Voorwoord

Als college en raad zijn we vorig jaar gestart met de Agenda van de samenleving. Vanuit onze waarden benaderbaar, betrouwbaar, betrokken en oog voor de menselijke maat zijn we permanent in gesprek met inwoners en scherpen we deze agenda aan. We spreken ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, individuele inwoners op georganiseerde bijeenkomsten. Maar ook bij toevallige ontmoetingen ‘langs de lijn’ en op straat rond ‘de koffiekar’ zijn we benaderbaar. Drie duidelijke thema’s, waar onze gemeente haar nek echt voor moet uitsteken, reiken inwoners ons aan: woningbouw, zorg en groen.

Voldoende betaalbare woningbouw om primair in de behoefte van de eigen bevolking te voorzien, met name voor jongeren en ouderen. Deze twee categorieën woningzoekenden redden het niet altijd zelfstandig op de huidige woningmarkt. Voor de ouderen geldt in toenemende mate de behoefte aan een type huisvesting waarbij, naast gelijkvloers wonen en bereikbaarheid met lift, het ontvangen van uiteenlopende vormen van zorg goed te regelen is. We voelen ons betrokken bij deze doelgroepen en behouden zowel jong als oud, naast de gezinnen, graag in onze gemeente.

Inwoners vragen ons de zorg vanuit onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en die voor de jeugd goed toe te snijden op de specifieke behoeften. Daarnaast moet deze zorg efficiënt uitgevoerd worden. Samengevat, maatwerk geleverd door vakbekwame mensen die werken naar de bedoeling. In de gesprekken komt tevens het realisme tot uitdrukking dat de zorgkosten als geheel voor de samenleving betaalbaar moeten blijven.

De aandacht in de media voor de zoektocht naar gebieden voor (grootschalige) woningbouw in de regio leidt tot een krachtige oproep van onze inwoners: bescherm het groen en de open polders in onze gemeente tegen de oprukkende verstedelijking. Na onze bijdrage aan de regionale woningbehoefte door het bouwen van de wijken Valckesteijn, Portland en Essendael, voorzien wij in de toekomst graag in de behoefte aan een leefbare gemeente én leefbare regio met onze groene polders. De 600 ha Buijtenland van Rhoon samen met zijn toegangspoort (Binnenland) is één van onze groenste visitekaartjes.

In deze programmabegroting treft u de speerpunten voor 2020 aan waarmee we een verdere focus aanbrengen in deze drie onderwerpen.

Wij zijn overigens niet de enige die op deze thema’s de hand aan de ploeg slaan. Wij rekenen ook op inwoners, marktpartijen, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, ondernemers, coöperatie, buurgemeenten, provincie en rijk tot onze partners. We werken graag als een betrouwbare partij met hen samen.

Naast de drie kernthema’s zijn er ook speerpunten geformuleerd op het gebied van openbare orde en veiligheid, openbare ruimte, duurzaamheid, sport en welzijn. Dit doen we om onze gemeente in haar vele facetten schoon, heel, veilig en gezond te houden. Bijzondere aandacht daarbij is er voor de betekenis van de twee grote GGZ instellingen in onze gemeente.

In deze Programmabegroting komen alle gemeentelijke activiteiten bij elkaar. Het is voor ons, net als voor veel gemeenten een uitdaging geweest om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Voor ruim 60% van onze gemeentelijke inkomsten zijn wij afhankelijk van het rijk. Wij zien ons geplaatst voor sterk stijgende kosten, zoals het sociaal domein en vinden daarbij onvoldoende compensatie van het Rijk. Tegelijkertijd blijft onze inzet de lastendruk voor de inwoners te beteugelen. Deze combinatie van achterblijvende uitkeringen van het rijk, stijgende kosten voor de gemeente, de lokale belastingen in de hand houden en toch een sluitende Programmabegroting 2020 presenteren is een forse opgave geweest.

Wij zullen dan ook blijven aandringen bij het Rijk voor voldoende middelen in het gemeentefonds om voor onze inwoners ook op de langere termijn te kunnen zorgen voor een mooi, veilig, groen en zorgzaam Albrandswaard!

Albrandswaard, 4 september 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard.