217 dividend
     10. Blz. 218 dividend tabel
     11. Blz. 219 dividend tekst
     12. Blz. 220 saldo financieringsfunctie
     13. Blz. 221 saldo financieringsfunctie tabel
     14. Blz. 222 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 223 2. Overhead
     1. Blz. 224 Inleiding
     2. Blz. 225 Wat mag het kosten
     3. Blz. 226 overhead tabel
    4. Blz. 227 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
     1. Blz. 228 Inleiding
     2. Blz. 229 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 230 4. Onvoorzien
     1. Blz. 231 Inleiding
     2. Blz. 232 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 233 Moties
    1. Blz. 234 Moties
     1. Blz. 235 Moties *
      1. Blz. 236 Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE)
      2. Blz. 237 Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)
      3. Blz. 238 Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE)
      4. Blz. 239 Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE)
      5. Blz. 240 Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE)
      6. Blz. 241 Voorrang sociale woningen (MOTIE)
      7. Blz. 242 We zien onze BOA's graag (MOTIE)
      8. Blz. 243 Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE)
      9. Blz. 244 Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE)
      10. Blz. 245 Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE)
      11. Blz. 246 Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE)
      12. Blz. 247 Cittaslow keurmerk (MOTIE)
      13. Blz. 248 CO2 neutrale maatregel (MOTIE)
      14. Blz. 249 Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE)
      15. Blz. 250 MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael
      16. Blz. 251 Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE)
      17. Blz. 252 Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE)
      18. Blz. 253 Rotterdam compenseert (MOTIE)
      19. Blz. 254 Stimuleren biodiversiteit (MOTIE)
      20. Blz. 255 Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE)
      21. Blz. 256 MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg
      22. Blz. 257 Verstandig besturen (MOTIE)
      23. Blz. 258 Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE)
  3. Blz. 259 Paragrafen
   1. Blz. 260 Paragraaf 1 - Lokale heffingen
    1. Blz. 261 Inleiding
    2. Blz. 262 Algemene uitgangspunten lokale heffingen
    3. Blz. 263 Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen
    4. Blz. 264 Algemene (beleids)ontwikkelingen
    5. Blz. 265 Overzicht geraamde belastingen en heffingen
    6. Blz. 266 Tarieven 2020
    7. Blz. 267 Afvalstoffenheffing
    8. Blz. 268 afvalstoffenheffing tabel
    9. Blz. 269 afvalstoffenheffing tarieven
    10. Blz. 270 afvalstoffenheffing tekst
    11. Blz. 271 rioolheffing
    12. Blz. 272 rioolheffing tabel
    13. Blz. 273 rioolheffing tekst
    14. Blz. 274 rioolheffing tarieven
    15. Blz. 275 lijkbezorgingsrechten
    16. Blz. 276 lijkbezorgensrechten tabel
    17. Blz. 277 lijkbezorgingsrechten tarieven
    18. Blz. 278 tarieven overige gemeentelijke heffingen
    19. Blz. 279 leges publiekszaken tabel
    20. Blz. 280 leges omgevingsvergunning tekst
    21. Blz. 281 leges omgevingsvergunning tabel
    22. Blz. 282 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    23. Blz. 283 Overzicht belastingdruk
    24. Blz. 284 Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten
   2. Blz. 285 Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 286 Aanleiding en achtergrond
    2. Blz. 287 Risicoprofiel concern Albrandswaard
    3. Blz. 288 Actuele ontwikkelingen
    4. Blz. 289 overzicht naris
    5. Blz. 290 Risicoprofiel grondbedrijf
    6. Blz. 291 risicoprofiel samenwerkingsverbanden
    7. Blz. 292 samenwerkingsverbanden tekst
    8. Blz. 293 Beschikbare weerstandscapaciteit
    9. Blz. 294 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
    10. Blz. 295 Risicokaart
    11. Blz. 296 Kengetallen
    12. Blz. 297 Conclusie over huidig risicoprofiel
   3. Blz. 298 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 299 Inleiding
    2. Blz. 300 Wettelijke kaders en treasurystatuut
