Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschap-pelijke regeling
Deelnemende partijen 23 gemeenten
Stemverhouding 2,78%
Openbaar belang Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en vervoer en het verbeteren van het economisch vestigingklimaat. De MRDH moet leiden tot het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door de burgemeester.
Actuele ontwikkelingen Reguliere OV-exploitatie, realisatie Rotterdamsebaan (weg tussen A13 en Den Haag), diverse beleidsuitwerkingen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 22.512.000 28.662.000 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 1.246.846.000 1.081.366.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 6.149.600 Bijdrage gemeente 2020 67.800
Risico's Vervoerbedrijf komt afspraken niet na, verminderling rijksbijdragen en vermindering investeringsruimte, tegenvallers bij investeringen in infrastructuur, discussie over uittreding van gemeentes, imagoschade.
Sturingscenario Bijrijder
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Vestigingsplaats Klaaswaal Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard.
Stemverhouding 3,3%
Openbaar belang Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Bestuurlijk belang Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ, is overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het algemeen bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën).
Actuele ontwikkelingen In 2020 ontwikkelt SVHW zijn dienstverlening in lijn met de externe ontwikkelingen (o.a. digitale agenda 2020 en Informatiemaatschappij) door, waarbij nieuwe communicatiekanalen zoals Whatsapp en chat overwogen worden.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 900.000 800.000 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 5.884.000 5.524.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 -35.000 Bijdrage gemeente 2020 200.000
Risico's Wijziging van wettelijke bepalingen zoals de Invorderingswet en het uiteindelijke resultaat van de toekenning van proceskostenvergoedingen voor bezwaar- en beroepsprocedures.
Sturingscenario Bijrijder
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten regio Rijnmond.
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Geen
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 onbekend Bijdrage gemeente 2020 169.800
Risico's De GGD-RR is onderdeel van de organisatie van de gemeente Rotterdam. Deze gemeente is dan ook volledig risicodrager van de GGD.
Sturingscenario Bijrijder
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.
Stemverhouding 3,125%
Openbaar belang Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen De jaarrekening van 2018 kende een forse overschrijding van circa € 15 miljoen. Dit resulteert in een gewijzigde begroting voor 2019 en een begroting voor 2020 die ruim € 20 miljoen hoger is. In juni 2019 zijn knelpunten geconstateerd op perceel E die maken dat nu al de risicoreservering is ingezet. In het najaar zal duidelijk worden of een tweede begrotingswijziging voor 2019 en een begrotingswijziging voor 2020 noodzakelijk is.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 onbekend Bijdrage gemeente 2020 1.912.900
Risico's Deelnemende gemeente zijn alle 15 volledig risicodragend.
Sturingscenario Bijrijder
Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 14%
Openbaar belang Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Bestuurlijk belang 2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.
Actuele ontwikkelingen Kwartiermaker op zoek naar bezuinigingskansen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 3.416.000 3.429.000 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 1.760.000 1.794.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 Bijdrage gemeente 2020 185.000
Risico's Afname dekkingsmiddelen door provincie Zuid Holland, Rotterdam.
Sturingscenario n.t.b.
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.
Actuele ontwikkelingen Geen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 0 788.100 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 9.448.600 1.081.500 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 0 Bijdrage gemeente 2020 14.210.000
Risico's Financieel, imago, aansprakelijkheid etc.
Sturingscenario Chauffeur
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.
Stemverhouding 5%
Openbaar belang (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur nemen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen Overname aandelenpakket bios-groep AZRR. Het vinden van gekwalificeerd ambulancepersoneel heeft de grootste aandacht gehad, er is voldoende personeel echter zit nog wel een opleidingstraject aan zodat niet iedereen direct inzetbaar is. Tweede loopbaanbeleid als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, uiterlijk in 2021 is er meer duidelijkheid over, financiele consequentues zijn tot 2025 gedekt.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 10.265.000 10.652.000 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 59.971.000 60.147.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 647.000 Bijdrage gemeente 2020 1.148.700
Risico's Budget van het beheer van de samengevoegde meldkamers is naar beneden bijgesteld (lagere rijksbijdrage), nu nog onduidelijk wat de consequenties zijn. Invoering omgevingswet geeft onduidelijkheid of er een stijging zal plaatsvinden van het aantal incidenten, verwachting is een stijging van de kosten.
