Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren extra veel in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners. 

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Terug naar navigatie - 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor zo lang mogelijk thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item.

Zo gaan we dat doen

7.2 Kwetsbare groepen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.2.1 Kwetsbare groepen.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Kwetsbare groepen.

Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zo gaan we dat doen

7.3 Participatiewet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.

Terug naar navigatie - 7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.

Onze inwoners die dat echt nodig hebben, kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te voorkomen. Ieder kind kan zijn/haar eigen keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur. Door begeleiding, opleiding etc. willen we de inwoners helpen de regie (over hun eigen inkomen en financiën) weer zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.

In 2020 hebben we als doel om het nog onbenutte arbeidspotentieel te ontwikkelen en re-integratietrajecten efficiënter in te richten.

Zo gaan we dat doen

7.4 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.4.1 Jeugdzorg

Terug naar navigatie - 7.4.1 Jeugdzorg

Onze (jeugdige) inwoners worden adequaat geholpen waarbij maatwerk voorop staat.

Zo gaan we dat doen

7.5 Zorg & Welzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.5.1 Zorg & Welzijn

Terug naar navigatie - 7.5.1 Zorg & Welzijn

Preventie en bevorderen van een gezonde levensstijl. Onze inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en dragen hier mede zorg voor. Via de omgevingsvisie krijgt gezondheid en sociaal welbevinden een prominente plaats.

Zo gaan we dat doen

7.6 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.6.1 Wijkteams

Terug naar navigatie - 7.6.1 Wijkteams

Inwoners met een hulpvraag kunnen bij 1 loket terecht voor een integrale aanpak en ondersteuning (integrale toegang).

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 3.623.800 3.633.400 3.679.200 3.679.200
7.2-Kwetsbare Groepen 232.600 232.600 232.600 232.600
7.3-Participatie 6.502.600 6.451.100 6.520.100 6.520.100
7.4-Jeugdzorg 3.880.600 3.885.700 3.899.900 3.899.900
7.5-Zorg & Welzijn 715.400 702.900 692.100 685.000
7.6-Wijkteams 1.251.600 1.228.500 1.258.200 1.258.200
7.8-Toerekening BAR-bijdrage 2.145.800 2.160.300 2.168.600 2.157.500
Totaal Lasten 18.352.400 18.294.500 18.450.700 18.432.500
Baten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning -99.600 -99.600 -99.600 -99.600
7.3-Participatie -4.820.000 -4.797.000 -4.797.000 -4.797.000
7.5-Zorg & Welzijn -389.600 -399.400 -404.100 -409.000
Totaal Baten -5.309.200 -5.296.000 -5.300.700 -5.305.600
Saldo baten en lasten 13.043.200 12.998.500 13.150.000 13.126.900
Onttrekkingen
7.9-reserves programma 7 -73.500 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -73.500 0 0 0
Stortingen
7.9-reserves programma 7 67.000 44.000 44.000 44.000
Totaal Stortingen 67.000 44.000 44.000 44.000
Mutaties reserves -6.500 44.000 44.000 44.000

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Verplichte Beleidsindicatoren Begroting (BBV)
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Banen 2018 654,4 741,3 Per 1.000 inw in de leeftijd 15-65 jr LISA
2. Jongeren met een delict voor de rechter 2015 0,65 1,15 % Verwey Jonker Instituut
3. Kinderen in uitkeringsgezinnen 2015 2,97 4,42 % Verwey Jonker Instituut
4. Netto arbeidsparticipatie 2018 72 68,8 % CBS
5. Jeugdwerkloosheid 2015 1,06 1,17 % Verwey Jonker Instituut
6. Personen met een bijstandsuitkering 2e hj 2018 22 27,4 Per 1.000 inw van 18 jr en ouder CBS
7. Aantal re-integratievoorzieningen 1e hj 2018 25,7 25,2 Per 1.000 inw van 15-65 jr CBS
8. Jongeren met jeugdhulp 2e hj 2018 7,2 10,2 % van alle jongeren tot 18 jr CBS
9. Jongeren met jeugdbescherming 2e hj 2018 0,4 0,9 % van alle jongeren tot 18 jr CBS
10. Jongeren met jeugdreclassering 2e hj 2018 0,3 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jr CBS
11. Wmo-cliënten met een maatwerkarr. 2e hj 2018 47 53 Per 1.000 inwoners CBS
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

2. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

3. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

4. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

5. Het percentage werkeloze jongeren (16 – 22 jaar).

6. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

7. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

9. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

10. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

11. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Sociale structuur Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Aantal inwoners 25.295 25.253 25.425
Aantal inwoners tot 20 jaar 6.187 6.214 6.177
Aantal inwoners 65 jaar en ouder 4.337 4.282 4.402
Aantal bijstandsgerechtigden 385 394 395