Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023 Blz. 1
Begroting 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemeen Blz. 6
Agenda van de Samenleving 2020-2021 Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 9
Dienstverlening en Communicatie Blz. 10
Huis van Albrandswaard Blz. 11
Omgevingsvisie/Omgevingswet Blz. 12
Wonen Blz. 13
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 14
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 15
Openbare Ruimte Blz. 16
Samenwerking in het buitengebied Blz. 17
Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Blz. 18
Wijkregie Blz. 19
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 20
Maatschappelijk vastgoed Blz. 21
Financien Blz. 22
Educatie Blz. 23
Sport Blz. 24
Sociaal domein Blz. 25
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 26
Hoofdlijnen financiele gevolgen Blz. 27
Toelichtingen verschillen Begroting en Voorjaarsnota Blz. 28
Nieuw beleid Blz. 29
Dekkingsplan Blz. 30
Provinciaal toezicht Blz. 31
Leeswijzer Blz. 32
Planning & Control cyclus Blz. 33
Indeling van de begroting Blz. 34
Opbouw van deze begroting Blz. 35
Begroting in één oogopslag Blz. 36
Baten per programma Blz. 37
Waar komt het geld vandaan? Blz. 38
Lasten per programma Blz. 39
Waar gaat het geld naar toe? Blz. 40
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 41
1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 42
Missie Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 45
20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020. Blz. 46
1.1.2 Inbraken & diefstallen Blz. 47
20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal werken met veiligheidspartners Blz. 48
1.1.3 Alcohol & drugs Blz. 49
20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. Blz. 50
1.1.4 (Veiligheids)participatie Blz. 51
20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams. Blz. 52
20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten. Blz. 53
1.2 Algemeen bestuur Blz. 54
Doelstellingen Blz. 55
1.2.1 Dienstverlening Blz. 56
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting. Blz. 57
1.2.2 Communicatie Blz. 58
20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner. Blz. 59
Missie Blz. 60
Kerngegevens Blz. 61
Wat mag het kosten? Blz. 62
Beleidsindicatoren Blz. 63
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 64
Inleiding Blz. 65
Inleiding Blz. 66
Missie Blz. 67
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 68
Doelstellingen Blz. 69
2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal) Blz. 70
20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). Blz. 71
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 72
20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 73
2.1.3 Buijtenland van Rhoon. Blz. 74
20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld. Blz. 75
20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. Blz. 76
20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. Blz. 77
20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. Blz. 78
20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. Blz. 79
2.2 Wonen. Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
2.2.1 Wonen Blz. 82
20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen. Blz. 83
20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren. Blz. 84
20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken. Blz. 85
20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren. Blz. 86
2.3 Economie Blz. 87
Doelstellingen Blz. 88
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 89
Wat mag het kosten? Blz. 90
Beleidsindicatoren Blz. 91
Programma 3 - Buitenruimte Blz. 92
Inleiding Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Missie Blz. 95
3.1 Buitenruimte Blz. 96
Doelstellingen Blz. 97
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 98
20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Blz. 99
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 100
20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. Blz. 101
20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. Blz. 102
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan. Blz. 103
20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat. Blz. 104
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Blz. 105
20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken. Blz. 106
20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. Blz. 107
3.1.3 Wijkregie Blz. 108
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. Blz. 109
20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Blz. 110
20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Blz. 111
20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie). Blz. 112
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 115
20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Blz. 116
20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud. Blz. 117
20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Blz. 118
20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Blz. 119
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 120
Doelstellingen Blz. 121
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 122
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 123
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed). Blz. 124
Beleidsindicatoren Blz. 125
Wat mag het kosten? Blz. 126
Programma 4 - Financien Blz. 127
Inleiding Blz. 128
4.1 Financien Blz. 129
