Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Terug naar navigatie - 3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid.

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.1.2 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Zo gaan we dat doen

3.1.3 Wijkregie

Terug naar navigatie - 3.1.3 Wijkregie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken.

 

Zo gaan we dat doen

3.2 Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Terug naar navigatie - 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Wat willen we bereiken?

Albrandswaard is een gemeente waarin de dijken, de polders, de grienden en enkele markante punten (bv het kasteel van Rhoon, Landmark kasteel Valckesteijn) etc. en ook de activiteiten van alle (culturele) verenigingen worden gezien als cultureel 'erfgoed' die voor de gehele regio waarde hebben.

Zo gaan we dat doen

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Verplichte Beleidsindicatoren Begroting (BBV)
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Omvang huishoudelijk restafval 2017 208 153 kg/inwoner CBS
2. Hernieuwbare elektriciteit 2017 2,1 8,6 % RWS
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
3.1-Buitenruimte 13.498.100 13.635.500 13.632.100 13.649.700
3.2-Kunst & Cultuur 151.200 150.800 149.800 149.500
Totaal Lasten 13.649.300 13.786.300 13.781.900 13.799.200
Baten
3.1-Buitenruimte -7.072.300 -7.028.800 -7.030.200 -7.014.100
3.2-Kunst & Cultuur -16.700 -17.100 -17.100 -17.100
Totaal Baten -7.089.000 -7.045.900 -7.047.300 -7.031.200
Saldo baten en lasten 6.560.300 6.740.400 6.734.600 6.768.000
Onttrekkingen
3.9-reserves programma 3 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
Totaal Onttrekkingen -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
Stortingen
3.9-reserves programma 3 21.500 21.500 21.500 21.500
Totaal Stortingen 21.500 21.500 21.500 21.500
Mutaties reserves 2.200 2.200 2.200 2.200