Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
  1. Blz. 2 Begroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Algemeen
    1. Blz. 7 Leeswijzer
     1. Blz. 8 Planning & Control cyclus
     2. Blz. 9 Indeling van de begroting
     3. Blz. 10 Opbouw van deze begroting
    2. Blz. 11 Hoofdlijnen financiële gevolgen
     1. Blz. 12 Hoofdlijnen financiele gevolgen
     2. Blz. 13 Toelichtingen
     3. Blz. 14 Onvermijdelijke ontwikkelingen
     4. Blz. 15 overzicht herijking algemene uitkering
     5. Blz. 16 overzicht ontwikkeling AU
     6. Blz. 17 vervolg onvermijdelijke ontwikkelingen
     7. Blz. 18 Provinciaal toezicht
    3. Blz. 19 Agenda van de Samenleving 2022-2025
     1. Blz. 20 Inleiding
     2. Blz. 21 foto agenda van de samenleving
     3. Blz. 22 Openbare Orde en Veiligheid
     4. Blz. 23 Openbare orde en veiligheid foto
     5. Blz. 24 Openbare orde en veiligheid deel 2
     6. Blz. 25 Dienstverlening
     7. Blz. 26 Dienstverlening foto
     8. Blz. 27 Dienstverlening deel 2
     9. Blz. 28 Communicatie
     10. Blz. 29 Omgevingsvisie/Omgevingswet
     11. Blz. 30 Wonen
     12. Blz. 31 Wonen foto
     13. Blz. 32 Economisch beleid en ontwikkelingen
     14. Blz. 33 Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
     15. Blz. 34 Duurzaamheidsagenda foto
     16. Blz. 35 Duurzaamheidsagenda deel 2
     17. Blz. 36 Openbare Ruimte
     18. Blz. 37 Openbare ruimte foto
     19. Blz. 38 Openbare ruimte deel 2
     20. Blz. 39 Samenwerking in het buitengebied
     21. Blz. 40 Samenwerking in buitengebied foto
     22. Blz. 41 Wijkregie
     23. Blz. 42 Wijkregie foto
     24. Blz. 43 Wijkregie deel 2
     25. Blz. 44 Kunst, Cultuur & Evenementen
     26. Blz. 45 Kunst en cultuur foto
     27. Blz. 46 Kunst en cultuur deel 2
     28. Blz. 47 Financien
     29. Blz. 48 Financien foto
     30. Blz. 49 Financien deel 2
     31. Blz. 50 Educatie
     32. Blz. 51 Educatie foto
     33. Blz. 52 Educatie deel 2
     34. Blz. 53 Sport
     35. Blz. 54 Sport foto
     36. Blz. 55 Sociaal domein
     37. Blz. 56 Sociaal domein foto 1
     38. Blz. 57 sociaal domein deel 2
     39. Blz. 58 sociaal domein foto 2
     40. Blz. 59 Sociaal domein deel 3
     41. Blz. 60 Sociaal domein foto 3
   3. Blz. 61 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 62 Baten per programma
    2. Blz. 63 Waar komt het geld vandaan?
    3. Blz. 64 Lasten per programma
    4. Blz. 65 Waar gaat het geld naar toe?
   4. Blz. 66 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 67 1.1 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 68 Missie
     2. Blz. 69 Doelstellingen
      1. Blz. 70 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.
       1. Blz. 71 22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022.
      2. Blz. 72 1.1.2 Jeugdoverlast.
       1. Blz. 73 22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.
      3. Blz. 74 1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.
       1. Blz. 75 22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
       2. Blz. 76 22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.
       3. Blz. 77 22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.
      4. Blz. 78 1.1.4 Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal.
       1. Blz. 79 22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen.
      5. Blz. 80 1.1.5 Zorg en veiligheid.
       1. Blz. 81 22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.
      6. Blz. 82 1.1.6 Ondermijning.
       1. Blz. 83 22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving.
       2. Blz. 84 22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a.
    2. Blz. 85 1.2 Algemeen bestuur
     1. Blz. 86 Missie
     2. Blz. 87 Doelstellingen
      1. Blz. 88 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 89 22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening.
       2. Blz. 90 22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid.
       3. Blz. 91 22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten.
       4. Blz. 92 22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.
      2. Blz. 93 1.2.2 Communicatie
       1. Blz. 94 22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.
     3. Blz. 95 Kerngegevens
    3. Blz. 96 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 97 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 98 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 99 Inleiding en Missie Programma 2
     1. Blz. 100 Inleiding
     2. Blz. 101 Missie
    2. Blz. 102 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 2.1.1 Omgevingswet
      2. Blz. 105 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.
       1. Blz. 106 22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
      3. Blz. 107 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.
       1. Blz. 108 22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure.
       2. Blz. 109 22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie.
     2. Blz. 110 Missie
    3. Blz. 111 2.2 Wonen
     1. Blz. 112 Doelstellingen
      1. Blz. 113 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 114 22. 2.2.1a Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.