Missie Blz. 130
Doelstellingen Blz. 131
4.1.1 Financieel beleid Blz. 132
20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Blz. 133
20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Blz. 134
20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 'verduurzamen' van onze maatschappij. Blz. 135
4.1.2 Lokale lasten Blz. 136
20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020. Blz. 137
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 138
20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. Blz. 139
20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus. Blz. 140
20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Blz. 141
Wat mag het kosten Blz. 142
Kerngegevens Blz. 143
Programma 5 - Educatie Blz. 144
Inleiding Blz. 145
Inleiding Blz. 146
Missie Blz. 147
5.1 Educatie Blz. 148
Doelstellingen Blz. 149
5.1.1 Educatie Blz. 150
20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. Blz. 151
20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners. Blz. 152
20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden). Blz. 153
Wat mag het kosten? Blz. 154
Beleidsindicatoren Blz. 155
Programma 6 - Sport Blz. 156
Inleiding Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Missie Blz. 159
6.1 Sport Blz. 160
Doelstellingen Blz. 161
6.1.1 Sport Blz. 162
20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord. Blz. 163
20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord. Blz. 164
20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop. Blz. 165
Wat mag het kosten? Blz. 166
Beleidsindicatoren Blz. 167
Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 168
Inleiding Blz. 169
Inleiding Blz. 170
Missie Blz. 171
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 172
Doelstellingen Blz. 173
7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning. Blz. 174
20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. Blz. 175
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 176
Doelstellingen Blz. 177
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 178
20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp. Blz. 179
20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij verplichte opname mogelijk blijft. Blz. 180
20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten. Blz. 181
20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Blz. 182
7.3 Participatiewet Blz. 183
Doelstellingen Blz. 184
7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening. Blz. 185
20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. Blz. 186
7.4 Jeugdzorg Blz. 187
Doelstellingen Blz. 188
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 189
20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners. Blz. 190
20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd. Blz. 191
20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. Blz. 192
20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon. Blz. 193
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 194
Doelstellingen Blz. 195
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 196
20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en het beschermen van kwetsbare groepen. Blz. 197
7.6 Wijkteams Blz. 198
Doelstellingen Blz. 199
7.6.1 Wijkteams Blz. 200
20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden. Blz. 201
Wat mag het kosten? Blz. 202
Beleidsindicatoren Blz. 203
Kerngegevens Blz. 204
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Inleiding Blz. 207
1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Wat mag het kosten? Blz. 210
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 211
Lokale heffingen Blz. 212
lokale heffingen tabel Blz. 213
lokale heffingen tekst Blz. 214
Algemene uitkering Blz. 215
algemene uitkering tabel Blz. 216
dividend Blz. 217
dividend tabel Blz. 218
dividend tekst Blz. 219
saldo financieringsfunctie Blz. 220
saldo financieringsfunctie tabel Blz. 221
Beleidsindicatoren Blz. 222
2. Overhead Blz. 223
Inleiding Blz. 224
Wat mag het kosten Blz. 225
overhead tabel Blz. 226
3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 227
Inleiding Blz. 228
Wat mag het kosten? Blz. 229
4. Onvoorzien Blz. 230
Inleiding Blz. 231
Wat mag het kosten? Blz. 232
Moties Blz. 233
Moties Blz. 234
Moties * Blz. 235
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 236
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) Blz. 237
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) Blz. 238
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Blz. 239
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Blz. 240
Voorrang sociale woningen (MOTIE) Blz. 241
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Blz. 242
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Blz. 243
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Blz. 244
Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE) Blz. 245
Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE) Blz. 246
Cittaslow keurmerk (MOTIE) Blz. 247
CO2 neutrale maatregel (MOTIE) Blz. 248
Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE) Blz. 249
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael Blz. 250
Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE) Blz. 251
Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE) Blz. 252
Rotterdam compenseert (MOTIE) Blz. 253
Stimuleren biodiversiteit (MOTIE) Blz. 254
Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE) Blz. 255
