Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Terug naar navigatie - Exploitatie
Mutaties exploitatie in €
Programma baten en lasten omschrijving subprogramma rekening 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur lasten Openbare Orde & Veiligheid 1.661.936 1.718.300 1.824.300 1.827.500 1.759.600 1.757.200
Algemeen Bestuur 4.709.874 2.771.000 2.990.500 2.897.200 2.919.600 2.982.100
baten Openbare Orde & Veiligheid -89.584 -80.800 -81.200 -81.600 -81.600 -81.600
Algemeen Bestuur -642.946 -422.800 -399.300 -477.200 -529.500 -427.400
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur 5.639.280 3.985.700 4.334.300 4.165.900 4.068.100 4.230.300
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie lasten Ruimtelijke ordening 6.839.206 13.456.000 7.901.600 9.608.500 1.400.600 1.298.500
Wonen 350.457 214.800 94.400 95.500 95.400 95.400
Economie 108.800 104.600 110.500 111.200 111.600 111.100
baten Ruimtelijke ordening -7.139.794 -12.062.900 -7.372.300 -8.849.700 -193.100 -96.000
Wonen -742.436 -541.200 -577.900 -415.000 -415.000 -415.000
Economie -21.914 -37.800 -38.200 -38.600 -38.600 -38.600
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie -605.680 1.133.500 118.100 511.900 960.900 955.400
Buitenruimte lasten Buitenruimte 12.245.980 12.511.700 13.485.700 13.623.000 13.619.600 13.637.200
Kunst & Cultuur 114.143 135.700 151.200 150.800 149.800 149.500
baten Buitenruimte -6.510.257 -6.510.500 -7.072.300 -7.028.800 -7.030.200 -7.014.100
Kunst & Cultuur -13.442 -16.300 -16.700 -17.100 -17.100 -17.100
Totaal Buitenruimte 5.836.424 6.120.600 6.547.900 6.727.900 6.722.100 6.755.500
Financiën lasten Financien 184.546 159.300 253.000 586.000 623.700 631.600
baten Financien -78.162 0 0 0 0 0
Totaal Financiën 106.384 159.300 253.000 586.000 623.700 631.600
Educatie lasten Educatie 2.525.451 2.442.300 2.505.500 2.515.700 2.509.900 2.498.300
baten Educatie -156.151 -157.900 -160.200 -162.700 -162.700 -162.700
Totaal Educatie 2.369.301 2.284.400 2.345.300 2.353.000 2.347.200 2.335.600
Sport lasten Sport 1.492.431 1.369.100 1.747.600 1.679.900 1.675.000 1.669.000
baten Sport -335.091 -153.400 -408.200 -412.500 -412.500 -412.500
Totaal Sport 1.157.340 1.215.700 1.339.400 1.267.400 1.262.500 1.256.500
Sociaal Domein lasten Maatschappelijke Ondersteuning 3.027.754 3.297.000 3.623.800 3.633.400 3.679.200 3.679.200
Kwetsbare Groepen 233.452 229.400 232.600 232.600 232.600 232.600
Participatie 5.849.929 6.358.200 6.502.600 6.451.100 6.520.100 6.520.100
Jeugdzorg 4.577.038 3.899.200 3.880.600 3.885.700 3.899.900 3.899.900
Zorg & Welzijn 512.844 720.800 715.400 702.900 692.100 685.000
Wijkteams 1.289.921 1.296.500 1.251.600 1.228.500 1.258.200 1.258.200
Doorberekening bijdrage BAR 1.691.400 1.999.500 2.145.800 2.160.300 2.168.600 2.157.500
baten Maatschappelijke Ondersteuning -182.415 -99.600 -99.600 -99.600 -99.600 -99.600
Kwetsbare Groepen 0 0 0 0 0 0
Participatie -4.686.607 -4.831.400 -4.820.000 -4.797.000 -4.797.000 -4.797.000
Jeugdzorg -3.300 0 0 0 0 0
Zorg & Welzijn -330.118 -380.300 -389.600 -399.400 -404.100 -409.000
Wijkteams 0 0 0 0 0 0
Totaal Sociaal Domein 11.979.898 12.489.300 13.043.200 12.998.500 13.150.000 13.126.900
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten lasten Algemene dekkingsmiddelen 131.769 141.400 320.000 267.300 159.600 77.200
Overhead 6.476.008 7.763.200 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
Vpb 5.267 76.800 145.400 43.800 42.500 42.400
Onvoorzien 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
baten Algemene dekkingsmiddelen -32.796.696 -34.097.300 -35.325.800 -36.180.500 -37.144.500 -38.319.900
Overhead -86.602 0 0 0 0 0
Vpb 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten -26.270.253 -26.040.900 -27.628.500 -28.711.200 -29.841.200 -31.092.700
Totaal exploitatie 212.695 1.347.600 352.700 -100.600 -706.700 -1.800.900
Mutaties in reserves in €
Programma baten en lasten omschrijving subprogramma rekening 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur lasten reserves programma 1 0 0 0 70.400 174.300 72.200
baten reserves programma 1 -159.213 -843.500 -143.100 -91.300 -82.800 -88.300
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur -159.213 -843.500 -143.100 -20.900 91.500 -16.100
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie lasten reserves programma 2 157.224 51.700 25.000 25.000 25.000 25.000
baten reserves programma 2 -339.847 -110.700 -33.600 -155.300 0 0
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie -182.623 -59.000 -8.600 -130.300 25.000 25.000
Buitenruimte lasten reserves programma 3 184.900 26.400 21.500 21.500 21.500 21.500
baten reserves programma 3 -221.000 -26.200 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
Totaal Buitenruimte -36.100 200 2.200 2.200 2.200 2.200
Financiën lasten reserves programma 4 219.600 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
baten reserves programma 4 -439.223 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
Totaal Financiën -219.623 -67.700 -67.700 -67.700 -67.700 -67.700
Educatie lasten reserves programma 5 0 0 0 0 0 0
baten reserves programma 5 -90.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Totaal Educatie -90.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Sport lasten reserves programma 6 0 0 0 0 0 0
baten reserves programma 6 0 0 0 0 0 0
Totaal Sport 0 0 0 0 0 0
Sociaal Domein lasten reserves programma 7 236.466 78.400 67.000 44.000 44.000 44.000
baten reserves programma 7 -562.463 -121.100 -73.500 0 0 0
Totaal Sociaal Domein -325.997 -42.700 -6.500 44.000 44.000 44.000
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten lasten mutaties reserves 5.000 85.000 0 0 0 0
baten mutaties reserves 0 0 -347.700 0 0 0
Totaal Sociaal Domein 5.000 85.000 -347.700 0 0 0
Totaal mutaties in reserves -1.009.256 -944.400 -588.100 -189.400 78.300 -29.300
Totaal generaal 796.562 -403.200 235.400 290.000 628.400 1.830.200