    4. Blz. 115 2.3 Economie
     1. Blz. 116 Doelstellingen
      1. Blz. 117 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
    5. Blz. 118 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 119 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 120 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 121 Inleiding en Missie Programma 3
     1. Blz. 122 Inleiding
     2. Blz. 123 Missie
    2. Blz. 124 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 125 Doelstellingen
      1. Blz. 126 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
      2. Blz. 127 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 128 22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.
       2. Blz. 129 22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan).
      3. Blz. 130 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 131 22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv: zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval. sociale cohesie en veiligheid.
       2. Blz. 132 22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.
       3. Blz. 133 22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.
       4. Blz. 134 22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.
    3. Blz. 135 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 136 Doelstellingen
      1. Blz. 137 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen
       1. Blz. 138 22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
       2. Blz. 139 22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota.
       3. Blz. 140 22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie.
    4. Blz. 141 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 142 Doelstellingen
      1. Blz. 143 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 144 22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).
    5. Blz. 145 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 146 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 147 Programma 4 - Financien
    1. Blz. 148 Inleiding
    2. Blz. 149 Inleiding en Missie Programma 4
     1. Blz. 150 Inleiding
     2. Blz. 151 Missie
    3. Blz. 152 4.1 Financien
     1. Blz. 153 Missie
     2. Blz. 154 Doelstellingen
      1. Blz. 155 4.1.1 Financieel beleid
      2. Blz. 156 4.1.2 Lokale lasten
      3. Blz. 157 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 158 22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College.
       2. Blz. 159 22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.
     3. Blz. 160 Wat mag het kosten
     4. Blz. 161 Kerngegevens
   8. Blz. 162 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 163 Inleiding en Missie Programma 5
     1. Blz. 164 Inleiding
     2. Blz. 165 Missie
    2. Blz. 166 5.1 Educatie
     1. Blz. 167 Doelstellingen
      1. Blz. 168 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 169 22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.
    3. Blz. 170 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 171 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 172 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 173 Inleiding en Missie Programma 6
     1. Blz. 174 Inleiding
     2. Blz. 175 Missie
    2. Blz. 176 6.1 Sport
     1. Blz. 177 Doelstellingen
      1. Blz. 178 6.1.1 Sport
       1. Blz. 179 22. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.
       2. Blz. 180 22. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.
    3. Blz. 181 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 182 Beleidsindicatoren
   10. Blz. 183 Programma 7 - Sociaal Domein
    1. Blz. 184 Inleiding en Missie Programma 7
     1. Blz. 185 Inleiding
     2. Blz. 186 Missie
    2. Blz. 187 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 188 Doelstellingen
      1. Blz. 189 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.
       1. Blz. 190 22. 7.1.1b Structureel overleg met zorgkantoor.
       2. Blz. 191 22. 7.1.1c Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschut werk of vrijwilligerswerk.
       3. Blz. 192 22. 7.1.1e Implementatie van het nieuwe regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
    3. Blz. 193 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 194 Doelstellingen
      1. Blz. 195 7.2.1 Kwetsbare groepen.
       1. Blz. 196 22. 7.2.1a Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.
    4. Blz. 197 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 198 Doelstellingen
      1. Blz. 199 7.3.1 Werk.
       1. Blz. 200 22. 7.3.1c Onderzoek naar de realisatie van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard.
       2. Blz. 201 22. 7.3.1d Uitvoering geven aan het "breed offensief" om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.
