EMU Saldo

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV. Artikel 17c) -1.348 -353 101 707 1.801
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.669 2.763 2.715 3.154 3.179
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.386 1.231 1.368 1.213 3.179
Uitgaven voorzieningen -1.141 -3.071 -3.863 -1.582 -1.063
Operationele kasstroom 1.567 570 322 3.492 7.096
Investeringen in (im)materiële vast activa die op de balans worden geactiveerd. -7.451 -9.844 -4.516 -1.248 -1.298
Grondexploitaties 3.978 -407 5.626 97 313
Berekend EMU-saldo -1.906 -9.682 1.431 2.341 6.111