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Dit programma gaat over het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen staat hierin centraal. Daarnaast wordt maximaal ingezet op stimuleren en faciliteren van initiatieven van de samenleving  waarbij integer en transparant besturen voorop staat.

Taakvelden programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.1 Bestuur 3.458.489 1.697.500 1.934.000 1.762.200 1.785.600 1.841.000
0.2 Burgerzaken 1.251.268 1.073.500 1.056.500 1.135.000 1.134.000 1.141.100
0.8 Overige baten en lasten 111 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 70.400 174.300 72.200
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.130.097 1.163.500 1.298.600 1.311.600 1.242.200 1.241.700
1.2 Openbare orde en Veiligheid 531.838 554.800 525.700 515.900 517.400 515.500
totaal lasten programma 1 6.371.804 4.489.300 4.814.800 4.795.100 4.853.500 4.811.500
0.1 Bestuur -116.017 -600 -600 -71.000 -149.900 -47.800
0.2 Burgerzaken -526.930 -422.200 -398.700 -406.200 -379.600 -379.600
0.10 Mutaties reserves -159.213 -843.500 -143.100 -91.300 -82.800 -88.300
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -62.176 -53.600 -53.600 -53.600 -53.600 -53.600
1.2 Openbare orde en Veiligheid -27.408 -27.200 -27.600 -28.000 -28.000 -28.000
totaal baten programma 1 -891.743 -1.347.100 -623.600 -650.100 -693.900 -597.300
saldo programma 1 5.480.061 3.142.200 4.191.200 4.145.000 4.159.600 4.214.200

Verschillenanalyse

Het grootste verschil in dit programma betreft het taakveld 0.10 Mutaties reserves en voorzieningen en heeft vooral betrekking op het vrijvallen van de voorziening Wethouderspensioenen. Wanneer een vm wethouder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het opgebouwde bedrag overgeheveld naar de reserve Wethouderspensioenen.

Toelichting mutaties reserves

Lasten

De lasten betreffen de storting in de reserve Wethouderspensioenen.

Baten

De onttrekkingen dienen als dekking voor de uitbetaalde pensioenen wethouders. Daarnaast is in 2020 een onttrekking geraamd ten behoeve van de hogere bijdrage aan de BAR voor de implementatie van de omgevingswet.

Nieuwe investeringen programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 2020 2021 2022 2023
Bestuurkosten 23.300 23.300 23.300 23.300
Totaal investeringen 23.300 23.300 23.300 23.300

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Dit programma gaat over onze inzet bij het scheppen van optimale condities voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Levendigheid in de dorpskeren en de landelijke omgeving zijn de spil in dit geheel.

 

Taakvelden programma Ruimtelijke ordening, wonen & economie

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.10 Mutaties reserves 157.224 51.700 25.000 25.000 25.000 25.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 345.868 374.800 391.800 394.100 395.100 393.800
1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.305 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 106.447 104.600 110.500 111.200 111.600 111.100
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.476.926 1.978.300 2.075.900 18.200 18.300 18.200
7.4 Milieubeheer 17.657 69.300 12.400 12.500 12.500 12.500
8.1 Ruimtelijke Ordening 838.298 742.500 311.600 315.100 315.700 315.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.301.271 9.930.800 4.858.300 8.615.400 404.700 306.100
8.3 Wonen en bouwen 332.769 575.100 346.000 348.700 349.700 348.300
totaal lasten programma 2 7.578.765 13.827.100 8.131.500 9.840.200 1.632.600 1.530.000
0.10 Mutaties reserves -339.847 -110.700 -33.600 -155.300 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -32.759 -425.400 -41.000 -42.700 -42.700 -42.700
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 -12.800 -13.200 -13.600 -13.600 -13.600
3.1 Economische ontwikkeling -21.914 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.576.540 -1.959.900 -2.057.800 0 0 0
8.1 Ruimtelijke Ordening -1.154.756 -53.300 -753.300 -653.300 -53.300 -53.300
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -4.369.419 -9.624.300 -4.520.200 -8.153.700 -97.100 0
8.3 Wonen en bouwen -742.436 -541.200 -577.900 -415.000 -415.000 -415.000
totaal baten programma 2 -8.237.671 -12.752.600 -8.022.000 -9.458.600 -646.700 -549.600
saldo programma 2 -658.906 1.074.500 109.500 381.600 985.900 980.400

Verschillenanalyse

De fluctuaties tussen de verschillende begrotingsjaren betreffen vooral het taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en het taakveld 8.2 Grondexploitaties. Onder beide taakvelden vallen de grondexploitaties.

De lagere inkomsten taakveld 8.3 Wonen en bouwen betreft lagere baten Wabo-vergunningen. In de 1e tussenrapportage 2019 is voor de begroting 2020 éénmalig een verhoging van deze inkomsten geraamd van € 150.000.

Toelichting mutaties reserves

Lasten

In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de niet-geraamde huurinkomsten gemeentewerf te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Baten

De onttrekking aan de reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije reserve heeft betrekking op het op peil brengen van de voorzieningen grondexploitaties. Door de verwerking van het MPO 2019 ontstonden op verschillende voorzieningen negatieve saldi. Dit is niet toegestaan.

Programma 3 Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3 Buitenruimte

De buitenruimte staat centraal in dit programma. Op het gebied van de buitenruimte wordt het thema ‘meedoen werkt’ vorm gegeven door gebruik te maken van eigen kracht, vrijwillige inzet en slimme combinaties.

 

Taakvelden programma Buitenruimte

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.2 Burgerzaken 5.588 0 4.400 4.400 4.400 4.400
0.10 Mutaties reserves 184.900 26.400 21.500 21.500 21.500 21.500
1.2 Openbare orde en Veiligheid 13.300 3.300 12.400 12.500 12.500 12.400
2.1 Verkeer en vervoer 3.976.903 4.080.900 4.039.400 4.153.600 4.153.400 4.190.700
2.2 Parkeren 8.500 9.100 9.100 9.200 9.200 9.200
2.3 Recreatieve havens 0 0 6.300 6.400 6.400 6.400
2.4 Economische Havens en waterwegen 371.927 396.400 486.400 503.400 509.400 515.100
2.5 Openbaar vervoer 68.600 0 0 0 0 0
5.3 Cultuur 41.152 66.700 84.800 85.300 85.500 85.300
5.4 Musea 23.513 22.100 13.600 13.700 13.700 13.700
5.5 Cultureel erfgoed 16.100 18.200 20.000 20.100 20.200 20.100
5.6 Media 22.936 15.900 16.100 16.100 16.000 16.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.003.627 2.122.200 2.456.600 2.466.700 2.469.300 2.473.400
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 272.460 339.800 112.500 112.500 110.100 89.500
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17.636 66.800 16.900 16.900 16.700 15.800
7.2 Riolering 2.093.742 2.193.300 2.310.600 2.311.200 2.311.600 2.311.000
7.3 Afval 2.341.258 2.337.000 2.684.400 2.659.400 2.659.300 2.643.600
7.4 Milieubeheer 484.199 519.400 546.700 548.100 548.800 547.900
7.5 Begraafplaatsen 328.026 367.500 173.900 174.700 174.700 174.300
8.1 Ruimtelijke Ordening 111.664 37.100 459.200 461.700 462.800 460.300
8.3 Wonen en bouwen 158.984 51.700 183.600 197.900 185.400 197.600
totaal lasten programma 3 12.545.014 12.673.800 13.658.400 13.795.300 13.790.900 13.808.200
0.10 Mutaties reserves -221.000 -26.200 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
0.2 Burgerzaken -113 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -140.929 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische Havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -47.000 0 0 0 0 0
5.3 Cultuur 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0
5.6 Media -11.828 -12.900 -13.300 -13.700 -13.700 -13.700
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -36.447 -38.400 -28.600 -9.800 -9.800 -9.800
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -20.962 -16.700 -17.200 -17.700 -17.700 -17.700
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering -2.902.866 -3.026.400 -3.181.600 -3.183.400 -3.184.400 -3.185.400
7.3 Afval -3.035.568 -3.000.800 -3.416.600 -3.389.500 -3.389.900 -3.372.800
7.4 Milieubeheer -67 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen -248.421 -264.400 -264.400 -264.400 -264.400 -264.400
8.1 Ruimtelijke Ordening -79.498 -73.200 -73.300 -73.400 -73.400 -73.400
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0
totaal baten programma 3 -6.744.699 -6.553.000 -7.108.300 -7.065.200 -7.066.600 -7.050.500
saldo programma 3 5.800.316 6.120.800 6.550.100 6.730.100 6.724.300 6.757.700

Verschillenanalyse

Het verschil op het taakveld 2.1 Verkeer en vervoer betreft kapitaallasten.

De lagere baten op het taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie betreft het project verkoop snippergroen dat tot en met de begroting 2020 loopt.

Toelichting mutaties reserves

Lasten

In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de weggevallen huurlasten van het jongerencentrum Albrandswaard te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Baten

De onttrekkingen dienen als dekking voor de kapitaallasten van de activa die betrekking hebben op het ruimen van de begraafplaats Poortugaal en de begraafplaats Rhoon.

Nieuwe investeringen programma Buitenruimte
Investering programma Buitenruimte 2020 2021 2022 2023
Openbare verlichting 105.000 80.000 25.000 75.000
Reconstructies verhardingen 998.400 679.900 879.900 879.900
Reconstructie paden park Rhoon 350.000
Bruggen 61.500 61.500 61.500 61.500
Beschoeiingen 86.800 86.800 86.800 86.800
Speeltoestellen 171.600 171.600 171.600 171.600
Vrijverval riolering (vGRP 2017-2020) 425.000 504.000 608.000 520.000
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) 584.000 659.000 315.000 94.000
Totaal investeringen 2.782.300 2.242.800 2.147.800 1.888.800

Programma 4 Financiën

Terug naar navigatie - Programma 4 Financiën

De financiële positie en planning en control cyclus staan in dit programma centraal. Het uitgangspunt is een duurzaam, materieel sluitende begroting en goed inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen.

Taakvelden programma Financiën

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.8 Overige baten en lasten 55.170 159.300 253.000 586.000 623.700 631.600
0.10 Mutaties reserves 219.600 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
totaal lasten programma 4 274.770 170.100 263.800 596.800 634.500 642.400
0.8 Overige baten en lasten -78.162 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -439.223 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
totaal baten programma 4 -517.385 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
saldo programma 4 -242.615 91.600 185.300 518.300 556.000 563.900

Verschillenanalyse

Op het taakveld 0.8 Overige baten en lasten zijn voorlopig de budgetten voor het nieuw beleid verantwoord. Tevens zijn de indexeringen voor de jaren 2021 ev geraamd op het taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

Toelichting mutaties reserves

Lasten

Jaarlijks wordt een bedrag van € 10.800 gestort in de reserve Grootonderhoud gebouwen.

De baten betreffen onttrekkingen aan reserve Nieuwbouw sporthal Portland en de reserve Nieuwbouw buitendienst en dienen als dekking voor de kapitaallasten.

Programma 5 Educatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Educatie

In dit programma biedt Albrandswaard ruimte voor het faciliteren van kennisverwerving voor uiteenlopende doelgroepen in de samenleving. We beperken ons tot de wettelijke verplichting van (basis)onderwijs.

Taakvelden programma Educatie

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
4.1 Basisonderwijs 0 0 12.600 12.700 12.700 12.700
4.2 Onderwijshuisvesting 767.586 718.800 723.200 721.800 717.100 708.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.190.154 1.197.200 1.208.900 1.218.500 1.217.000 1.214.700
5.6 Media 339.817 306.700 313.900 315.200 315.200 315.100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 227.922 219.600 246.900 247.500 247.900 247.800
totaal lasten programma 5 2.525.479 2.442.300 2.505.500 2.515.700 2.509.900 2.498.300
0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -90.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
4.1 Basisonderwijs 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -634 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -140.477 -142.900 -145.200 -147.700 -147.700 -147.700
5.6 Media -15.012 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -28 0 0 0 0 0
totaal baten programma 5 -246.851 -174.600 -176.900 -179.400 -179.400 -179.400
saldo programma 5 2.278.628 2.267.700 2.328.600 2.336.300 2.330.500 2.318.900

Verschillenanalyse

Niet van toepassing.

Toelichting mutaties reserves

Baten

Ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de Don Bosco school en de nieuwbouw van de school Valckensteijn wordt structureel een onttrekking aan de desbetreffende reserves geraamd van  € 9.200 respectievelijk € 7.500.

Programma 6 Sport

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport

Sport(verenigingen) en ontspanning speelt een belangrijk rol in onze samenleving. Wij streven naar een sterk ontwikkeld en actief verenigingsleven die van eigen krachten gebruik maken.

 Taakvelden programma Sport

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 74.264 93.900 126.900 127.200 127.200 126.600
5.2 Sportaccommodaties 1.418.114 1.275.200 1.620.700 1.552.700 1.547.800 1.542.400
totaal lasten programma 6 1.492.377 1.369.100 1.747.600 1.679.900 1.675.000 1.669.000
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -335.091 -153.400 -408.200 -412.500 -412.500 -412.500
totaal baten programma 6 -335.091 -153.400 -408.200 -412.500 -412.500 -412.500
saldo programma 6 1.157.287 1.215.700 1.339.400 1.267.400 1.262.500 1.256.500

Verschillenanalyse

Het verschil op het taakveld 5.2 Sportaccommodaties betreft lagere kapitaallasten.

Nieuwe investeringen programma Sport
Investering programma Sport 2020 2021 2022 2023
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder 68.300
Totaal investeringen 0 68.300 0 0

Programma 7 Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 7 Sociaal Domein

In dit programma staat het menselijk aspect centraal. Wij streven ernaar dat iedere burger, samen met ons, kan deelnemen en bijdragen aan het versterken van de Albrandswaardse gemeenschap.

Taakvelden programma Sociaal Domein

De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.10 Mutaties reserves 236.466 78.400 67.000 44.000 44.000 44.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 825.979 849.800 965.600 965.600 939.000 931.900
6.2 Wijkteams 1.473.072 1.594.600 1.913.100 1.897.900 1.943.400 1.941.300
6.3 Inkomensregelingen 5.843.315 6.409.900 6.353.200 6.355.700 6.357.200 6.355.200
6.4 Begeleide participatie 11.078 21.000 47.400 47.600 47.700 47.600
6.5 Arbeidsparticipatie 583.050 895.400 1.003.200 961.000 1.032.400 1.029.100
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 737.432 680.100 687.400 686.400 687.200 686.100
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.402.342 2.620.200 2.843.600 2.856.900 2.927.600 2.926.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.526.789 2.788.800 2.508.900 2.509.400 2.509.700 2.509.300
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 36.937 53.200 81.100 78.700 78.800 78.700
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 675.600 499.400 552.700 553.000 553.100 552.900
7.1 Volksgezondheid 1.066.743 1.388.200 1.396.200 1.382.300 1.374.600 1.373.800
totaal lasten programma 7 17.418.803 17.879.000 18.419.400 18.338.500 18.494.700 18.476.500
0.10 Mutaties reserves -562.463 -121.100 -73.500 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -42.777 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -4.682.290 -4.831.400 -4.820.000 -4.797.000 -4.797.000 -4.797.000
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -4.317 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) -3.381 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -163.235 -99.600 -99.600 -99.600 -99.600 -99.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.300 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -303.140 -356.300 -365.600 -375.400 -380.100 -385.000
totaal baten programma 7 -5.764.902 -5.432.400 -5.382.700 -5.296.000 -5.300.700 -5.305.600
saldo programma 7 11.653.901 12.446.600 13.036.700 13.042.500 13.194.000 13.170.900

Verschillenanalyse

Het verschil op het taakveld 0.10 Mutaties reserves betreft de dekking ten laste van de Algemene reserve voor het SEVP.

Toelichting mutaties reserves

Lasten

Storting van de baten vergunninghouders in reserve Sociaal deelfonds. In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de niet-geraamde huurinkomsten zorgcomplex Portland te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Baten

Zie de verklaring bij de verschillenanalyse.

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Terug naar navigatie - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 mogen alleen baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Dus alleen de baten en lasten die betrekking hebben op het primaire proces worden in de programma’s opgenomen. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

Taakvelden

De volgende taakvelden vallen onder dit onderdeel.

nr omschrijving jaarreke- ning 2018 begroting 2019 na wijziging begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
0.4 Overhead 6.476.008 7.763.200 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
0.5 Treasury -54.466 -67.400 108.500 55.700 -52.100 -134.400
0.61 OZB woningen 9.700 11.000 11.500 11.600 11.700 11.600
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0
0.64 Belasting overig 176.555 197.800 200.000 200.000 200.000 200.000
0.7 Algemene uitkerig 0 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
0.9 Vpb 5.300 76.800 145.400 43.800 42.500 42.400
0.10 Mutaties reserves 5.000 85.000 0 0 0 0
Totaal lasten 6.618.097 8.141.400 7.697.300 7.469.300 7.303.300 7.227.200
0.4 Overhead -86.602 0 0 0 0 0
0.5 Treasury -601.651 -634.700 -345.000 -341.600 -341.600 -341.600
0.61 OZB woningen -3.846.989 -3.997.900 -4.171.700 -4.296.900 -4.425.800 -4.558.600
0.62 OZB niet-woningen -2.781.429 -2.408.700 -2.562.100 -2.639.000 -2.718.100 -2.799.700
0.64 Belasting overig 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkerin -25.566.627 -27.056.000 -28.247.000 -28.903.000 -29.659.000 -30.620.000
0.9 Vpb 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 -347.700 0 0 0
Totaal baten -32.883.298 -34.097.300 -35.673.500 -36.180.500 -37.144.500 -38.319.900
saldo -26.265.201 -25.955.900 -27.976.200 -28.711.200 -29.841.200 -31.092.700

Verschillenanalyse

De raming op het taakveld 0.5 Treasury betreft het financieringsresultaat. De raming op het taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF is gebaseerd op de meicirculaire 2019 inclusief de stelpost Jeugd voor 2022 en 2023. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief ‘Meicirculaire 2019 Gemeentefonds’ d.d. 25 juni 2019.

De raming op het taakveld 0.10 Mutatie reserves betreft het vrijvallen van de reserve Speelruimteplan.

Toelichting mutaties reserves

Baten

Zie de toelichting bij de verschillenanalyse.