    3. Blz. 301 Rentevisie en rentebeleid
    4. Blz. 302 Renterisicobeheer
    5. Blz. 303 kasgeldlimiet
    6. Blz. 304 kasgeldlimiet tabel
    7. Blz. 305 De financieringsbehoefte en EMU-saldo
    8. Blz. 306 leningenportefeuille
    9. Blz. 307 leningenportefeuille tabel
    10. Blz. 308 emu saldo
    11. Blz. 309 emusaldo tabel
    12. Blz. 310 Uitzettingen
    13. Blz. 311 Renteomslag
    14. Blz. 312 Garantstelling
    15. Blz. 313 Relatiebeheer
   4. Blz. 314 Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 315 Inleiding
    2. Blz. 316 Aanwezige kapitaalgoederen
    3. Blz. 317 Zorg voor de openbare ruimte
    4. Blz. 318 Wegen
    5. Blz. 319 Straatreiniging
    6. Blz. 320 Openbare verlichting
    7. Blz. 321 Verkeer- en straatnaamborden
    8. Blz. 322 Riolering
    9. Blz. 323 Groen en bomen
    10. Blz. 324 Waterwegen en baggeren
    11. Blz. 325 Civiele kunstwerken
    12. Blz. 326 Spelen
    13. Blz. 327 Gebouwen
    14. Blz. 328 Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
    15. Blz. 329 Relevante reserves
    16. Blz. 330 Kerngegevens
   5. Blz. 331 Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 332 Inleiding
    2. Blz. 333 Ontwikkelagenda
    3. Blz. 334 Personeel
    4. Blz. 335 Wenkend perspectief
    5. Blz. 336 Uurtarieven personeel
   6. Blz. 337 Paragraaf 6 - Verbonden partijen
    1. Blz. 338 Algemeen
    2. Blz. 339 MRDH
    3. Blz. 340 SVHW
    4. Blz. 341 GGD
    5. Blz. 342 Jeugdhulp Rijnmond
    6. Blz. 343 Natuur en recreatiegebied IJsselmonde
    7. Blz. 344 BAR-organisatie
    8. Blz. 345 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
    9. Blz. 346 DCMR
    10. Blz. 347 Ess4endael beheer B.V.
    11. Blz. 348 GEM Essendael C.V.
    12. Blz. 349 Eneceo groep N.V.
    13. Blz. 350 BNG
    14. Blz. 351 Stedin groep
    15. Blz. 352 NV BAR Afvalbeheer
    16. Blz. 353 Evides
    17. Blz. 354 Landschapstafel IJsselmonde
    18. Blz. 355 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond
    19. Blz. 356 VNG
    20. Blz. 357 Stichting Distripark
   7. Blz. 358 Paragraaf 7 - Grondbeleid
    1. Blz. 359 Inleiding
    2. Blz. 360 Grondbeleid
    3. Blz. 361 Actuele prognose
    4. Blz. 362 Reserve en risico's
  4. Blz. 363 Financiele begroting
   1. Blz. 364 Financiele samenvatting
    1. Blz. 365 Inleiding
   2. Blz. 366 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 367 Inleiding
    2. Blz. 368 Toelichting
    3. Blz. 369 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
   3. Blz. 370 Uitgangspunten meerjarenraming
    1. Blz. 371 Uitgangspuntn meerjarenraming
   4. Blz. 372 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 373 Exploitatie
    2. Blz. 374 Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
    3. Blz. 375 investeringen programma 1
    4. Blz. 376 Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    5. Blz. 377 Programma 3 Buitenruimte
    6. Blz. 378 investeringen programma 3
    7. Blz. 379 Programma 4 Financiën
    8. Blz. 380 Programma 5 Educatie
    9. Blz. 381 Programma 6 Sport
    10. Blz. 382 investeringen programma 6
    11. Blz. 383 Programma 7 Sociaal Domein
    12. Blz. 384 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    13. Blz. 385 Nieuw beleid
   5. Blz. 386 Meerjaren balans
    1. Blz. 387 Meerjarenbalans activa
    2. Blz. 388 Meerjarenbalans passiva
   6. Blz. 389 EMU Saldo
    1. Blz. 390 EMU saldo
  5. Blz. 391 Bijlagen
   1. Blz. 392 Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
    1. Blz. 393 Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
   2. Blz. 394 Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen
    1. Blz. 395 Staat van langlopende geldleningen
   3. Blz. 396 Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 397 Reserves
    2. Blz. 398 Voorzieningen
   4. Blz. 399 Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020
    1. Blz. 400 Subsidieplafond 2020
   5. Blz. 401 Bijlage 5 - Taakvelden
    1. Blz. 402 Taakvelden
   6. Blz. 403 Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023
    1. Blz. 404 Vertrekpunt concept begroting 2020-2023
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap