Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023

Financieel perspectief begroting 2020
Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Meerjarig perspectief van primitieve begroting 2019 78.300 402.100 585.800 585.800
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2018 92.600 23.000 9.500 9.500
Structurele effecten jaarrekening 2018 -103.300 -103.300 -103.300 -103.300
Structurele effecten 1e tussenrapportage 2019 -800.700 -920.400 -689.300 -720.200
Uitgangspunt voorjaarsnota 2020 -733.100 -598.600 -197.300 -228.200
B. Rekenkundige en algemene kaders 100.000 100.000 100.000 125.000
Indexering globale herrekening 2,3% => 1,4% 100.000 100.000 100.000 125.000
D. Autonome ontwikkelingen -165.000 -85.000 -85.000 -85.000
Wonen; uitvoering woningmartkprogramma. -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Wonen; onderzoek naar een wijk waarin partijen samenwerken. -10.000
Wonen; regionale samenwerking. -20.000
Sociaal; sloopkosten Instroompunt. -50.000
Sociaal; doelgroepenvervoer ivm nieuwe aanbesteding. -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
E. Bedrijfsvoering -416.200 -416.200 -416.200 -416.200
Sociaal Domein BAR-organisatie, fundament en formatie. -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
BAR-Bijdrage; begroting 2020 e.v. -66.200 -66.200 -66.200 -66.200
F. Investeringen 0 -19.500 -19.500 -19.500
Renoveren en vervangen paden, park Rhoon. 0 -19.500 -19.500 -19.500
G. Voorgestelde dekking 1.300.000 1.005.000 855.000 905.000
Aframen dotatie aan Algemene Reserve in 2020 en 2021. 100.000 200.000 0 0
Inzet ruimte in Reserve Sociaal Domein (€ 400.000,- tot min. 1,6 milj.). 400.000 0 0 0
Opheffen wettelijk overbodig geworden Reserve Speelruimteplan (incl. jaarlijkse dotatie van € 5.000,-). 350.000 5.000 5.000 5.000
Stelpost CAO/Werkgeversbijdrage BAR inzetten. 100.000 150.000 200.000 250.000
Stelpost IBP lokale vertaling inzetten en functioneel ramen/labellen. 350.000 650.000 650.000 650.000
H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid -73.300 29.200 30.600 30.600
Vennootschapsbelasting; actualisatie doorrekening. -73.300 29.200 30.600 30.600
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota 745.500 613.500 464.900 539.900
Saldo meerjarenperspectief 12.400 14.900 267.600 311.700