Algemeen

Agenda van de Samenleving 2020-2021

Terug naar navigatie - Inleiding

Met trots presenteren wij u de Agenda van de Samenleving  2020 – 2023. Vanzelfsprekend is ook deze agenda gebaseerd op ons coalitieakkoord “Albrandswaard: een vitale, zorgzame en zelfstandige gemeente. De afgelopen maanden hebben wij ons oor te luisteren gelegd bij onze inwoners, de gemeenteraad, maatschappelijke instellingen en onze eigen BAR-organisatie om de Agenda bij te stellen en het nog meer als vorig jaar de agenda te maken die daadwerkelijk van de samenleving is. Onze speerpunten voor het komende begrotingsjaar 2020 worden verder uitgewerkt en financieel onderbouwd in de programma’s van de op te stellen Begroting 2020. Voor de volgende jaren bieden wij een doorkijk in de ambities waarvan u en onze inwoners hebben aangegeven deze belangrijk te vinden.

Wij staan permanent in verbinding met de samenleving en gaan in onze bestuursperiode continu en op vele manieren het gesprek aan. Hoe? We gaan op werkbezoek. Op uitnodiging komen we graag bij de mensen thuis. Inwoners zijn van harte welkom op ons kantoor. Ook zijn wij als college regelmatig op straat te vinden om onder het genot van een kop koffie met onze inwoners te praten over wat hen bezighoudt en hoe zij denken over voorstellen die wij doen en keuzes die wij maken. Besturen doen we vanuit een aantal kernwaarden die we met elkaar hebben opgesteld. Ze komen uit ons hart. Deze kernwaarden zijn leidend in onze bestuursperiode. Ze richten het kompas waarop wij koersen.

 

 

BENADERBAAR

BETROUWBAAR

BETROKKEN

MENSELIJK MAAT

 

Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid

In Albrandswaard werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving. Onze inwoners zijn en voelen zich veilig. Integraal werken en inwoners betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving staan hierbij hoog in het vaandel. De prioriteiten binnen het veiligheidsdomein krijgen hun plek in het Integraal Veiligheidsbeleid. Dit beleid actualiseren we samen met u en onze inwoners elke vier jaar.

Integraal Veiligheidsbeleid:

 • 2020 => We evalueren het bestaande beleid en we betrekken  inwoners en veiligheidspartners bij het bepalen van de prioriteiten. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!
 • 2020 => Vaststelling van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode van 2021-2024

      

Inbraken & diefstallen:

2020 en verder => Inzetten op hotspots.

 Alcohol & drugs:

 • 2020 en verder => Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.

 (Veiligheids)participatie:

 • 2020 en verder => Inwoners meer betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving.

Dienstverlening en Communicatie

Terug naar navigatie - Dienstverlening en Communicatie

Wij staan als gemeente dicht bij onze inwoners. Dat maakt onze schaal mogelijk. Wij kiezen het liefst voor persoonlijk contact. Dat doen wij niet alleen in het gemeentehuis. Wij willen zoveel mogelijk aanwezig zijn in onze wijken en in de sociale netwerken. Het moet voor inwoners makkelijk zijn om direct contact met ons te maken.

Wij gebruiken communicatiemiddelen zoals Albrandswaard.nl, de gemeentepagina’s in De Schakel en sociale media. Het belang van sociale media in onze contacten met inwoners groeit nog steeds. Zij bieden de mogelijkheid om te communiceren op momenten en op plekken waar gebruikers daaraan behoefte hebben.

Het totale informatieaanbod in de media groeit nog steeds. Daardoor wordt het moeilijker om de aandacht van inwoners voor onze boodschappen te trekken, maar ook ingewikkelder om binnen de termijnen die wij daarvoor gesteld hebben inwoners een antwoord te geven op hun vragen. Wat nu een ideale mix van communicatiemiddelen blijkt te zijn, kan in korte tijd weer veranderen en worden aangepast. Wij verwachten veel van de nieuwsbrief die met een hoge frequentie zal worden uitgebracht.

Het is belangrijker dan ooit om de trends op communicatiegebied goed te volgen. Zo heeft de trend om naast tekst vooral ook beeld te gebruiken in communicatie zich verder doorgezet. Dat geldt zeker voor bewegend beeld. Verder zien we dat het steeds meer gaat om écht beleven in plaats van alleen maar informeren. Denk aan de betekenis van verhalen vertellen en virtual reality. Ook worden ruimtes, gebouwen en evenementen steeds meer ingezet als communicatiemiddel. Wij houden het gebruik van onze media goed in de gaten. Met behulp van gebruiksgegevens en andere data maken wij een afweging op welke kanalen wij inzetten. Eén van de manieren waarop wij de kwaliteit van onze dienstverlening meten bij inwoners is de tweejaarlijkse baliemeting. Wij gaan deze vervangen door een systeem dat continue de dienstverlening bij onze inwoners meet. Hierdoor kunnen wij sneller inspelen op de wensen van onze inwoners.

Dienstverlening:

 • 2020 => Besluit over alternatief voor de traditionele tweejaarlijkse baliemeting.

 Communicatie:

 • 2020 en verder => Meer communiceren met beeld/geluid, Youtube
 • 2020 en verder => Invoeren minimale variant van de Gemeentepagina
 • 2020 en verder => Kernwaarden in de praktijk brengen in contacten met inwoners.

Huis van Albrandswaard

Terug naar navigatie - Huis van Albrandswaard

In 2021 wordt aan de Stationsstraat het Huis van Albrandswaard opgeleverd. Zowel het Albrandswaardse wijkteam als de Stichting Welzijn Albrandswaard, het sportcafé van de sporthal en mogelijk ook RTV-Albrandswaard krijgen op deze locatie hun plek en nieuwe mogelijkheden om hun dienstverlening aan alle inwoners van Albrandswaard te verbeteren. Er is ruimte voor lokale kunst en cultuur. Ook het gemeentebestuur gaat gebruik maken van dit gebouw. De voorziening schept nieuwe kansen voor samenwerking en ontmoeting.

 

Foto HvA buitentrap

 

Wij ontvangen positieve reacties vanuit onze samenleving op deze nieuwe voorziening voor onze gemeenschap. Tijdens de inloopavonden voor onze inwoners hebben wij ook zorgen gehoord over financiën en parkeerdruk.

De vraag is gesteld of de gemeente niet beter kan blijven huren in Poortugaal. Deze variant hebben wij op verzoek en in overleg met de gemeenteraad onderzocht. De resultaten daarvan zijn gedeeld met de gemeenteraad. Huren is duurder is de conclusie.

Voor wat betreft de parkeerdruk treffen wij maatregelen en voegen volgens de CROW normen parkeerplaatsen toe. Ook realiseren wij de door de RET gewenste P&R parkeerplaatsen.

 • 2021 => Oplevering en ingebruikname

Omgevingsvisie/Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingsvisie/Omgevingswet

De Omgevingsvisie wordt in 2019 vastgesteld als basis voor verdere implementatie van de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie komen alle onderdelen van de Agenda van de Samenleving op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, gezondheid, energietransitie, klimaatbestendigheid en sociaal welbevinden samen. Een raadsbrede discussie over burgerparticipatie maakt gedurende een groot deel van 2019 onderdeel uit van het proces om tot de Omgevingsvisie te komen. Albrandswaard maakt in de Omgevingsvisie essentiële keuzes voor de lange termijn over wonen, werken, leefbaarheid, recreatie en landschap. Duidelijkheid van de provincie Zuid-Holland over de ruimtelijke (on)mogelijkheden is essentieel voor de keuzes die Albrandswaard maakt.

Tegelijk met het vaststellen van de Omgevingsvisie loopt BAR-breed het programma Omgevingswet, dat Albrandswaard voorbereidt op de invoering van deze wet. Inzet is dat op 1 januari 2021 alles is geregeld wat minimaal nodig is om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen en binnen 8 weken te kunnen afhandelen. Daarnaast is op termijn een aantal investeringen vereist om alle processen goed te laten verlopen. Deze investeringen hebben met name betrekking op vernieuwing van informatievoorzieningen, aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en het opleiden van medewerkers. Vanuit het huidige programma Omgevingswet, dat nog tot en met 2021 doorloopt, wordt ernaar gestreefd de financiële consequenties voor 2020 maximaal te dragen vanuit het beschikbare budget. De verwachting is dat uiteindelijk niet alle kosten (op de langere termijn) uit dit programma kunnen worden gedekt. In de komende periode zal van de nodige investeringen en structurele kosten een completer beeld ontstaan. Dit beeld zal naar verwachting leiden tot een verzoek om budget in de Voorjaarsnota van 2021. Dit zal ook het geval zijn voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in een Omgevingsplan.

 • 2020 => op 1 januari 2021 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

Wonen

Terug naar navigatie - Wonen

In de komende jaren staat het uitbreiden van de Albrandswaardse woningvoorraad centraal. Voor de bouw van sociale (huur)woningen maken wij programmatische afspraken met woningcorporaties. Dit gebeurt op basis van de nieuwe regionale woningmarktafspraken, waarin staat dat Albrandswaard tot 2030 210 sociale (huur)woningen bouwt.

Voor de totale woningvoorraad in Albrandswaard is het uitgangspunt dat wij voorzien in de lokale woningbehoefte en dat wij de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen behouden. Daarom ontwikkelt Albrandswaard in 2019 een woningbouwprogramma. Dit is een sturingsinstrument tussen het strategische niveau van de Albrandswaardse Woonvisie en het tactische niveau van MPO/marktinitiatieven. Het programma is erop gericht om op basis van inzicht in de plaatselijke behoefte aan woningen (verhuisbewegingen, demografische ontwikkelingen) te komen tot een jaarlijks te actualiseren richtgetal voor woningen die nodig zijn voor de eigen inwoners. Op basis van dit richtgetal kan worden bepaald of projecten bijvoorbeeld in fasen kunnen worden opgeleverd, zodat de te bouwen woningen zoveel mogelijk ten goede komen aan het ‘plaatselijke opnamevermogen’. Het richtgetal wordt ieder jaar geactualiseerd.

 

We werken niet alleen aan de omvang van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We geven inhoud aan combinatievormen van wonen, welzijn en zorg en maken in 2019/2020 een start met een onderzoek naar mogelijkheden voor een  wijk waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren. Wij zien in de komende aanpak van de Schutskooiwijk in Poortugaal, in combinatie met mogelijke nieuwbouw in Poortugaal-West een mooie kans voor het opstarten van een dergelijk onderzoek.

 • 2020 => nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen.
 • 2020 => onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen met de gemeente langer thuis wonen faciliteren .  

 

Economisch beleid en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Economisch beleid en ontwikkelingen

We stellen economisch beleid bij in samenhang met algemene sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling op bovenlokaal en lokaal niveau.

Voor Albrandswaard geldt dat de regionale positie daarbij van cruciale betekenis is, met name vanwege de concurrerende ruimteclaims vanuit verschillende sectoren. Dat betekent dat er op regionaal en op lokaal niveau afwegingen moeten worden gemaakt om te bepalen aan welke ontwikkelingen ruimte moet worden geboden en welke ruimteclaims niet gehonoreerd kunnen worden. Ook vindt al geruime tijd in de regio functionele transformatie van (deel)gebieden plaats, hetgeen ook voor Albrandswaard in toenemende mate aan de orde is. Agrarisch gebied dient nu ook natuur- en recreatiedoelen, kantoren worden woongebouwen en bedrijfsterrein wordt op veel plaatsen in de regio omgezet in woongebied.

 • 2020=> Economisch beleid afstemmen op overig beleid i.h.k.v. opstellen omgevingsvisie.

Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

Terug naar navigatie - Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

Dit onderdeel van de Agenda van de Samenleving richt zich de komende jaren op het vergroten van de bewustwording van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en vervolgens op het opstellen van scenario’s voor energietransitie. Daarbij is het van belang de rol van de gemeente en de betrokken partijen te bepalen en het resultaat vast te leggen in een duurzaamheidsagenda.

In het interbestuurlijke programma van rijk, provincie en gemeenten (IBP) is vermeld dat “het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en transitie naar een circulaire economie randvoorwaarden zijn voor het behoud van onze welvaart”.

Duidelijk is dat dit het gemeentelijke niveau voor een groot deel overstijgt. De gemeente heeft daarin een regierol op lokale ontwikkelingen, die wij oppakken .

Op het regionale niveau wordt door de MRDH een regionale energiestrategie (RES) gehanteerd, waarin de deelnemers elkaar versterken op het punt van duurzame energie.

 • 2020 => Inzet op energietransitie op basis van de duurzaamheidsagenda en de RES.

Openbare Ruimte

Terug naar navigatie - Openbare Ruimte

Meer samenhang brengen tussen een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte, de (verkeers)veiligheid verbeteren en door de combinatie van alles de leefbaarheid verhogen, zien wij als onze belangrijkste opgave. Binnen het programma Buitenruimte hebben wij diverse speerpunten benoemd die hieraan bijdragen. Hierin is de connectie (raakvlakken) met duurzaamheid, milieu en wijkregie aangebracht. Op hoofdlijnen zijn deze:

 • 2020 en verder => Doorgaan met het verhogen van de verkeerveiligheid met als focus de veiligheid rondom scholen.
 • 2020 => De basis realiseren voor een heringericht park Rhoon waar de komende jaren op voorgebouwd kan worden.
 • 2020 => Werken aan en verbeteren van afval scheiden.
 • 2020 => Knelpunten in waterafvoer en riolering oplossen.
 • 2020 en verder => Toekomstbestendige inzet Buurtbus.
 • 2020 en verder => Kwaliteit groenonderhoud verhogen; bewoners actief benaderen.

 

Samenwerking in het buitengebied

Terug naar navigatie - Samenwerking in het buitengebied

Onze inwoners én die in de regio hebben er belang bij dat een uitgebalanceerde mix van landbouw, natuur en recreatie in het gebied van het Buijtenland van Rhoon tot realisatie komt. Het versterkt de leefbaarheid van ons gebied, het beschermt ons tegen verstedelijking van onze groene polders.

Met het oog op de groeiende verstedelijkingsdruk, die wij ervaren door onder meer nieuwe woningbouwtaakstellingen, voelen wij grote urgentie bij deze opgave. Daarnaast zien wij het als een belangrijke bijdrage aan zowel de identiteit als de positie van onze gemeente in de regio wanneer de ambities voor het Buijtenland van Rhoon echt van de grond komen.

De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon is als eerste verantwoordelijk voor de geleidelijke omvorming van het gebied. Daartoe heeft ze dit jaar de eerste stappen gezet, bijvoorbeeld met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de introductie van ‘natuur-inclusief boeren’. Leidraad hierbij is het Streefbeeld, dat door de provincie is vastgesteld en als uitvoeringskader bij de coöperatie is belegd. Graag werken wij met rijk, provincie en coöperatie samen om de randvoorwaarden te scheppen die de verdere uitvoering van het Streefbeeld mogelijk maken. Onze gemeente is aan zet om de daarvoor benodigde planologische maatregelen te treffen: omgevingsplan, vergunningen en het faciliteren van initiatieven.

Hierdoor zorgen we voor recreatie- en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hierdoor blijven onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap en onze streekproducten, natuur en grienden.

Wat gaan we concreet doen?

 • 2020 => Voorbereiden van een omgevingsplan (nieuw bestemmingsplan) op basis van het Streefbeeld. De raad ontvangt hiervoor een kaderstellende voorbereidingsnotitie.
 • 2020 => Brede bestuurlijke inzet om te komen tot noodzakelijke aanpassing van Rijks- en Provinciebeleid (met name het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om het beoogde omgevingsplan, met het Streefbeeld als basis, juridisch mogelijk te maken.
 • 2020 => Intensiveren van de bestuurlijke en ambtelijke afstemming tussen gebiedscoöperatie, provincie en gemeente voor de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.
 • 2020 => Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (het zogenaamde Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.
 • 2020 => Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende juridische kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemers het vervolgproces afstemmen.
 • 2021 => In procedure brengen van Omgevingsplan (als herziening van het huidige bestemmingplan) op basis van het Streefbeeld (afhankelijk van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de vereiste voorafgaande aanpassing van Rijks- en Provinciaal beleid).