Sturingscenario Bijrijder
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. Daarnaast blijft DCMR ook in 2020 werken aan verbetering van de werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 2.711.000 2.551.000 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 10.000.000 10.000.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 0 Bijdrage gemeente 2020 351.500
Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat.
Sturingscenario Bijrijder
Essendael Beheer BV Besloten vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV)
Stemverhouding 0,5
Openbaar belang Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GWM Essendael CV.
Bestuurlijk belang Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.
Actuele ontwikkelingen In 2018 en 2019 heeft de aantrekkende markt zich verder ontwikkeld en is van invloed geweest op de ontwikkelsnelheid van deze locatie. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de oplevering van deze locatie in 2021 in volle gang. In 2018 is binnen de samenwerking een definitief stedebouwkundig plan vastgesteld voor de afbouw van de locatie. Verwachting is dat dit in het 3e kwartaal 2019 tot een besluit leidt.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen n.n.b. n.n.b. Aandelen kapitaal 45.000
Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b. Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 n.n.b. Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's Het belangrijkste risico is een stagnerende woningmarkt, dit risico is ondervangen in de grondexploitatie.
Sturingscenario Nog vast te stellen

GEM Essendael C.V.

Terug naar navigatie - GEM Essendael C.V.
GEM Essendael CV Commanditaire vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV
Stemverhouding 33%
Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV.
Actuele ontwikkelingen Geen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen n.n.b. n.n.b. Aandelen kapitaal 96.000
Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b. Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 n.n.b. Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's Verliezen komen tot maximaal € 96.000 voor rekening van de gemeente. De jaarlijkse winst komt voor 49% ten gunste van de gemeente.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
Eneco Groep NV Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 Nederlandse gemeenten.
Stemverhouding 0,42%
Openbaar belang Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en aanvullende diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie. Eneco zorgt voor een financiële opbrengst (dividend). Na de geplande verkoop van de aandelen (eind 2020) zal deze opbrengst vanaf 2021 vervallen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoording/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen Eneco staat te koop. Aspecten als een goede prijs, voortzetten duurzaamheid en behoud van werkgelegeheid zijn als criteria vastgelegd in de verkoopvoorwaarden. De kans op een duurzame voortzetting van Eneco is daarmee maximaal geborgd. Begin 2020 volgt een eind-verkoopvoorstel aan alle gemeenten afzonderlijk op basis van één uitonderhandelde bieding van één partij of consortium van partijen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal 1
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 onbekend Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's Eneco heeft een hoger risicoprofiel (dan Stedin) als gevolg van externe marktfactoren en concurrentie. Deze externe factoren kunnen van invloed zijn op toekomstige financiële resultaten. Er is sprake van een zeer competitieve markt met beweging in de klantenportefeuille door stijging fluctuaties in stroom- en gasprijzen.
Sturingscenario Achterbank.
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 354 gemeenten
Stemverhouding 0.006%
Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen De kredietvraag van decentrale overheden stijgt weer t.o.v. vorig jaar. Daarentegen blijft de verwachte toename van de vraag vanuit de corporatiesector achter.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal 10.752
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 onbekend Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's De BNG krijgt te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. Daarnaast onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten.
Sturingscenario Achterbank
Stedin Groep Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 Nederlandse gemeenten
Stemverhouding 0,42%
Openbaar belang Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg over de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen De financierbaarheid van de energietransitie is een lastige discussie. Zowel vanuit aandeelhouders- als uit ondernemingsperspectief. De ambities uit het Klimaatakkoord zullen een enorme maatschappelijke inspanning vragen. Voor Stedin leidt dit in ieder geval tot een fors hoger investeringsprogramma voor de komende 15 jaar vanwege de energietransitie. Om dit te realiseren is aanpassing van de huidige strategie nodig. Een verdere focus op de netbeheerderstaken en een evaluatie van het wel of niet behouden van commerciële onderdelen binnen Stedin Groep zijn daarbij onvermijdelijk.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal 607.157
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 onbekend Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is sprake van dalende gereguleerde nettarieven. In combinatie met een fors investeringsprogramma als gevolg van de energietransitie zal het dividend de komende jaren onder druk staan.
Sturingscenario Achterbank
NV BAR Afvalbeheer Vestingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.
Bestuurlijk belang Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Actuele ontwikkelingen Doorvoering van het nieuwe vastgeseld afvalbeleidsplan.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 300.000 300.000 Aandelen kapitaal 100.000
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 0 Bijdrage gemeente 2020 1.384.000
Risico's De gemeente blijft verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene omstandigheden. De NV BAR beschikhiervoor niet over een reservepot.
Sturingscenario Bijrijder
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Vestigingsplaats Rotterdam Besloten vennootschap
Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied waar onze gemeente deel van uit maakt en heeft daarom openbaar nut voor onze inwoners en bedrijven. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente bezit een zeer bescheiden deel van het totale aandelenkapitaal dat jaarlijks dividend opbrengt (financieel belang).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen De RvC van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappijk (PZEM) en haar Zeeuwse aandeelhouders zijn van mening dat hun aandelen zo spoedig mogelijk rechtstreeks in publieke handen moeten komen van Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland zonder dat die aandelen eerst formeel moeten worden aangeboden aan BV Gemeenschappelijk Bezig Evides (GBE). Verhanging van de aandelen zal volgens planning in 2019 plaatsvinden.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 901.525
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 niet bekend Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.
Sturingscenario Achterbank
Landschapstafel IJsselmonde Vestingsplaats Rotterdam Bestuursover- eenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam
Stemverhouding
Openbaar belang 1. Komen tot afstemming van van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in standhouden c.q. te verbeteren; 2. Samenwerken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang 1 collegelid in betuur
Actuele ontwikkelingen Toekomstvisie opgesteld.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen n.v.t. n.v.t. Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 n.v.t. Bijdrage gemeente 2020
Risico's Geen.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang.
Actuele ontwikkelingen Een belangrijk speerpunt is verdere uitrol en inbedding van het programma CJG Next. Dit programma staat volledig in het teken van het verder differentiëren van de dienstverlening. Een ander speerpunt betreft het verder invoeren van een nieuwe klantbenadering, passend bij de opvoeders en jongeren van nu, zodat de doelgroep zich beter geholpen voelt. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van de dienstverlening in het preventieve veld.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 onbekend Bijdrage gemeente 2020 691.200
Risico's Onzekerheid verlening van subsidies/informatiebeveiliging (risico op datalek)/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen/beperkte omvang eigen vermogen/arbeidsmarkt professionals/toekomstig profief personeel versus huidig personeelsbestand.
Sturingscenario n.t.b.
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) Vestigingsplaats Den Haag Vereniging
Deelnemende partijen Alle gemeenten zijn lid.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen.
Bestuurlijk belang De burgemeester is coördinerend portefeuillehouder. De gemeente vaardigt een bestuurlijk vertegenwoordiger af naar de algemene ledenvergadering.
Actuele ontwikkelingen De ALV heeft een standaardverwerkingsovereenkomst vastgesteld. Uitvoering geven aan het Inter Bestuurlijk Programma (IBP).
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 Bijdrage gemeente 2020 101.800
Risico's Beperkt. Door compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en een jaarlijkse groei van 1% wordt evenwicht tussen uitgen en inkomsten bereikt.
Sturingscenario Nog vast te stellen
Stichting Distripark Stichting
Deelnemende partijen Gemeente Albrandswaard, Port of Rotterdam NV
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Ontwikkeling en exploitatie van het Distripark Eemhaven.
Bestuurlijk belang In onderling overleg huisvesten van bedrijven passend bij de bestuurlijke afspraken vanuit de bestuursovereenkomst.
Actuele ontwikkelingen Stabiel.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2020 Bijdrage gemeente 2020 0
Risico's Nihil.
Sturingscenario Achterbank