Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente beheert een grote hoeveelheid aan kapitaalgoederen waarvoor zij verantwoordelijk is. Alleen al de kapitaalgoederen verhardingen, riolering, civiele kunstwerken, groen, speelgelegenheden, openbare verlichting en watergangen vertegenwoordigen tezamen in 2019 een vervangingswaarde van ruim € 183 miljoen. Het is van belang om zorgvuldig met dit kapitaal om te gaan. De gemeente is hier verantwoordelijk voor en draagt er zorg voor dat de kapitaalgoederen op een juiste manier beheert en onderhouden worden. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen en dragen we zorg voor de instandhouding van ons kapitaal. Daarbij wordt rekening gehouden met alle activiteiten die in deze zelfde openbare ruimte plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze goederen plaats vindt.  

Aanwezige kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Aanwezige kapitaalgoederen

De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte de volgende kapitaalgoederen:

 • Verhardingen zoals wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom;
 • Straatmeubilair;
 • Openbare verlichting;
 • Verkeer- en straatnaamborden;
 • Gemeentelijke riolering;
 • Waterbodems, beschoeiingen,
 • Civiele kunstwerken;
 • Openbaar groen;
 • Speelvoorzieningen;
 • Gemeentelijke gebouwen.

Om de kapitaalgoederen die zich in de buitenruimte bevinden goed te kunnen beheren, is eind 2018 het herziende Beheerplan openbare ruimte 2019 - 2023 door het college vastgesteld. Het beheerplan geeft duidelijkheid over de kosten die gemaakt moeten worden om de openbare ruimte te onderhouden binnen de wettelijke kaders en de met de gemeenteraad afgesproken beleidskaders. Uitgangspunt daarbij is dat de planningen voor vervanging en groot onderhoud zijn gebaseerd op resultaatgericht beheer. Dit houdt in dat wordt onderhouden of vervangen wat daadwerkelijk nodig is, in plaats van onderhouden of vervangen op basis van technische levensduur. 

Voor de gemeentelijke riolering vormt het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-2020, vastgesteld in september 2016 door de gemeenteraad, de basis voor het onderhoud en de vervangingen. Binnen dit plan staat beschreven op welke locatie welk onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Dit vormt ook de basis voor het bepalen van de rioolheffing. In 2020 zal gestart worden met het opstellen van een nieuw GRP voor de periode 2021 – 2025. Voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen is in 2016 voor alle gebouwen een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de basis voor een goed gebouwenbeheer.

Zorg voor de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Zorg voor de openbare ruimte

Binnen het vastgestelde beheerplan zijn de beeldnormeringen van de CROW en de landelijke Standaard 2018 het uitgangspunt. Het beheerplan omvat differentiatie op basis van gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. Hierbij is kwaliteitsniveau B het uitgangspunt. De afgesproken kwaliteit wordt structureel bewaakt door de implementatie van een professioneel monitoringsplan.

In onze beheerplannen zijn projecten en onderhoudsmaatregelen opgenomen om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren en te behouden. Wel wordt onderzocht of het handhaven van kwaliteitsniveaus voor het beheer van de groene buitenruimte in stand moet worden gehouden. In de praktijk leidt dit vaak tot onduidelijkheid bij bewoners (waarom blijft er onkruid staan in het plantsoen?) en tot veel discussie bij het toezicht op de werkzaamheden. Er wordt onderzocht of overstappen op frequentie leidt tot beter beheer en makkelijkere communicatie. Bij het onderdeel Groen wordt hier verder op in gegaan.

De planningen van de verschillende beheerdisciplines worden op elkaar afgestemd, zodat werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Om deze integraliteit te borgen wordt het beheerplan jaarlijks geactualiseerd en binnen de organisatie afgestemd. 

