Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV) gewijzigd. Een van de wijziging betreft het verantwoorden van algemene baten en lasten in de begroting en jaarrekening.

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Dus alleen de baten en lasten die betrekking hebben op het primaire proces worden in de programma’s opgenomen. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

1. Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit. Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 310.300 257.600 149.800 67.500
Totaal Lasten 310.300 257.600 149.800 67.500
Baten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -35.325.800 -36.180.500 -37.144.500 -38.319.900
Totaal Baten -35.325.800 -36.180.500 -37.144.500 -38.319.900
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -35.015.500 -35.922.900 -36.994.700 -38.252.400
Onttrekkingen
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -347.700 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -347.700 0 0 0
Mutaties reserves -347.700 0 0 0
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De bedragen zijn als volgt samengesteld:
Algemene dekkingsmiddelen begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
Lokale heffingen 200.000 200.000 200.000 200.000
Algemene uitkering 0 0 0 0
Dividend 19.800 19.800 19.800 19.800
Saldo financieringsfunctie 90.500 37.800 -70.000 -152.300
Verzekeringen 0 0 0 0
Bijdrage BAR 9.700 9.700 9.800 9.700
Saldo lasten 320.000 267.300 159.600 77.200
Lokale heffingen -6.733.800 -6.935.900 -7.143.900 -7.358.300
Algemene uitkering -28.247.000 -28.903.000 -29.659.000 -30.620.000
Dividend -332.500 -332.500 -332.500 -332.500
Saldo financieringsfunctie -12.500 -9.100 -9.100 -9.100
Saldo baten -35.325.800 -36.180.500 -37.144.500 -38.319.900
Totaal algemene dekkingsmiddelen -35.005.800 -35.913.200 -36.984.900 -38.242.700
Terug naar navigatie - lokale heffingen tabel
Lokale heffingen begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
Lasten heffing en invord.gem.belastingen 200.000 200.000 200.000 200.000
Bijdrage BAR 9.700 9.700 9.800 9.700
Saldo lasten 209.700 209.700 209.800 209.700
OZB woningen -4.171.700 -4.296.900 -4.425.800 -4.558.600
OZB niet-woningen -2.562.100 -2.639.000 -2.718.100 -2.799.700
Saldo baten -6.733.800 -6.935.900 -7.143.900 -7.358.300
Totaal lokale heffingen -6.524.100 -6.726.200 -6.934.100 -7.148.600
Terug naar navigatie - lokale heffingen tekst

Onder de post Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen wordt de bijdrage aan de SVHW verantwoord. De bijdrage BAR betreft de doorberekening van de bijdrage aan het taakveld 0.61 OZB woningen.

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie (meicirculaire). De bedragen voor 2022 en 2023 zijn inclusief de stelpost Extra rijksbijdrage Jeugd ad € 349.000.

Terug naar navigatie - algemene uitkering tabel
Algemene Uitkering begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
Algemene uitkering 0 0 0 0
Saldo lasten 0 0 0 0
Algemene uitkering -28.247.000 -28.903.000 -29.659.000 -30.620.000
Saldo baten -28.247.000 -28.903.000 -29.659.000 -30.620.000
Totaal algemene uitkering -28.247.000 -28.903.000 -29.659.000 -30.620.000
Terug naar navigatie - dividend tabel
Dividend begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
Eneco 0 0 0 0
Stedin 7.900 7.900 7.900 7.900
Evides 11.700 11.700 11.700 11.700
BNG 200 200 200 200
Saldo lasten 19.800 19.800 19.800 19.800
Eneco -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Stedin -113.000 -113.000 -113.000 -113.000
Evides -209.500 -209.500 -209.500 -209.500
BNG 0 0 0 0
Saldo baten -332.500 -332.500 -332.500 -332.500
Totaal dividend -312.700 -312.700 -312.700 -312.700
Terug naar navigatie - dividend tekst

Zie de toelichting bij het onderdeel Saldo financieringsfunctie. Aandelen behoren tot de vaste activa. De lasten in bovenstaand overzicht betreft de doorberekende rente via het renteomslag%.

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslag% via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari x renteomslag%. Het renteomslag% wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden.

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie tabel
Saldo financieringsfunctie begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
Financiering 1.058.800 1.016.800 799.300 689.900
Toerekenen rente vanuit de activa -821.500 -861.900 -864.500 -842.200
Toerekenen rente overig -146.800 -117.100 -4.800 0
Verzekeringen 0 0 0 0
Saldo lasten 90.500 37.800 -70.000 -152.300
Financiering -12.500 -9.100 -9.100 -9.100
Toerekenen rente vanuit de activa 0 0 0 0
Toerekenen rente overig 0 0 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0
Geldleningen langer dan 1 jaar 0 0 0 0
Saldo baten -12.500 -9.100 -9.100 -9.100
Totaal saldo financieringsfunctie 78.000 28.700 -79.100 -161.400

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde 2018 266 259 Duizend euro CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2019 781 693 In euro’s COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019 908 760 In euro’s COELO
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1.    De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2.    Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

3.     Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

2. Overhead

Terug naar navigatie - Inleiding

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten.

In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden.

-      Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s.

-      Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead.

-      Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead.

-      De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
9.2-Overhead 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
Totaal Lasten 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
Terug naar navigatie - overhead tabel
De bedragen zijn als volgt samengesteld:
overhead begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
Bestuursondersteuning 289.400 293.500 296.000 298.400
Kosten vm personeel 9.200 0 0 0
Communicatie en voorlichting 60.900 61.800 61.800 61.800
Juridische zaken 21.600 21.900 21.900 21.900
Overhead vanuit de BAR 6.523.800 6.430.500 6.372.100 6.377.100
Doorbelasting kosten gemeentehuis 252.000 275.500 274.400 273.400
Saldo lasten 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
Doorbelasting kosten gemeentehuis 0 0 0 0
Saldo baten 0 0 0 0
Totaal overhead 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Inleiding

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.

Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitgesplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen.

De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
9.3-Vennootschapbelasting 131.700 30.000 28.600 28.600
Totaal Lasten 131.700 30.000 28.600 28.600
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 131.700 30.000 28.600 28.600

4. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Inleiding

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten.  Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
9.4-Onvoorzien 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal Lasten 75.000 75.000 75.000 75.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 75.000 75.000 75.000 75.000