Programma 5 - Educatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5.1 Educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Educatie

Terug naar navigatie - 5.1.1 Educatie

Bij wie het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt, wordt passend onderwijs aangeboden, zodat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
5.1-Educatie 2.505.500 2.515.700 2.509.900 2.498.300
Totaal Lasten 2.505.500 2.515.700 2.509.900 2.498.300
Baten
5.1-Educatie -160.200 -162.700 -162.700 -162.700
Totaal Baten -160.200 -162.700 -162.700 -162.700
Saldo baten en lasten 2.345.300 2.353.000 2.347.200 2.335.600
Onttrekkingen
5.9-reserves programma 5 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Totaal Onttrekkingen -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Mutaties reserves -16.700 -16.700 -16.700 -16.700

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Absoluut verzuim 2017 2,81 1,53 Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jr DUO/Ingrado
2. Relatief verzuim 2017 26,71 24,13 Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jr DUO/Ingrado
3. Voortijdig schoolverlaters 2016-2017 1,1 1,6 % DUO/Ingrado
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1. Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.
De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

2. Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.
De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.