    5. Blz. 202 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 203 Doelstellingen
      1. Blz. 204 7.4.1 Jeugdzorg
    6. Blz. 205 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 206 Doelstellingen
      1. Blz. 207 7.5.1 Zorg & Welzijn
    7. Blz. 208 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 209 Doelstellingen
      1. Blz. 210 7.6.1 Wijkteams
    8. Blz. 211 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 212 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 213 Kerngegevens
   11. Blz. 214 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    1. Blz. 215 Inleiding Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
     1. Blz. 216 Inleiding
    2. Blz. 217 1. Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 218 Inleiding
     2. Blz. 219 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 220 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     4. Blz. 221 Lokale heffingen
     5. Blz. 222 lokale heffingen tabel
     6. Blz. 223 lokale heffingen tekst
     7. Blz. 224 Algemene uitkering
     8. Blz. 225 algemene uitkering tabel
     9. Blz. 226 dividend
     10. Blz. 227 dividend tabel
     11. Blz. 228 dividend tekst
     12. Blz. 229 saldo financieringsfunctie
     13. Blz. 230 saldo financieringsfunctie tabel
     14. Blz. 231 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 232 2. Overhead
     1. Blz. 233 Inleiding
     2. Blz. 234 Wat mag het kosten
     3. Blz. 235 overhead tabel
    4. Blz. 236 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
     1. Blz. 237 Inleiding
     2. Blz. 238 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 239 4. Onvoorzien
     1. Blz. 240 Inleiding
     2. Blz. 241 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 242 Moties
    1. Blz. 243 Moties
     1. Blz. 244 Moties *
      1. Blz. 245 MOTIE - Actief informeren over verkeersprojecten
      2. Blz. 246 MOTIE - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen
      3. Blz. 247 MOTIE - Deelname aan het Schone Lucht Akkoord
      4. Blz. 248 MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen
      5. Blz. 249 MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie
      6. Blz. 250 MOTIE - Onze boeren verdienen voorrang
      7. Blz. 251 MOTIE - Personeel in de BAR
      8. Blz. 252 MOTIE - Wonen voor ouderen
      9. Blz. 253 MOTIE - Verkeersveiligheid op de Albrandswaardsedijk Delta West
      10. Blz. 254 MOTIE - Wering woning speculanten
  3. Blz. 255 Paragrafen
   1. Blz. 256 Paragraaf 1 - Lokale heffingen
    1. Blz. 257 Inleiding
    2. Blz. 258 Algemene uitgangspunten lokale heffingen
    3. Blz. 259 Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen
    4. Blz. 260 Algemene (beleids)ontwikkelingen
    5. Blz. 261 Overzicht geraamde belastingen en heffingen
    6. Blz. 262 Tarieven 2022
    7. Blz. 263 Afvalstoffenheffing
    8. Blz. 264 afvalstoffenheffing tabel
    9. Blz. 265 afvalstoffenheffing tarieven
    10. Blz. 266 afvalstoffenheffing tekst
    11. Blz. 267 rioolheffing
    12. Blz. 268 rioolheffing tabel
    13. Blz. 269 rioolheffing tarieven
    14. Blz. 270 lijkbezorgingsrechten
    15. Blz. 271 lijkbezorgensrechten tabel
    16. Blz. 272 lijkbezorgingsrechten tarieven
    17. Blz. 273 tarieven overige gemeentelijke heffingen
    18. Blz. 274 tabel overige leges
    19. Blz. 275 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    20. Blz. 276 Overzicht belastingdruk
    21. Blz. 277 Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten
    22. Blz. 278 Vergelijking woonlasten 2020 en 2021
    23. Blz. 279 Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2021)
   2. Blz. 280 Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 281 Aanleiding en achtergrond
    2. Blz. 282 Risicoprofiel concern Albrandswaard
    3. Blz. 283 Actuele ontwikkelingen
    4. Blz. 284 Risico's
    5. Blz. 285 benodigde weerstandscapaciteit toelichting corona
    6. Blz. 286 Risicoprofiel grondbedrijf
    7. Blz. 287 Beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 288 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
