Financiele samenvatting

Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2020. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.

Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Financieel uitgangspunt Voorjaarsnota 2020 12.400 14.900 267.600 311.700
Verschillen Begroting en Voorjaarsnota bestaand beleid
- indexering -59.700 145.200 551.800 515.300
- salarislasten incl nieuwe CAO -674.900 -716.400 -710.100 -699.400
- meicirculaire 529.000 361.000 -120.000 847.000
- aframen BCF -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
- inkomsten uren investeringen 175.300 128.600 125.300 125.300
- diverse correcties -1.200 -66.900 -72.300 -20.200
- Sociaal: doelgroepenvervoer inv nieuwe aanbesteding -193.800 -193.800 -193.800 -193.800
- OZB 134.900 139.100 143.200 357.600
-540.400 -653.200 -725.900 481.800
Verwacht begrotingsaldo bestaand beleid -528.000 -638.300 -458.300 793.500
Nieuw beleid:
- openbare huiskamer 0 -10.000 -10.000 -10.000
- dementieviendelijike gemeente -10.000 0 0 0
- invoering Wet verplichte GGZ 0 0 0 0
Totaal nieuw beleid -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Dekkingsplan:
- vervallen bijdrage BAR SPP 0 114.700 0 0
- stelpost bijdrage BAR kleine verschillen -8.400 43.700 141.800 91.800
- vervallen stelpost kapitaallasten 95.900 95.900 95.900 95.900
- stelpost extra rijksbijdrage Jeugd Algemene Uitkering 0 0 349.000 349.000
- extra budgetclaim sociaal fundament -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
- geen inzet reserve sociaal deelfonds -400.000 0 0 0
- inzet restant IBP 50.000 0 226.000 226.000
- geen storting in Algemene reserve 50.000 50.000 250.000 250.000
- taakstelling doelgroepenvervoer aan regiecentrale 89.000 89.000 89.000 89.000
- vervallen indexering 251.900 0 0 0
- voorlopige winstuitname Essendael 700.000 600.000 0 0
Totaal dekkingsplan 773.400 938.300 1.096.700 1.046.700
Begrotingssaldo 2020 235.400 290.000 628.400 1.830.200
Structurele gevolgen 2 Tussenrapportage 2019
- extra advieskosten invoering wet Inburgering -29.400 0 0 0
- areaaluitbreiding openbaar groen dagelijks onderhoud -88.500 -88.500 -88.500 -88.500
- planmatig onderhoud openbare verlichting tekort nieuwe aanbest. -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
- straatreiniging extra werkzaamheden door verbod bestrijdingsmdl -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
- tekorten Wegen en Waterheffing -28.300 -28.300 -28.300 -28.300
-186.700 -157.300 -157.300 -157.300
Begrotingssaldo 2020 na 2e Tussenrapportage 2019 48.700 132.700 471.100 1.672.900