Paragraaf 1 - Lokale heffingen

In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, en de lokale lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Terug naar navigatie - Algemene uitgangspunten lokale heffingen

De uitwerking van de begroting 2020 vloeit voort uit de Agenda van de Samenleving 2020-2023 en de Voorjaarsnota 2020. Een algemeen uitgangspunt is dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden en waar mogelijk worden gematigd.

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door de uitgaven van burgers aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB is een gemeentelijke belasting waarbij de opbrengsten in de algemene dekkingsmiddelen terecht komen en dus vrij besteedbaar zijn. Daarnaast zijn er gebonden heffingen die volledig bestemd zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en retributies) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn (lager mag ook). Dit is inclusief de toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Albrandswaard kiest voor tarieven die 100% van de kosten dekken.

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Algemene (beleids)ontwikkelingen

Benchmark woonlasten

Vanaf 2020 wordt een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met de invoering hiervan komt een einde aan de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks door het Rijk wordt gemonitord door middel van de macronorm onroerende zaakbelasting (de macronorm). De macronorm bepaalt de maximale jaarlijkse stijging van de ozb-opbrengsten van alle gemeenten samen. In 2014 is uit onderzoek gebleken dat de macronorm geen effectief instrument is, omdat de norm niet heeft bijgedragen aan de gematigde lastenontwikkeling, daar de besluitvorming over tarieven in gemeenten in de eerste plaats geënt is op lokale afwegingen.

In de benchmark wordt een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie gegeven, net als de landelijke en provinciale gemiddelden. Middels deze (grafische) vergelijking worden de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker gemaakt. Het overzicht vergelijkt binnen de provincie de tariefswijzigingen per gemeente en het cumulatief bedrag van de drie heffingen per gemeente.

Begrotingsregels

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn er kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten.  

Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Albrandswaard, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening.

Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Dit wordt voor de drie BAR-gemeenten verdeeld op basis van de vaste verdeelsleutels voor standaard BAR-werkzaamheden (voor Albrandswaard is dit 20,53%). Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/het tarief zijn toe te schrijven.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Hierna treft u een totaal overzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen.

De geraamde opbrengsten zijn een gevolg van de tariefstelling.

Gemeentelijke belastingen Begroting
2019 2020 2021 2022 2023
Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende zaakbelastingen 6.406.600 6.733.800 6.935.900 7.143.900 7.358.300
Gebonden heffingen Begroting
2019 2020 2021 2022 2023
Afvalstoffenheffing 2.300.700 2.736.600 2.707.700 2.990.100 2.973.000
Rioolheffing 2.901.700 2.963.300 2.992.200 3.023.400 3.056.500

Tarieven 2020

Terug naar navigatie - Tarieven 2020

Onroerende zaakbelastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Waardepeildatum

De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vastgestelde waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en heeft als peildatum 1 januari van één jaar eerder. In 2020 zal de OZB daarom berekend worden op basis van WOZ-waarde met als waardepeildatum 1 januari 2019.

Opbrengst OZB

Jaarlijks ontvangen we in juli van het SVHW een raming van de heffingsmaatstaven van de verschillende belastingen en heffingen. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt van de opbrengsten en de tarieven voor de lokale heffingen.

Bij het bepalen van de opbrengst OZB voor de begrotingsjaren 2020 – 2023 is de opbrengstraming van 2019 gecorrigeerd met het stijgingspercentage van 3%. De opbrengst van OZB wordt voor 2020 geraamd op € 6.733.800. In deze opbrengstraming zit de verwachte waardeontwikkeling van de WOZ exclusief areaaluitbreiding en verwachte verminderingen op aanslagen verwerkt.

OZB tarief 2020

Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2020 er als volgt uit.

 

Onroerende zaakbelastingen 2019 2020
(als percentage van de WOZ-waarde)
Eigenaren woningen 0,1343% 0,1292%
Eigenaren niet-woningen 0,3650% 0,3630%
Gebruikers niet-woningen 0,2970% 0,2950%

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Albrandswaard maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde voorzieningen.

Onderbouwing kostendekkende tarieven:

De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Afvalstoffenheffing
Omschrijving 2020
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer 1.384.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.078.100
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -195.400
Netto kosten van de activiteit 2.266.700
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 257.900
Overhead, inclusief omslagrente 37.900
BTW 454.300
Totale kosten 3.016.800
Opbrengst afvalstoffenheffing 2.736.600
Dekkingspercentage 90,7%
Afvalstoffenheffing 2019 2020
Eenpersoonshuishouden 177,27 209,28
Meerpersoonshuishouden 236,36 279,00

Het nog vast te stellen nieuw afvalbeleid is bij de tarievenberekening niet meegenomen.

Rioolheffing

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:

  • de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);
  • de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;
  • het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Rioolheffing
Omschrijving 2020
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 191.400
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.128.400
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -35.200
Voorziening beklemde middelen 1.093.700
Netto kosten van de activiteit 2.378.300
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 220.800
Overhead, inclusief omslagrente 172.300
BTW 375.000
Totale kosten 3.146.400
Opbrengst rioolheffing 2.963.300
Dekkingspercentage 94%

De resterende 6% van de totale kosten (€ 183.100) wordt gedekt door inzet van de beklemde voorziening. Hierdoor is sprake van een 100% kostendekkende tariefstelling.

Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017 - 2020 geldt als basis bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing. In overeenstemming hiermee blijven de tarieven voor 2020 op hetzelfde niveau als van 2019.

De tarieven rioolheffing 2020 zien er als volgt uit:

Rioolheffing 2019 2020
Eenpersoonshuishouden 202,86 202,86
Meerpersoonshuishouden 270,48 270,48

Lijkbezorgingsrechten

Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Lijkbezorgingsrechten
Omschrijving 2020
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 168.700
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 168.300
Netto kosten van de activiteit 337.000
Toe te rekenen kosten
Overhead, inclusief omslagrente 151.800
Totale kosten 488.800
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 264.400
Dekkingspercentage 54%
Lijkbezorging 2019 2020
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar 3.922 3.922
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar 1.961 1.961
Begraafkosten (personen vanaf 12 jaar) 565 565
Afkoop van verplichte onderhoudskosten (25 jaar) 1.600 1.600

Tarieven overige gemeentelijke heffingen

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de overige gemeentelijke heffingen bedraagt in beginsel 3% met dien verstande dat de opbrengst maximaal kostendekkend mogen zijn.

Leges Publieksdiensten en omgevingsvergunning

Onder de naam leges worden rechten geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn.

De in de leges publiekszaken te dekken kosten zijn als volgt opgebouwd.

Leges publiekszaken
Omschrijving 2020
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 173.500
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente 54.900
Netto kosten van de activiteit 228.400
Toe te rekenen kosten
Afdracht Rijksleges 112.500
Overhead, inclusief omslagrente 156.200
Totale kosten 497.100
Opbrengst leges publiekszaken 319.700
Dekkingspercentage 64%

De in de leges omgevingsvergunning te dekken kosten zijn als volgt opgebouwd.

Leges vergunningen
Omschrijving 2020
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 354.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 53.300
Netto kosten van de activiteit 407.300
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 28.200
Overhead, inclusief omslagrente 318.600
BTW 7.600
Totale kosten 761.700
Opbrengst leges vergunningen 394.100
Dekkingspercentage 52%

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming kwijtschelding van belastingen. Op basis hiervan wordt kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Burgers die voldoen aan de ABW-normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke bijstandsregelingen kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek.

In de begroting 2020 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding opgenomen.

Kwijtschelding 2019 2020 2021 2022 2023
Afvalstoffenheffing 97.600 98.600 98.600 98.600 98.600
Rioolheffing 113.300 114.500 114.500 114.500 114.500
Totaal 210.900 213.100 213.100 213.100 213.100

Overzicht belastingdruk

Terug naar navigatie - Overzicht belastingdruk

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Hierna worden de woonlasten voor burgers (woningen) en het bedrijfsleven (niet woningen/ bedrijven) inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving 2018 2019 2020 Afwijking
+ = stijging en - = daling van lasten Absoluut In %
A: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 202,86 € 0,00 0%
Afval € 177,27 € 177,27 € 209,28 € 32,01 18%
Totaal € 380,13 € 380,13 € 412,14 € 32,01 8%
B: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 270,48 € 0,00 0%
Afval € 236,36 € 236,36 € 279,00 € 42,64 18%
Totaal € 506,84 € 506,84 € 549,48 € 42,64 8%
C: Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 266.000*
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 202,86 € 0,00 0%
Afval € 177,27 € 177,27 € 209,28 € 32,01 18%
OZB-eigendom € 355,60 € 341,12 € 343,57 € 2,45 1%
Totaal € 735,73 € 721,25 € 755,71 € 34,46 5%
D: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 266.000*
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 270,48 € 0,00 0%
Afval € 236,36 € 236,36 € 279,00 € 42,64 18%
OZB-eigendom € 355,60 € 341,12 € 343,57 € 2,45 1%
Totaal € 862,44 € 847,96 € 893,05 € 45,09 5%
*Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2019 volgens de Waarderingskamer. Bron: www.waarderingskamer.nl

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Terug naar navigatie - Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Om de absolute woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze gemeenten van 2019 ten opzichte van 2018. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de woonlasten. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een gezin met een koopwoning van gemiddelde WOZ waarde. Daarnaast is een overzicht gegeven van de geldende tarieven (2019) van gemeentelijke belastingen van deze gemeenten. Voor 2020 is nog geen vergelijking te geven.

tarieven per gemeenten 2019
afvalstoffen-heffing rioolheffing OZB-tarief gem. woning-waarde** woonlasten*
Albrandswaard 236,36 270,48 0,1343% 266.000 908
Barendrecht 309,48 177,00 0,1138% 263.000 815
Ridderkerk 262,80 156,72 0,1249% 195.000 685
Zwijndrecht 354,00 298,08 0,1210% 182.000 869
Hendrik-Ido-Ambacht 326,16 179,52 0,1202% 234.000 810
* Coelo-Atlas 2019
** Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2019 volgens de Waarderingskamer. Bron: www.waarderingskamer.nl