De onderliggende beheerplannen en het integrale beheer heeft als doel:

 • Het zorgen voor een veilige, comfortabele, leefbare en duurzame openbare ruimte voor de bewoners van Albrandswaard;
 • De afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen door kwaliteitssturing;
 • Het beleid en consequenties hiervan v.w.b. de vastgestelde kwaliteitsniveaus aan alle belanghebbenden communiceren, zodat gekozen beleid en daarmee keuzes in de dagelijkse praktijk duidelijk en uitlegbaar zijn;
 • Voldoen aan wettelijke normen;
 • Budgetbeheersing;
 • Integrale afstemming tussen de verschillende beheeractiviteiten;
 • Termijnplanning voorhanden;
 • Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

De beleidskaders waarbinnen het beheer en onderhoud gevoerd wordt, is o.a. opgenomen in: Beheerkwaliteitsplan 2012 (BKP), de beleidsnota’s Groenbeleidsplan 2009 - 2019, Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2017 -2020, het Gemeentelijke Verkeer-, en Vervoersplan 2012, Beleidsregels oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen 2016, Speelruimtebeleidsplan 2010 - 2020, Licht op Albrandswaard, beleidskader openbare verlichting 2016, Afvalbeleidsplan 2011 – 2015 en het Baggerplan 2011 – 2020. Dit beleid is vertaald in het genoemde beheerplan en wordt zo ter uitvoering gebracht.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

De functie van het gemeentelijke wegennet is om het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht om haar wegen te onderhouden en veilig te houden. Deze plicht is af te leiden uit de Wegenwet. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims. Door het opstellen van het beheerplan openbare ruimte 2019 - 2023 is de financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand voor de komende jaren inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget is hierbij onderbouwd. In 2019 stond het opknappen van de Bomenbuurt in de planning. Deze uitvoering stond qua uitvoering al gepland voor 2018 maar heeft helaas niet plaats gevonden omdat de participatie meer tijd nodig heeft gehad om een breed gedragen plan op te kunnen stellen. In het 3de en 4de kwartaal van 2019 wordt dit project alsnog aanbesteed en zal worden gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat het werk in het 3de kwartaal 2020 kan worden afgerond en opgeleverd. In het kader van de integrale aanpak wordt hierbij de hele openbare ruimte meegenomen waaronder groen, een deel van de riolering en spelen. De lichtmasten zijn reeds vervangen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de optimalisaties zoals beschreven in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Naast de bomenbuurt staat voor 2020 ook in de planning om de Sportlaan in Rhoon en de paden in het Park van Rhoon op te knappen. Hierbij wordt direct ook gekeken naar de rest van de openbare ruimte, de verkeerskundige inrichting en de nieuwbouw van de gymzaal Rhoon zodat het werk integraal wordt uitgevoerd.

Kwaliteit:

In 2019 beschikte Albrandswaard over ongeveer 115 hectare aan wegverharding met een vervangingswaarde van circa € 66 miljoen. Binnen deze discipline is kwaliteitsniveau A doorgevoerd in de centra gebieden, niveau B in de woonwijken en niveau C op industrieterreinen. Deze niveaus worden getoetst conform de CROW beeldnormeringen. De technische staat van de verharding op dit moment is goed. Het effect van de verlaagde kwaliteit op de industrieterreinen zal pas na meerdere jaren effect hebben. Op termijn is dus wel extra onderhoud noodzakelijk.

Straatreiniging

Terug naar navigatie - Straatreiniging

Voor de straatreiniging is conform landelijk normen beleid vastgesteld. Voor het bepalen van de gewenste beeldkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de landelijke beeldnormeringen van de CROW. Deze beeldnormering zijn uitgewerkt in beheer- en uitvoeringsplannen en onderhoudsbestekken. Binnen het onderdeel ‘schoon houden van de openbare ruimte’ valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen. Binnen Albrandswaard wordt hiervoor geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Kwaliteit:
Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. In de dorpscentra (winkelgebieden) wordt kwaliteitsniveau A als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B. Via onderhoudsbestekken ligt dit kwaliteitsniveau vast en wordt er via wekelijkse controle en een maandelijkse schouw op toegezien dat deze kwaliteit wordt behaald. Het aanhouden van kwaliteitsniveaus voor het onderhoud staat wel onder druk. Ook voor straatreiniging wordt onderzocht of het terug gaan naar frequentie niet leidt tot betere resultaten. Onder het kopje groen wordt hier verder op in gegaan.

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Als gemeente dragen we zorg voor een goed functionerende openbare verlichting waarmee de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid wordt gediend. Bij de toepassing of vervanging van openbare verlichting hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De gemeente zorgt voor verlichting op maat daar waar het volgens de Richtlijnen Openbare Verlichting 2011 noodzakelijk is of vanuit sociale veiligheid wenselijk is;
 • De openbare verlichting is energiezuinig en afgestemd op de behoefte;
 • Vervanging van masten/armaturen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met geplande reconstructies en uitgevoerd in LED verlichting;
 • Om de elektrotechnische veiligheid van de installaties te verbeteren voorzien we niet geaarde lichtmasten van dubbel geïsoleerde aansluitkastjes of we zorgen alsnog voor aarding;
 • In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

De focus ligt op het vervangen van openbare verlichting waarvan de levensduur is verlopen. Waar mogelijk wordt hierbij overgestapt op LED verlichting. Conform de beheerplanning gaan we in 2020 ook aan de slag met het vervangen van oude masten en de overgang naar LED.

Kwaliteit:

In 2019 beschikte Albrandswaard over een areaal van ruim 5.850 lichtmasten en 6.000 armaturen met een vervangingswaarde van circa € 5.7 miljoen. De gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve en correctieve onderhoud is uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. In 2019 heeft hiervoor een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden nadat bleek dat de eerdere aannemer het werk niet aankon. Dit heeft als gevolg dat we achter lopen in de vervangingsplanning maar zorgt niet voor onveilige situaties buiten. Op het moment wordt er gewerkt om deze achterstand in te lopen en weer conform beheerplanning te gaan werken. Storingen die gerelateerd zijn aan de ondergrondse infrastructuur zijn voor verantwoordelijkheid van Stedin.

De verlichtingskwaliteit zelf is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel richtlijnen opgesteld. De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus:

 1. De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur bij reconstructies binnen de bebouwde kom dient te voldoen aan de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL);
 2. In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

Verkeer- en straatnaamborden

Terug naar navigatie - Verkeer- en straatnaamborden

Het beheerplan voor verkeer- en straatnaamborden is in 2013 geactualiseerd en inmiddels operationeel. We blijven kritisch kijken waar overbodige bebording verwijderd kunnen worden en of het plaatsen van borden noodzakelijk is. Hiermee proberen we zorg te dragen voor overzichtelijke wegsituaties.

Kwaliteit:

Voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormeringssysteem ontwikkeld.

Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:

 • Veiligheid:        het juiste bord op de juiste plaats;
 • Zichtbaarheid:   technische normen voor reflectie.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Riolering wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de aanleg van riolering één van de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. Riolering neemt om deze reden een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Vanwege de gemeentelijke zorgplicht wordt er ook een aparte (riool)heffing geïnd en is er een wettelijke verplichting om in het bezit te zijn van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze zorgplicht heeft betrekking op inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater.

De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims.

Vanwege nieuwe inzichten en langere levensduur van riolering is in 2016 een vernieuwd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. In 2017 is aangevangen met het werken conform het vastgestelde GRP. Het GRP geeft een actueel beeld van de benodigde onderhoudsbehoefte voor de riolering voor de komende 5 jaar en voor de lange termijn. Met deze input is een nieuwe berekening uitgevoerd om de rioolheffing voor de komende jaren te bepalen. Op basis van de hiermee verkregen informatie is in 2017 een nieuw Basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Het huidige GRP loopt in 2020 af, voor dit jaar staat dan ook in de planning om een nieuw GRP op te gaan stellen met een looptijd van 4 jaar.

In 2016 is door de drie gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Waterschap Hollandse Delta om beter te Meten en Monitoring te doen van de afvalwaterketen. Het primaire doel van Meten en Monitoring is om kosten te besparen in de afvalwaterketen zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit of kwetsbaarheid. Door beter inzicht te krijgen in het functioneren van de afvalwaterketen kunnen investeringsbeslissingen beter worden afgewogen en beter worden onderbouwd. Ook kunnen bestaande rioleringssystemen verder geoptimaliseerd worden. In 2018 is als sluitstuk een digitale koppeling gemaakt tussen de betrokken gemeentes en het waterschap om data direct te kunnen delen. Zo kunnen de effecten van (geplande) maatregelen nog efficiënter doorgerekend worden en watersystemen beter op elkaar worden afgestemd. Door terugkerend overleg, het delen van data en kennis blijven we naar de toekomst toe werken aan een zo goed en zo goedkoop mogelijk rioleringsstelsel.

Kwaliteit:

In 2019 beschikte Albrandswaard over circa 211 kilometer rioolstelstelsel met een vervangingswaarde van ruim € 65 miljoen. Volgens landelijk maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeelden van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortel-ingroei, verzakking en zandinloop. De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zo zeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, gewoon of extensief onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een concrete rioolinspectie (met videocamera), waarbij de bevindingen worden uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die normaliter 50 tot 60 jaar bedraagt, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de aanleiding voor het verrichten van deze inspecties. Gemiddeld genomen wordt er jaarlijks circa 10 kilometer rioolstelsel geïnspecteerd.

Groen en bomen

Terug naar navigatie - Groen en bomen

De bomen, beplanting en het gras in een gemeente zijn de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buitenruimte. Als gemeente hanteren we het motto Albrandswaard: Dorpen tussen groen en stad en zijn we de groene long in een verder verstedelijkte omgeving. Het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van het openbaar groen is daarom een belangrijk gegeven. De uitgangspunten van groen zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan.

Sinds 2016 wordt er stevig ingezet op een consequent boombeheer gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van bomen en het uitvoeren van structurele boomveiligheidscontroles. Dit is in 2017 verder doorgevoerd door de ontwikkeling van een bomenvervangingsplan. In 2018 zijn we begonnen om de eerste overlastgevende locaties aan te pakken zoals het Kievitsplantsoen en de bomen aan de Elzenhoven. Voor 2019 en doorlopend naar 2020 staat de vervanging van de overlastgevende bomen aan de Saffierlaan in Portland op de planning.  

In 2019 is 1/3 deel van het bomenbestand gecontroleerd conform de geplande cyclus en zijn de noodzakelijke snoeimaatregelen uitgevoerd. In navolging daarop is inzicht gekregen in de bomen die gekapt dienen te worden vanwege veiligheid welke vervolgens ook gekapt en vervangen zijn. Door jaarlijkse herhaling van deze planning wordt er zorg gedragen voor een kwalitatief goed en veilig bomenbestand. Door deze jaarlijkse aanpak zien we ook dat ons bomenbestand gezonder wordt, problemen met bomen worden voorkomen en dat zieke en slechte bomen tijdig worden vervangen. 

In 2018 is het gebied de Noordrand tegen de A15 aan en het parkgebied ten noorden van de Regenboog in beheer overgedragen aan de gemeente. Hiermee is het areaal groen, bomen en water wat in beheer is van de gemeente aanzienlijk toegenomen. Bij het openbaar groen in de wijken is ingezet op het omvormen van de hagen naar onderhoudsvriendelijker plantsoen. Daarbij zijn diverse plantsoenen die in slechte staat waren over heel de gemeente heen vervangen.

Qua omvorming staat voor 2020 de Bomenbuurt in de planning en zal worden aangevangen met werkzaamheden in het Park van Rhoon conform een nog vast te stellen ontwerp.

Kwaliteit:

In 2019 beschikte Albrandswaard over circa 24 ha beplanting, 145 ha gras en 13.700 bomen met een vervangingswaarde van circa € 14 miljoen. Binnen het groen wordt kwaliteitsniveau A doorgevoerd in de centra gebieden en niveau B in de woonwijken en industrieterreinen. Deze niveaus worden getoetst conform de CROW beeldnormeringen. Het gewenste en gekozen kwaliteitsbeeld is vertaald naar beeldkwaliteitsbestekken die bij aannemers zijn ondergebracht. Intensieve en professionele monitoring conform het CROW heeft geleid tot een consistente beeldkwaliteit.

Voor 2020 wordt nader onderzocht of het overstappen naar frequentie voor zowel het groenbeheer als straatreiniging niet leidt tot beter onderhoud en betere communicatie naar bewoners. Het is lastig uit te leggen dat conform kwaliteitsniveaus er onkruid mag blijven staan. Het leidt daarnaast vaak tot verschillende inzichten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om meer transparant te zijn en meer planningsgericht te kunnen sturen, wordt bekeken of beheer op frequentie leidt tot betere resultaten. Een nieuw op te stellen onderhoudsbestek die in het voorjaar van 2020 in moet gaan, zal daarom op frequentie worden ingestoken.

Waterwegen en baggeren

Terug naar navigatie - Waterwegen en baggeren

De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater en voor het op diepte houden van de sloten en waterwegen in de gemeente. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van waterplanten en riet (dagelijks onderhoud) en baggeren (planmatig onderhoud). Bij slecht beheer en onderhoud kunnen beide ervoor zorgen dat er een slechte doorstroming en afwatering ontstaat.

Van deze werkzaamheden is baggeren het meest ingrijpend. In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Met het baggeren komen de sloten en waterwegen weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water worden daarmee opgelost.

In 2017 is er een overeenkomst getekend met het Waterschap Hollandse Delta over het onderhoud van de Koedood bij Portland. Per 1 januari 2018 is daarmee het baggeronderhoud door het waterschap afgekocht en ligt het volledig beheer bij de gemeente. Om het waterbeheer van de Koedood goed vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners is in 2018 samen met een groep bewoners een beheerplan opgesteld. Het beheerplan is eind 2018 afgerond. In 2019 is een Europese aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ gestart. Deze procedure biedt de mogelijkheid om een aannemer te zoeken met de beste kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding. De procedure geeft daarnaast goede mogelijkheden om de bewonersgroep te betrekken. De planning is dat in 2020 de nieuwe aannemer conform deze aanbesteding het beheer gaat uitvoeren.

Kwaliteit:

In 2019 beschikte Albrandswaard over circa 77 ha oppervlakte water. Baggeronderhoud wordt vooralsnog planmatig gedaan volgens het bestaande 10-jaren baggerplan van de gemeente Albrandswaard. De hieruit voortkomende werkzaamheden worden in een onderhoudsbestek verwerkt en uitgevoerd door een aannemer. Bij uitvoering van het baggeren speelt de Wet Natuurbescherming en beperking van overlast een belangrijke rol. Daarom vindt uitvoering plaats tussen 1 oktober en 15 maart. Het dagelijks onderhoud van de oevers en het verwijderen van riet en waterplanten wordt jaarlijks uitgevoerd door een aannemer volgens het bestek onderhoud watergangen. Ook hier speelt de Wet Natuurbescherming een belangrijke rol. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf 15 juli. Via toezicht zorgt de gemeente ervoor dat de juiste kwaliteit wordt behaald en voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken

De civiele kunstwerken in Albrandswaard bestaan uit bruggen, trappen, geluidsschermen, vlonders en visplaatsen. Bruggen vormen hiervan het grootste aandeel. Voor het beheren en onderhouden van de bruggen is in 2016 het beheerplan geupdate. Ten aanzien van de gemiddelde onderhoudskosten en de levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie.

Kwaliteit:

In 2018 beschikte Albrandswaard over 99 civiele kunstwerken met een vervangingswaarde van circa

€ 7.7 miljoen. Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen:

 • Veiligheid;
 • Levensduur verlengend;
 • Schoonhouden;
 • Esthetische aspecten.

Met de huidige objectgegevens, uitgevoerde technische inspecties en voorgaande uitgangspunten is het beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht in de onderhoudsaanpak. Het daarin opgenomen meerjarig vervangingsplan geeft daarnaast inzicht in de vervangingen die moeten plaatsvinden. In 2020 zal conform het beheerplan meerdere bruggen opnieuw geschilderd worden en beoordeeld worden of een 2-tal bruggen aan vervanging toe zijn.

Spelen

Terug naar navigatie - Spelen

De gemeente heeft de wettelijke verplichting het Attractiebesluit uit te voeren en moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden. De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het ‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’. In het Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel beheert altijd als eerste aansprakelijk.

Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het Speelruimteplan 2010 - 2020. In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het speelruimteplan. Hiermee is nieuw inzicht ontstaan in de locaties waar geïnvesteerd en waar vervangen moet worden en welke speellocaties mogelijk opgeheven kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat investeringen op de verkeerde plek gedaan worden. Voor 2020 wordt  het regulier beheer en onderhoud uitgevoerd voor alle huidige speelterreinen en worden op diverse locaties toestellen die versleten en onveilig zijn vervangen. Deze locaties worden bepaald aan de hand van de afschrijvingstermijnen gecombineerd met veiligheidsinspecties buiten.

Kwaliteit:

In 2019 beschikte Albrandswaard over 138 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2.3 miljoen. De gemeente dient zich te houden aan zijn wettelijke plicht voor de veiligheid van speeltoestellen dit conform het eerder genoemde Attractiebesluit. Op basis van deze wet controleren we de speeltoestellen vier keer per jaar en geconstateerde afwijkingen en mankementen worden zo snel mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Voor alle gemeentelijke gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op basis van deze MOP’s wordt een financiële doorrekening gemaakt met de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze worden gedekt.  

Kwaliteit:

Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3.  
 • Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
Omschrijving budget/krediet opmerking
Budgetten
Wegen 813.100 excl. € 775.400 kapitaallasten
Riolering 1.463.600 excl. € 540.200 kapitaallasten
Verkeersmiddelen 122.700 excl. € 73.900 kapitaallasten
Groen, waterwegen en baggeren 1.281.200 excl. € 100.000 kapitaallasten
Civiele kunstwerken 109.800
Spelen 75.800 excl. € 46.800 kapitaallasten
Straatreiniging 268.200
Straatmeubilair 35.100
Openbare verlichting 198.400 excl. € 79.200 kapitaallasten
4.367.900
Investeringen
Wegen 1.348.400
Riolering 1.009.000
Bruggen 61.500
Beschoeiingen 86.800
Speelvoorzieningen 171.600
Openbare verlichting 105.000
2.782.300

Relevante reserves

Terug naar navigatie - Relevante reserves
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Reserve Speelruimteplan 342.800 347.700 0 0 0 0
Reserve Baggeren 558.900 558.900 558.900 558.900 558.900 558.900
Reserve Grootonderhoud gebouwen 783.400 874.700 966.000 1.057.300 1.173.600 1.289.900
1.685.100 1.781.300 1.524.900 1.616.200 1.732.500 1.848.800

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Kerngegevens
omschrijving aantal toelichting
Groen
Bomen 13.723 stuks
Natuurlijke beplanting 119.765 m2 bosplantsoen, etc.
Cultuurlijke beplanting 120.251 m2 heesters, rozen, etc.
Haag 25.404 m2
Gras 1.450.399 m2
Openbare verlichting
Lichtmasten 5.885 stuks
Armaturen 6.000 stuks
Lichtbronnen 6.000 stuks
Speelvoorzieningen
Speel- en sporttoestellen 503 stuks verspreid over 130 speelplekken en 8 schoolpleinen
Speelprikkels 76 stuks zoals o.a. pleinplakkers, knikkertegels en poefjes
Veiligheidsondergronden 188 stuks waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer
Waterhuishouding
Oppervlaktevlaktewater 51 ha
Koedoodseplassen 26 ha
Oeverbeschoeiing 23.500 m
Natuurvriendelijke oever 7.000 m
Stuwen 12 stuks
Kanosluis 1 stuks
Verversingsgemaal 1 stuks
Fonteinen 6 stuks
Verhardingen
Rijbanen 475.774 m2
Fietspaden 74.315 m2
Voetpaden 359.384 m2
Parkeerplaatsen 147.543 m2
Wijkontsluitingswegen 93.181 m2
Civiele kunstwerken
Bruggen 86 stuks
Trappen 6 stuks
Geluidsscherm 1.124 m
(vis)vlonders 2 stuks
visplaatsen 2 stuks
Riolering
Vrijverval riolering 126 km
Hoofdpersleiding 13 km
Drukriool 72 km
Gemalen 39 stuks
Drukgemalen 227 stuks
Bergbezinkvoorzieningen 5 stuks
Kolken 9.958 stuks