Programma 4 - Financien

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

4.1 Financien

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Financieel beleid

Terug naar navigatie - 4.1.1 Financieel beleid

De financiële positie van gemeente is gezond en toekomstbestendig.

Zo gaan we dat doen

4.1.2 Lokale lasten

Terug naar navigatie - 4.1.2 Lokale lasten

Verantwoorde lastenverlichting voor onze inwoners en bedrijven.

Zo gaan we dat doen

4.1.3 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
4.1-Financien 253.000 586.000 623.700 631.600
Totaal Lasten 253.000 586.000 623.700 631.600
Baten
4.1-Financien 235.400 290.000 628.400 1.830.200
Totaal Baten 235.400 290.000 628.400 1.830.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 488.400 876.000 1.252.100 2.461.800
Onttrekkingen
4.9-reserves programma 4 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
Totaal Onttrekkingen -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
Stortingen
4.9-reserves programma 4 10.800 10.800 10.800 10.800
Totaal Stortingen 10.800 10.800 10.800 10.800
Mutaties reserves -67.700 -67.700 -67.700 -67.700

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Financiële structuur Jaarrekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Omvang totale begroting/exploitatieomzet € 55.110.542 € 56.989.100 € 57.238.300
(Begrotings)resultaat € 796.463 -€ 403.300 € 235.400
Omvang algemene uitkering € 25.492.474 € 26.606.000 € 28.247.000
Algemene reserve € 8.153.210 € 7.983.700 € 7.983.700
Beklemde reserves en bestemmingsreserve € 9.269.813 € 8.495.000 € 8.495.000
Weerstandscapaciteit € 11.202.364 € 11.202.300 € 10.377.000
Voorzieningen € 10.443.341 € 10.688.800 € 10.688.800