Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemeen Blz. 6  
Agenda van de Samenleving 2020-2021 Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 9  
Dienstverlening en Communicatie Blz. 10  
Huis van Albrandswaard Blz. 11  
Omgevingsvisie/Omgevingswet Blz. 12  
Wonen Blz. 13  
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 14  
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 15  
Openbare Ruimte Blz. 16  
Samenwerking in het buitengebied Blz. 17  
Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Blz. 18  
Wijkregie Blz. 19  
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 20  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 21  
Financien Blz. 22  
Educatie Blz. 23  
Sport Blz. 24  
Sociaal domein Blz. 25  
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 26  
Hoofdlijnen financiele gevolgen Blz. 27  
Toelichtingen verschillen Begroting en Voorjaarsnota Blz. 28  
Nieuw beleid Blz. 29  
Dekkingsplan Blz. 30  
Provinciaal toezicht Blz. 31  
Leeswijzer Blz. 32  
Planning & Control cyclus Blz. 33  
Indeling van de begroting Blz. 34  
Opbouw van deze begroting Blz. 35  
Begroting in één oogopslag Blz. 36  
Baten per programma Blz. 37  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 38  
Lasten per programma Blz. 39  
Waar gaat het geld naar toe? Blz. 40  
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 41  
1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 42  
Missie Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 45  
20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020. Blz. 46  
1.1.2 Inbraken & diefstallen Blz. 47  
20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners Blz. 48  
1.1.3 Alcohol & drugs Blz. 49  
20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. Blz. 50  
1.1.4 (Veiligheids)participatie Blz. 51  
20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams. Blz. 52  
20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Blz. 53  
1.2 Algemeen bestuur Blz. 54  
Doelstellingen Blz. 55  
1.2.1 Dienstverlening Blz. 56  
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting. Blz. 57  
1.2.2 Communicatie Blz. 58  
20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner. Blz. 59  
Missie Blz. 60  
Kerngegevens Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 64  
Inleiding Blz. 65  
Inleiding Blz. 66  
Missie Blz. 67  
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal) Blz. 70  
20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). Blz. 71  
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 72  
20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 73  
2.1.3 Buijtenland van Rhoon. Blz. 74  
20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld. Blz. 75  
20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. Blz. 76  
20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. Blz. 77  
20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. Blz. 78  
20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. Blz. 79  
2.2 Wonen. Blz. 80  
Doelstellingen Blz. 81  
2.2.1 Wonen Blz. 82  
20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen. Blz. 83  
20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren. Blz. 84  
20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken. Blz. 85  
20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren. Blz. 86  
2.3 Economie Blz. 87  
Doelstellingen Blz. 88  
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 89  
Wat mag het kosten? Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Programma 3 - Buitenruimte Blz. 92  
Inleiding Blz. 93  
Inleiding Blz. 94  
Missie Blz. 95  
3.1 Buitenruimte Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 98  
20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Blz. 99  
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 100  
20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. Blz. 101  
20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. Blz. 102  
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan. Blz. 103  
20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat. Blz. 104  
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Blz. 105  
20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken. Blz. 106  
20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. Blz. 107  
3.1.3 Wijkregie Blz. 108  
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. Blz. 109  
20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Blz. 110  
20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Blz. 111  
20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie). Blz. 112  
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 113  
Doelstellingen Blz. 114  
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 115  
20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Blz. 116  
20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud. Blz. 117  
20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Blz. 118  
20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Blz. 119  
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 122  
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 123  
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed). Blz. 124  
Beleidsindicatoren Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Programma 4 - Financien Blz. 127  
Inleiding Blz. 128  
4.1 Financien Blz. 129  
Missie Blz. 130  
Doelstellingen Blz. 131  
4.1.1 Financieel beleid Blz. 132  