    9. Blz. 289 Risicokaart
    10. Blz. 290 Kengetallen
    11. Blz. 291 Conclusie over huidig risicoprofiel
   3. Blz. 292 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 293 Inleiding
    2. Blz. 294 Wettelijke kaders en treasurystatuut
    3. Blz. 295 Rentevisie en rentebeleid
    4. Blz. 296 Renterisicobeheer
    5. Blz. 297 kasgeldlimiet
    6. Blz. 298 kasgeldlimiet tabel
    7. Blz. 299 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
    8. Blz. 300 leningenportefeuille
    9. Blz. 301 leningenportefeuille tabel
    10. Blz. 302 Uitzettingen
    11. Blz. 303 Renteomslag
    12. Blz. 304 Garantstelling
    13. Blz. 305 Relatiebeheer
   4. Blz. 306 Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 307 Inleiding
    2. Blz. 308 Aanwezige kapitaalgoederen
    3. Blz. 309 Zorg voor de openbare ruimte
    4. Blz. 310 Wegen
    5. Blz. 311 Straatreiniging
    6. Blz. 312 Openbare verlichting
    7. Blz. 313 Verkeer
    8. Blz. 314 Riolering
    9. Blz. 315 Groen en bomen
    10. Blz. 316 Waterwegen en baggeren
    11. Blz. 317 Civiele kunstwerken
    12. Blz. 318 Spelen
    13. Blz. 319 Gebouwen
    14. Blz. 320 Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
    15. Blz. 321 Relevante reserves
    16. Blz. 322 Kerngegevens
   5. Blz. 323 Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 324 Inleiding
    2. Blz. 325 Ontwikkelagenda
    3. Blz. 326 Grote thema's
    4. Blz. 327 Personeel
    5. Blz. 328 Rechtmatigheidsverantwoording
    6. Blz. 329 Uurtarieven personeel
    7. Blz. 330 berekening uurtarief
   6. Blz. 331 Paragraaf 6 - Verbonden partijen
    1. Blz. 332 Algemeen
    2. Blz. 333 DCMR
    3. Blz. 334 SVHW
    4. Blz. 335 GGD
    5. Blz. 336 Jeugdhulp Rijnmond
    6. Blz. 337 Natuur en recreatiegebied IJsselmonde
    7. Blz. 338 BAR-organisatie
    8. Blz. 339 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
    9. Blz. 340 DCMR
    10. Blz. 341 Essendael beheer B.V.
    11. Blz. 342 GEM Essendael C.V.
    12. Blz. 343 BNG
    13. Blz. 344 Stedin groep
    14. Blz. 345 NV BAR Afvalbeheer
    15. Blz. 346 Evides
    16. Blz. 347 Landschapstafel IJsselmonde
    17. Blz. 348 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond
    18. Blz. 349 VNG
    19. Blz. 350 Stichting Distripark
    20. Blz. 351 .
   7. Blz. 352 Paragraaf 7 - Grondbeleid
    1. Blz. 353 Inleiding
    2. Blz. 354 Grondbeleid
    3. Blz. 355 Actuele prognose
    4. Blz. 356 Reserve en risico's
  4. Blz. 357 Financiele begroting
   1. Blz. 358 Financiële samenvatting
    1. Blz. 359 Inleiding
   2. Blz. 360 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 361 Inleiding
    2. Blz. 362 Toelichting
    3. Blz. 363 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
    4. Blz. 364 toelichting structurele mutaties reserves
   3. Blz. 365 Uitgangspunten meerjarenraming
    1. Blz. 366 Uitgangspunten meerjarenraming
   4. Blz. 367 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 368 Exploitatie
    2. Blz. 369 Algemene toelichting
    3. Blz. 370 Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
    4. Blz. 371 verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 1
    5. Blz. 372 overige verschillen programma 1
    6. Blz. 373 Nieuwe investeringen
    7. Blz. 374 Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    8. Blz. 375 verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 2
    9. Blz. 376 overige verschillen programma 2
    10. Blz. 377 Programma 3 Buitenruimte
    11. Blz. 378 verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 3
    12. Blz. 379 overige verschillen programma 3
    13. Blz. 380 investeringen programma 3
    14. Blz. 381 Programma 4 Financiën
    15. Blz. 382 verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 4
    16. Blz. 383 overige verschillen programma 4
    17. Blz. 384 Programma 5 Educatie
    18. Blz. 385 overige verschillen programma 5
    19. Blz. 386 Programma 6 Sport
    20. Blz. 387 verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 6
    21. Blz. 388 overige verschillen programma 6
    22. Blz. 389 Programma 7 Sociaal Domein
    23. Blz. 390 verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 7
    24. Blz. 391 overige verschillen programma 7
    25. Blz. 392 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    26. Blz. 393 verschuivingen bijdrage per taakveld programma 9
    27. Blz. 394 overige verschillen programma 9
   5. Blz. 395 Meerjaren balans
    1. Blz. 396 Meerjarenbalans activa
    2. Blz. 397 Meerjarenbalans passiva
   6. Blz. 398 EMU Saldo
    1. Blz. 399 EMU saldo
  5. Blz. 400 Bijlagen
   1. Blz. 401 Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
    1. Blz. 402 nieuwe investeringen met economisch nut in €
    2. Blz. 403 nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
    3. Blz. 404 nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €
   2. Blz. 405 Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen
    1. Blz. 406 Staat van langlopende geldleningen
   3. Blz. 407 Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 408 Reserves
    2. Blz. 409 Voorzieningen
   4. Blz. 410 Bijlage 4 - Subsidieplafond 2022
    1. Blz. 411 Subsidieplafond 2022
   5. Blz. 412 Bijlage 5 - Taakvelden
    1. Blz. 413 Taakvelden
   6. Blz. 414 Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2022-2025
    1. Blz. 415 Vertrekpunt concept begroting 2020-2023
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap