Incidentele baten en lasten

Gemeenten moeten een structureel sluitende begroting hebben. Dit betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om inzichtelijke te hebben in hoeverre de begroting structureel sluitend is treft u onderstaand een overzicht aan van de geraamde incidentele baten en lasten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE
nr. programma omschrijving kostensoort 2020 2021 2022 2023
1 O&O, veiligheid en bestuur op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders 17.500 0 0 0
2 O&O, veiligheid en bestuur pensioenen wethouders 74.100 75.300 82.800 88.300
3 O&O, veiligheid en bestuur BAR bijdrage: implementeren omgevingswet 69.000 16.000 0 0
4 O&O, veiligheid en bestuur BAR bijdrage: WABO inspecteur 132.000 0 0 0
5 O&O, veiligheid en bestuur BAR bijdrage: SPP 114.700 0 0 0
6 RO, wonen en economie mutaties grondexploitaties 6.611.600 8.309.000 97.100 0
7 Buitenruimte verkoop snippergroen 15.000 0 0 0
8 Financien vernieuwing lokaal belastingbeleid 15.000 0 0 0
9 Financien 75 jarig jubileum 4 en 5 mei 20.000 0 0 0
10 Financien sloopkosten instroompunt 50.000 0 0 0
11 Financien wonen: regionale samenwerking 20.000 0 0 0
12 Financien wonen: onderzoek samenwerking 10.000 0 0 0
13 Financien dementieviendelijke gemeente 10.000 0 0 0
14 Sociaal domein exploitatie SEVP 73.500 0 0 0
15 Overhead kosten vm personeel 9.200 0 0 0
Totaal incidentele lasten 7.241.600 8.400.300 179.900 88.300
16 Sociaal domein storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf. 33.000 10.000 10.000 10.000
17 O&O, veiligheid en bestuur overheveling van vz wethouderspensioenen naar res 0 70.400 149.300 47.200
18 RO, wonen en economie mutaties grondexploitaties 6.578.000 8.153.700 97.100 0
19 RO, wonen en economie winstneming Essendael 700.000 600.000 0 0
20 Buitenruimte verkoop snippergroen 19.000 0 0 0
Totaal incidentele baten 7.330.000 8.834.100 256.400 57.200
21 O&O, veiligheid en bestuur overhevelen wethouderspensioenen naar reserve 0 70.400 149.300 47.200
22 Sociaal domein sociaal deelfonds 33.000 10.000 10.000 10.000
Totaal incidentele stortingen in reserves 33.000 80.400 159.300 57.200
23 O&O, veiligheid en bestuur Algemene reserve implementeren omgevingswet 69.000 16.000 0 0
24 O&O, veiligheid en bestuur reserve wethouderspensioenen 74.100 75.300 82.800 88.300
25 RO, wonen en economie reserve ontw.projecten vrije reserve 33.600 155.300 0 0
26 Sociaal domein Algemene reserve exploitatie SEVP 73.500 0 0 0
27 Algemeen dekkingsmdl vrijval reserve Speelruimteplan 347.700 0 0 0
Totaal incidentele onttrekkingen in reserves 597.900 246.600 82.800 88.300
Saldo incidentele baten en lasten -653.300 -600.000 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting
 1. Ten behoeve van de uitkering van wachtgelden vm wethouders is een voorziening gevormd. Het geraamde saldo was niet voldoende voor de mogelijke aanspraken op deze voorziening.
 2. De uit te betalen pensioenen voormalige wethouders worden gedekt door een onttrekking aan de reserve wethouderspensioenen. Zie ook punt 24.
 3. Ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet is de bijdrage aan de BAR-organisatie incidenteel verhoogd. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Zie ook punt 23.
 4. Tijdelijke uitbreiding van de formatie om te voldoen aan de uitvoering van de wet VTH.
 5. Betreft een hogere bijdrage aan de GR BAR-organisatie ten behoeve van de Strategische Personeelsplanning.
 6. Voor de verwerking van de grondexploitaties zie ook de punten 18 en 25. Per saldo lopen deze drie posten op € 0,00.
 7. Voor het project verkoop snippergroen is een incidentele budget geraamd. Zie ook punt 20.
 8. Voor het vernieuwen van het lokaal belastingbeleid is eenmalig een budget verwerkt in de begroting 2020. Dit budget is tijdelijk geraamd op de functie stelpost onder het programma Financiën.
 9. Ten behoeve van de voorbereiding van het 75-jarig jubileum 4 en 5 mei in 2020 is eenmalig een budget verwerkt in de begroting 2020. Dit budget is tijdelijk geraamd op de functie stelpost onder het programma Financiën.
 10. Betreft de eenmalige kosten voor de sloop van het instroompunt.
 11. Regionale samenwerking: evaluatie verordening woonruimtebemiddeling en uitvoering woningmarktafspraken.
 12. Onderzoek naar een wijk, waarin partijen samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 13. Uitvoering stappenplan dementievriendelijke gemeente.
 14. Exploitatie eerstelijns gezondheidsvoorziening in Portland 2019 en 2020. Zie punt 26.
 15. Betreft vm personeel van voor de samenwerking in de BAR-organisatie.
 16. Betreft een storting baten vergunninghouders in de reserve sociaal domein. Zie punt 22.
 17. In 2021, 2022 en 2023 bereiken drie wethouders de pensioengerechtigde leeftijd. Het opgebouwde bedrag wordt overgeheveld van de voorziening naar de reserve. Zie ook punt 21.
 18. Zie punt 6.
 19. Tussentijdse winstneming Essendael.
 20. Zie punt 7.
 21. Zie punt 17.
 22. Zie punt 16.
 23. Zie punt 3.
 24. Zie punt 2.
 25. Zie punt 6.
 26. Zie punt 14.
 27. Opheffen wettig overbodig geworden reserve.

Structureel meerjarensaldo exclusief incidentele baten en lasten

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Saldo baten en lasten -353 101 707 1.801
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 588 189 -78 29
Begrotingssaldo 235 290 628 1.830
Saldo incidentele baten en lasten -653 -600 0 0
gecorrigeerd saldo -418 -310 628 1.830
nadeel nadeel voordeel voordeel

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste of ten gunste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de afschrijvingslasten. Een totaaloverzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is hieronder opgenomen.

reserve 2020 2021 2022 2023
Beoogde stucturele toevoegingen aan reserve
AW Mutatie reserve groot onderhoud gebouwen 10.800 10.800 10.800 10.800
AW Mutatie reserve groot onderhoud gebouwen 80.500 80.500 105.500 105.500
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal 7.500 7.500 7.500 7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon 11.800 11.800 11.800 11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland 36.100 36.100 36.100 36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst 42.400 42.400 42.400 42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco 9.200 9.200 9.200 9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn 7.500 7.500 7.500 7.500