20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Blz. 133  
20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Blz. 134  
20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij. Blz. 135  
4.1.2 Lokale lasten Blz. 136  
20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020. Blz. 137  
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 138  
20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. Blz. 139  
20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus. Blz. 140  
20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Blz. 141  
Wat mag het kosten Blz. 142  
Kerngegevens Blz. 143  
Programma 5 - Educatie Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Missie Blz. 147  
5.1 Educatie Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
5.1.1 Educatie Blz. 150  
20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. Blz. 151  
20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners. Blz. 152  
20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden). Blz. 153  
Wat mag het kosten? Blz. 154  
Beleidsindicatoren Blz. 155  
Programma 6 - Sport Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Missie Blz. 159  
6.1 Sport Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
6.1.1 Sport Blz. 162  
20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord. Blz. 163  
20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord. Blz. 164  
20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop. Blz. 165  
Wat mag het kosten? Blz. 166  
Beleidsindicatoren Blz. 167  
Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 168  
Inleiding Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Missie Blz. 171  
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 172  
Doelstellingen Blz. 173  
7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning. Blz. 174  
20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. Blz. 175  
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 176  
Doelstellingen Blz. 177  
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 178  
20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp. Blz. 179  
20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft. Blz. 180  
20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten. Blz. 181  
20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Blz. 182  
7.3 Participatiewet Blz. 183  
Doelstellingen Blz. 184  
7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening. Blz. 185  
20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. Blz. 186  
7.4 Jeugdzorg Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 189  
20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners. Blz. 190  
20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd. Blz. 191  
20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. Blz. 192  
20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon. Blz. 193  
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 194  
Doelstellingen Blz. 195  
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 196  
20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen. Blz. 197  
7.6 Wijkteams Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
7.6.1 Wijkteams Blz. 200  
20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Blz. 201  
Wat mag het kosten? Blz. 202  
Beleidsindicatoren Blz. 203  
Kerngegevens Blz. 204  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 205  
Inleiding Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Wat mag het kosten? Blz. 210  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 211  
Lokale heffingen Blz. 212  
lokale heffingen tabel Blz. 213  
lokale heffingen tekst Blz. 214  
Algemene uitkering Blz. 215  
algemene uitkering tabel Blz. 216  
dividend Blz. 217  
dividend tabel Blz. 218  
dividend tekst Blz. 219  
saldo financieringsfunctie Blz. 220  
saldo financieringsfunctie tabel Blz. 221  
Beleidsindicatoren Blz. 222  
2. Overhead Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Wat mag het kosten Blz. 225  
overhead tabel Blz. 226  
3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
4. Onvoorzien Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Wat mag het kosten? Blz. 232  
Moties Blz. 233  
Moties Blz. 234  
Moties * Blz. 235  
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 236  
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) Blz. 237  
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 238  
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Blz. 239  
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Blz. 240  
Voorrang sociale woningen (MOTIE) Blz. 241  
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Blz. 242  
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Blz. 243  
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Blz. 244  
Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE) Blz. 245  
Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE) Blz. 246  
Cittaslow keurmerk (MOTIE) Blz. 247  
CO2 neutrale maatregel (MOTIE) Blz. 248  
Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE) Blz. 249  
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael Blz. 250  
Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE) Blz. 251  
Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE) Blz. 252  
Rotterdam compenseert (MOTIE) Blz. 253  
Stimuleren biodiversiteit (MOTIE) Blz. 254  
Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE) Blz. 255  
MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg Blz. 256  
Verstandig besturen (MOTIE) Blz. 257  
Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE) Blz. 258  
Paragrafen Blz. 259  
Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 262  
Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 263  
Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 264  
Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 265  
Tarieven 2020 Blz. 266  
Afvalstoffenheffing Blz. 267  
afvalstoffenheffing tabel Blz. 268  
afvalstoffenheffing tarieven Blz. 269  
afvalstoffenheffing tekst Blz. 270  
rioolheffing Blz. 271  
rioolheffing tabel Blz. 272  
rioolheffing tekst Blz. 273  
rioolheffing tarieven Blz. 274  
lijkbezorgingsrechten Blz. 275  
lijkbezorgensrechten tabel Blz. 276  
lijkbezorgingsrechten tarieven Blz. 277  
tarieven overige gemeentelijke heffingen Blz. 278  
leges publiekszaken tabel Blz. 279  
leges omgevingsvergunning tekst Blz. 280  
leges omgevingsvergunning tabel Blz. 281  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 282  
Overzicht belastingdruk Blz. 283  
Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 284  
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 285  
Aanleiding en achtergrond Blz. 286  
Risicoprofiel concern Albrandswaard Blz. 287  
Actuele ontwikkelingen Blz. 288  
overzicht naris Blz. 289  
Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 290  
risicoprofiel samenwerkingsverbanden Blz. 291  
samenwerkingsverbanden tekst Blz. 292  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 293  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 294  
Risicokaart Blz. 295  
Kengetallen Blz. 296  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 297  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 298  
Inleiding Blz. 299  
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 300  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 301  
Renterisicobeheer Blz. 302  
kasgeldlimiet Blz. 303  
kasgeldlimiet tabel Blz. 304  
De financieringsbehoefte en EMU-saldo Blz. 305  
leningenportefeuille Blz. 306  
leningenportefeuille tabel Blz. 307  
emu saldo Blz. 308  
emusaldo tabel Blz. 309  
Uitzettingen Blz. 310  
Renteomslag Blz. 311  
Garantstelling Blz. 312  
Relatiebeheer Blz. 313  
Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 316  
Zorg voor de openbare ruimte Blz. 317  
Wegen Blz. 318  
Straatreiniging Blz. 319  
Openbare verlichting Blz. 320  
Verkeer- en straatnaamborden Blz. 321  
Riolering Blz. 322  
Groen en bomen Blz. 323  
Waterwegen en baggeren Blz. 324  
Civiele kunstwerken Blz. 325  
Spelen Blz. 326  
Gebouwen Blz. 327  
Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 328  
Relevante reserves Blz. 329  
Kerngegevens Blz. 330  
Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 331  
Inleiding Blz. 332  
Ontwikkelagenda Blz. 333  
Personeel Blz. 334  
Wenkend perspectief Blz. 335  
Uurtarieven personeel Blz. 336  
Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 337  
Algemeen Blz. 338  
MRDH Blz. 339  
SVHW Blz. 340  
GGD Blz. 341  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 342  
Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 343  
BAR-organisatie Blz. 344  
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 345  
DCMR Blz. 346  
Ess4endael beheer B.V. Blz. 347  
GEM Essendael C.V. Blz. 348  
Eneceo groep N.V. Blz. 349  
BNG Blz. 350  
Stedin groep Blz. 351  
NV BAR Afvalbeheer Blz. 352  
Evides Blz. 353  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 354  
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 355  
VNG Blz. 356  
Stichting Distripark Blz. 357  
Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 358  
Inleiding Blz. 359  
Grondbeleid Blz. 360  
Actuele prognose Blz. 361  
Reserve en risico's Blz. 362  
Financiele begroting Blz. 363  
Financiele samenvatting Blz. 364  
Inleiding Blz. 365  
Incidentele baten en lasten Blz. 366  
Inleiding Blz. 367  
Toelichting Blz. 368  
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 369  
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 370  
Uitgangspuntn meerjarenraming Blz. 371  
Overzicht van baten en lasten Blz. 372  
Exploitatie Blz. 373  
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Blz. 374  
investeringen programma 1 Blz. 375  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 376  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 377  
investeringen programma 3 Blz. 378  
Programma 4 Financiën Blz. 379  
Programma 5 Educatie Blz. 380  
Programma 6 Sport Blz. 381  
investeringen programma 6 Blz. 382  
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 383  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 384  
Nieuw beleid Blz. 385  
Meerjaren balans Blz. 386  
Meerjarenbalans activa Blz. 387  
Meerjarenbalans passiva Blz. 388  
EMU Saldo Blz. 389  
EMU saldo Blz. 390  
Bijlagen Blz. 391  
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 392  
Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 393  
Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen Blz. 394  
Staat van langlopende geldleningen Blz. 395  
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen Blz. 396  
Reserves Blz. 397  
Voorzieningen Blz. 398  
Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020 Blz. 399  
Subsidieplafond 2020 Blz. 400  
Bijlage 5 - Taakvelden Blz. 401  
Taakvelden Blz. 402  
Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 403  
Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 404