MOTIE - Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg Blz. 256
Verstandig besturen (MOTIE) Blz. 257
Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE) Blz. 258
Paragrafen Blz. 259
Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 260
Inleiding Blz. 261
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 262
Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 263
Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 264
Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 265
Tarieven 2020 Blz. 266
Afvalstoffenheffing Blz. 267
afvalstoffenheffing tabel Blz. 268
afvalstoffenheffing tarieven Blz. 269
afvalstoffenheffing tekst Blz. 270
rioolheffing Blz. 271
rioolheffing tabel Blz. 272
rioolheffing tekst Blz. 273
rioolheffing tarieven Blz. 274
lijkbezorgingsrechten Blz. 275
lijkbezorgensrechten tabel Blz. 276
lijkbezorgingsrechten tarieven Blz. 277
tarieven overige gemeentelijke heffingen Blz. 278
leges publiekszaken tabel Blz. 279
leges omgevingsvergunning tekst Blz. 280
leges omgevingsvergunning tabel Blz. 281
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 282
Overzicht belastingdruk Blz. 283
Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 284
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 285
Aanleiding en achtergrond Blz. 286
Risicoprofiel concern Albrandswaard Blz. 287
Actuele ontwikkelingen Blz. 288
overzicht naris Blz. 289
Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 290
risicoprofiel samenwerkingsverbanden Blz. 291
samenwerkingsverbanden tekst Blz. 292
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 293
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 294
Risicokaart Blz. 295
Kengetallen Blz. 296
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 297
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 298
Inleiding Blz. 299
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 300
Rentevisie en rentebeleid Blz. 301
Renterisicobeheer Blz. 302
kasgeldlimiet Blz. 303
kasgeldlimiet tabel Blz. 304
De financieringsbehoefte en EMU-saldo Blz. 305
leningenportefeuille Blz. 306
leningenportefeuille tabel Blz. 307
emu saldo Blz. 308
emusaldo tabel Blz. 309
Uitzettingen Blz. 310
Renteomslag Blz. 311
Garantstelling Blz. 312
Relatiebeheer Blz. 313
Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 314
Inleiding Blz. 315
Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 316
Zorg voor de openbare ruimte Blz. 317
Wegen Blz. 318
Straatreiniging Blz. 319
Openbare verlichting Blz. 320
Verkeer- en straatnaamborden Blz. 321
Riolering Blz. 322
Groen en bomen Blz. 323
Waterwegen en baggeren Blz. 324
Civiele kunstwerken Blz. 325
Spelen Blz. 326
Gebouwen Blz. 327
Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 328
Relevante reserves Blz. 329
Kerngegevens Blz. 330
Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 331
Inleiding Blz. 332
Ontwikkelagenda Blz. 333
Personeel Blz. 334
Wenkend perspectief Blz. 335
Uurtarieven personeel Blz. 336
Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 337
Algemeen Blz. 338
MRDH Blz. 339
SVHW Blz. 340
GGD Blz. 341
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 342
Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 343
BAR-organisatie Blz. 344
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 345
DCMR Blz. 346
Ess4endael beheer B.V. Blz. 347
GEM Essendael C.V. Blz. 348
Eneceo groep N.V. Blz. 349
BNG Blz. 350
Stedin groep Blz. 351
NV BAR Afvalbeheer Blz. 352
Evides Blz. 353
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 354
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 355
VNG Blz. 356
Stichting Distripark Blz. 357
Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 358
Inleiding Blz. 359
Grondbeleid Blz. 360
Actuele prognose Blz. 361
Reserve en risico's Blz. 362
Financiele begroting Blz. 363
Financiele samenvatting Blz. 364
Inleiding Blz. 365
Incidentele baten en lasten Blz. 366
Inleiding Blz. 367
Toelichting Blz. 368
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 369
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 370
Uitgangspuntn meerjarenraming Blz. 371
Overzicht van baten en lasten Blz. 372
Exploitatie Blz. 373
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Blz. 374
investeringen programma 1 Blz. 375
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 376
Programma 3 Buitenruimte Blz. 377
investeringen programma 3 Blz. 378
Programma 4 Financiën Blz. 379
Programma 5 Educatie Blz. 380
Programma 6 Sport Blz. 381
investeringen programma 6 Blz. 382
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 383
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 384
Nieuw beleid Blz. 385
Meerjaren balans Blz. 386
Meerjarenbalans activa Blz. 387
Meerjarenbalans passiva Blz. 388
EMU Saldo Blz. 389
EMU saldo Blz. 390
Bijlagen Blz. 391
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 392
Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 393
Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen Blz. 394
Staat van langlopende geldleningen Blz. 395
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen Blz. 396
Reserves Blz. 397
Voorzieningen Blz. 398
Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020 Blz. 399
Subsidieplafond 2020 Blz. 400
Bijlage 5 - Taakvelden Blz. 401
Taakvelden Blz. 402
Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 403
Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 404
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap