Meerjaren balans

Met ingang van de begroting 2017 is de gemeente op basis van het BBV verplicht een meerjarenbalans op te nemen. De bedragen in deze balans betreffen de stand per 1 januari.

per 1 januari
Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024
Activa
Vaste activa (totaal) 64.681 71.677 73.425 71.471 69.552
* IVA
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 335 335 335 335 335
* MVA
- Investeringen met een economisch nut 51.887 57.766 57.331 54.927 52.558
- Investeringen met een maatschappelijk nut 8.889 10.096 12.338 12.841 13.334
* FVA
Kapitaalverstrekkingen aan
- deelnemingen 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556
- gemeenschappelijke regelingen 205 205 205 205 205
Leningen aan
- overige verbonden partijen 131 71 44 21 10
Overige langlopende leningen ug 1.679 1.648 1.616 1.585 1.554
Vlottende activa 19.060 19.433 13.810 13.905 13.625
* Bouwgronden in exploitatie 5.434 5.808 184 280 0
* Uitzettingen gelden looptijd < 1 jaar 9.340 9.340 9.340 9.340 9.340
* Liquide middelen 367 367 367 367 367
* Overlopende activa 3.918 3.918 3.918 3.918 3.918
Totaal activa 83.741 91.110 87.235 85.376 83.178
per 1 januari
Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024
Passiva
Vaste passiva 80.804 74.884 70.611 67.501 63.594
* Algemene reserve 7.984 7.841 7.825 7.825 7.825
* Bestemmingsreserves 8.495 8.049 7.876 7.954 7.925
* Begrotingsresultaat 235 290 628 1.830 1.829
* Voorzieningen 7.729 6.721 6.178 5.809 5.959
* Vaste schulden looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van
- Binnenlandse banken enz. 56.361 51.983 48.104 44.082 40.057
Vlottende passiva 2.936 16.226 16.623 17.875 19.583
* Kortlopende schulden < 1 jaar 1.014 10.304 10.701 11.953 13.661
* Overlopende passiva 1.922 5.922 5.922 5.922 5.922
Totaal Passiva 83.741 91.110 87.235 85.376 83.178