Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Relevante ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering zijn in deze (wettelijk verplichte) paragraaf opgenomen. Voor details verwijzen wij naar de Begroting 2020 van de Gemeenschappelijk Regeling BAR-organisatie.

Meer dan ooit staan wij als lokale overheid voor de taak om complexe, maatschappelijke opgaven aan te pakken. Naast de inhoudelijke uitdaging die dit met zich meebrengt vraagt het ook veel van onze manier van werken en dus van de medewerkers van de GR BAR-organisatie. Om te bepalen in welke richting zij zich moet ontwikkelen is in 2019 een evaluatie uitgevoerd. Nu we een aantal jaren ervaring hebben opgedaan met het werken in de BAR-organisatie weten we steeds beter wat werkt en wat de ontwikkelpunten zijn. Op basis van onze ervaringen hebben we 7 thema’s geïdentificeerd die ons helpen om onze organisatie verder te brengen.

Om duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelrichting op deze thema’s zijn in 2019 de volgende onderzoeken uitgevoerd:

1. Berenschot, Evaluatie Dienstverlening en Governance BAR-organisatie
2. Effectory, Medewerkersonderzoek BAR-organisatie
3. BAR-organisatie, BAR-organisatie 2020

De onderzoeken zijn tot stand gekomen met veel inbreng van medewerkers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, maatschappelijke partners en college- en raadsleden.

Ontwikkelagenda

Terug naar navigatie - Ontwikkelagenda

Alle adviezen worden opgenomen in een ontwikkelagenda.

De 7 thema’s zijn:

1. Externe dienstverlening; 2. Interne dienstverlening  en 3. Governance
Deze thema’s komen aan bod in het rapport van Berenschot waarin aanbevelingen zijn opgenomen die tot verbetering op deze 3 thema’s zullen leiden.

4. Meer aandacht voor medewerkers;
Hiervoor is een Medewerkersonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen uit het MO zijn dat medewerkers van de BAR-organisatie vinden dat zij inhoudelijk leuk werk te hebben. Zij veel handelingsruimte ervaren door een relatief hoge mate van autonomie. Uit het MO blijkt dat veel medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Ook wordt aangegeven dat de huidige afdelingen dusdanig groot zijn, dat medewerkers verloren kunnen raken in de organisatie. Op organisatieniveau wordt onduidelijkheid ervaren over visie en doelen. Medewerkers spreken uit behoefte te hebben aan duidelijkheid over en inzicht in de prioriteiten. De wijze waarop prioriteiten worden gesteld en de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd is voor verbetering vatbaar. Volgens het MO vinden zij dit nu niet transparant. Verder is de teleurstellende score op werkgeverschap opvallend. Ten opzichte van de benchmark gemeenten blijven we achter op tevredenheid, over vertrouwen in de toekomst van de organisatie en trots op de organisatie.
Medewerkers bevelen om die reden de BAR-organisatie niet snel aan als werkgever.
De directie trekt zich dit aan en gaat erop inzetten om hierin verbetering aan te brengen. Eén van de maatregelen is het verkleinen van de teams waarin medewerkers werken. Deze nieuwe organisatie start per 1 januari 2020.

5. Beter inspelen op maatschappelijke opgaven
Uit het Berenschot onderzoek is de verwachting van de maatschappelijke partners naar voren gekomen dat de BAR-organisatie veel meer dan nu het geval is, een partner moet zijn die in een veld met meerdere partijen die hetzelfde doel nastreven.

6. Betere aandacht voor besturen

De bestuurlijke zelfstandigheid staat bij elke gemeente voorop. De lokale politieke agenda en context zorgen voor diversiteit in de aard en omvang van de opdrachten. Vanwege deze diversiteit is het van belang om vast te stellen hoe het management opdrachten geeft, accepteert, uitvoert en onderling afstemt. De BAR-organisatie ontwikkelt een werkmethode waarin het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap zijn uitgewerkt en implementeert deze via een leertraject. Dit leertraject start in 2020.

7. Beter kunnen sturen
Berenschot constateert dat onze organisatie, maar ook colleges en gemeenteraden, de focus veelal legt op kwantitatieve sturing vanuit het perspectief van de presterende en rechtmatige overheid. Tegelijkertijd wordt verwacht dat we werken vanuit het perspectief van de samenwerkende overheid, waarbij kwalitatieve indicatoren centraal staan. Voor deze sturing is een andere kijk nodig. Het is belangrijk dat onze organisatie, de colleges, de gemeenteraden en maatschappelijke partners vanuit hetzelfde perspectief samenwerken. Dit gezamenlijke perspectief ontbreekt op dit moment.

 

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

Per domein is een Strategische Personeelsplanning opgesteld. In 2020 gaan we actief aan de slag met de begeleiding van medewerkers en de ontwikkeling van teams.

CAO gemeenten

In 2019 is een nieuwe cao-akkoord gesloten tot en met 31 december 2020. 

Wenkend perspectief

Terug naar navigatie - Wenkend perspectief

Onze wens is om als BAR-organisatie een overheidsorganisatie te zijn die met een warm hart betrokken is bij de gemeenschappen van de drie gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. We ondersteunen de drie besturen en werken met excellente dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daarbij horen. Wij zetten de talenten in onze flexibele organisatie optimaal in voor de steeds veranderende taken en rollen die we hebben. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij hebben de opdracht om de medewerkers maximaal te faciliteren, zodat zij onder de juiste omstandigheden hun werk kunnen doen. Zodat zij de resultaten kunnen behalen die de besturen en de inwoners/ondernemers en onze opdrachtgevers van ons verwachten.

Uurtarieven personeel

Terug naar navigatie - Uurtarieven personeel

Aan de hand van gegevens uit de BAR-begroting 2020 en huisvestingskosten uit de drie gemeentebegrotingen 2019 worden een tweetal uurtarieven berekend. Het eerste tarief is een basis-uurtarief dat gebruikt wordt voor het in rekening brengen van kosten bij derden en schadegevallen. Het tweede tarief is een uurtarief voor toerekening aan grondexploitatieplannen (grexen), investeringen en bij afrekeningen van (subsidie)projecten. Het wordt gehanteerd bij toerekeningen op basis van tijdschrijven. Hieronder wordt de berekening van de tarieven weergegeven.