Bijlage 5 - Taakvelden

Taakvelden
nr omschrijving begroting 2020 Programma
lasten baten saldo
0.1 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 1.934.000 -600 1.933.400 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2 Burgerzaken 1.056.500 -398.700 657.800 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2 Burgerzaken 4.400 0 4.400 Buitenruimte
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 391.800 -41.000 350.800 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
0.4 Overhead 7.156.900 0 7.156.900 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.5 Treasury 108.500 -345.000 -236.500 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.61 OZB woningen 11.500 -4.171.700 -4.160.200 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.62 OZB niet-woningen -2.562.100 -2.562.100 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.64 Belasting overig 200.000 0 200.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF 0 -28.247.000 -28.247.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.8 Overige baten en lasten 253.000 0 253.000 Financiën
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.8 Overige baten en lasten 75.000 0 75.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 145.400 0 145.400 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.10 Mutaties reserves 0 -143.100 -143.100 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.10 Mutaties reserves 25.000 -33.600 -8.600 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
0.10 Mutaties reserves 21.500 -19.300 2.200 Buitenruimte
0.10 Mutaties reserves 10.800 -78.500 -67.700 Financiën
0.10 Mutaties reserves 0 -16.700 -16.700 Educatie
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 Sport
0.10 Mutaties reserves 67.000 -73.500 -6.500 Sociaal Domein
0.10 Mutaties reserves 0 -347.700 -347.700 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 235.400 235.400
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.298.600 -53.600 1.245.000 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2 Openbare orde en Veiligheid 525.700 -27.600 498.100 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2 Openbare orde en Veiligheid 12.400 0 12.400 Buitenruimte
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 -13.200 -13.200 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer, wegen en water 4.039.400 -94.000 3.945.400 Buitenruimte
2.2 Parkeren 9.100 0 9.100 Buitenruimte
2.3 Recreatieve havens 6.300 0 6.300 Buitenruimte
2.4 Economische Havens en waterwegen 486.400 0 486.400 Buitenruimte
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 Buitenruimte
3. Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 110.500 -25.000 85.500 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.075.900 -2.057.800 18.100 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 12.600 0 12.600 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 723.200 0 723.200 Educatie
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.208.900 -145.200 1.063.700 Educatie
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 126.900 0 126.900 Sport
5.2 Sportaccommodaties 1.620.700 -408.200 1.212.500 Sport
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 84.800 0 84.800 Buitenruimte
5.4 Musea 13.600 0 13.600 Buitenruimte
5.5 Cultureel erfgoed 20.000 0 20.000 Buitenruimte
5.6 Media 313.900 -15.000 298.900 Educatie
5.6 Media 16.100 -13.300 2.800 Buitenruimte
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.456.600 -28.600 2.428.000 Buitenruimte
nr omschrijving Programma
lasten baten saldo
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 965.600 -24.000 941.600 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 246.900 0 246.900 Educatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 112.500 -17.200 95.300 Buitenruimte
6.2 Wijkteams 1.913.100 0 1.913.100 Sociaal domein
6.3 Inkomensregelingen 6.353.200 -4.820.000 1.533.200 Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie 47.400 0 47.400 Sociaal domein
6.5 Arbeidsparticipatie 1.003.200 0 1.003.200 Sociaal domein
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 687.400 0 687.400 Sociaal domein
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.843.600 -99.600 2.744.000 Sociaal domein
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.508.900 0 2.508.900 Sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 81.100 0 81.100 Sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 16.900 0 16.900 Buitenruimte
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 552.700 0 552.700 Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 1.396.200 -365.600 1.030.600 Sociaal domein
7.2 Riolering 2.310.600 -3.181.600 -871.000 Buitenruimte
7.3 Afval 2.684.400 -3.416.600 -732.200 Buitenruimte
7.4 Milieubeheer 12.400 0 12.400 Buitenruimte
7.4 Milieubeheer 546.700 0 546.700 Buitenruimte
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 173.900 -264.400 -90.500 Buitenruimte
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke Ordening 311.600 -753.300 -441.700 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.1 Ruimtelijke Ordening 459.200 -73.300 385.900 Buitenruimte
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.858.300 -4.520.200 338.100 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 Buitenruimte
8.3 Wonen en bouwen 346.000 -577.900 -231.900 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3 Wonen en bouwen 183.600 0 183.600 Buitenruimte
57.238.300 -57.238.300 0