Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. We ondersteunen inwoners en ondernemers bij de realisatie van initiatieven en stimuleren zelforganisatie. Samen gaan we voor een veilig Albrandswaard!

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.2 Inbraken & diefstallen

Terug naar navigatie - 1.1.2 Inbraken & diefstallen

Wat willen we bereiken?

Minder woning- en auto-inbraken, autodiefstallen en straatroven in Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Alcohol & drugs

Terug naar navigatie - 1.1.3 Alcohol & drugs

Wat willen we bereiken?

Een afname van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Albrandswaard. 

Zo gaan we dat doen

1.1.4 (Veiligheids)participatie

Terug naar navigatie - 1.1.4 (Veiligheids)participatie

Wat willen we bereiken?

Inwoners betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving. Vergroten van het veiligheidsgevoel. 

 

 

Zo gaan we dat doen

1.2 Algemeen bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is, Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.2.2 Communicatie

Terug naar navigatie - 1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 1 (0,85 fte)
Echt voor Albrandswaard (EVA) 4 -
Stem Lokaal 3 1 (0,85 fte)
Leefbaar Albrandswaard 3 1 (0,85 fte)
Christen Democratisch Appel (CDA) 2 1 (0,85 fte)
Partij van de Arbeid (PvdA) 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Christen Unie/Staatkundig Gereformeerde Partij (CU/SGP) 1 -
GroenLinks 1 -
Totaal 21 4 (3,4 fte)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 1.824.300 1.827.500 1.759.600 1.757.200
1.2-Algemeen Bestuur 3.199.400 3.094.600 3.149.100 3.211.600
Totaal Lasten 5.023.700 4.922.100 4.908.700 4.968.800
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid -81.200 -81.600 -81.600 -81.600
1.2-Algemeen Bestuur -608.200 -674.600 -759.000 -656.900
Totaal Baten -689.400 -756.200 -840.600 -738.500
Saldo baten en lasten 4.334.300 4.165.900 4.068.100 4.230.300
Onttrekkingen
1.9-reserves programma 1 -143.100 -91.300 -82.800 -88.300
Totaal Onttrekkingen -143.100 -91.300 -82.800 -88.300
Stortingen
1.9-reserves programma 1 0 70.400 174.300 72.200
Totaal Stortingen 0 70.400 174.300 72.200
Mutaties reserves -143.100 -20.900 91.500 -16.100

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Diefstallen uit woning 2018 3,2 2,2 Aantal per 1.000 inwoners CBS
2. Vernielingen 2018 4,6 4,7 Aantal per 1.000 inwoners CBS
3. Verwijzingen Halt 2018 39 110 Aantal per 10.000 12 - 17 jr stichting Halt
4. Winkeldiefstallen 2018 0,4 1,4 Aantal per 1.000 inwoners CBS
5. Geweldsmisdrijven 2018 5,5 3,7 Aantal per 1.000 inwoners CBS
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019
*) matig stedelijk

1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

3. Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

4.  Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

5. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)