Sitemap

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemeen Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Planning & Control cyclus Blz. 8
Indeling van de begroting Blz. 9
Opbouw van deze begroting Blz. 10
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 11
Hoofdlijnen financiele gevolgen Blz. 12
Toelichtingen Blz. 13
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 14
overzicht herijking algemene uitkering Blz. 15
overzicht ontwikkeling AU Blz. 16
vervolg onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 17
Provinciaal toezicht Blz. 18
Agenda van de Samenleving 2022-2025 Blz. 19
Inleiding Blz. 20
foto agenda van de samenleving Blz. 21
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 22
Openbare orde en veiligheid foto Blz. 23
Openbare orde en veiligheid deel 2 Blz. 24
Dienstverlening Blz. 25
Dienstverlening foto Blz. 26
Dienstverlening deel 2 Blz. 27
Communicatie Blz. 28
Omgevingsvisie/Omgevingswet Blz. 29
Wonen Blz. 30
Wonen foto Blz. 31
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 32
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 33
Duurzaamheidsagenda foto Blz. 34
Duurzaamheidsagenda deel 2 Blz. 35
Openbare Ruimte Blz. 36
Openbare ruimte foto Blz. 37
Openbare ruimte deel 2 Blz. 38
Samenwerking in het buitengebied Blz. 39
Samenwerking in buitengebied foto Blz. 40
Wijkregie Blz. 41
Wijkregie foto Blz. 42
Wijkregie deel 2 Blz. 43
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 44
Kunst en cultuur foto Blz. 45
Kunst en cultuur deel 2 Blz. 46
Financien Blz. 47
Financien foto Blz. 48
Financien deel 2 Blz. 49
Educatie Blz. 50
Educatie foto Blz. 51
Educatie deel 2 Blz. 52
Sport Blz. 53
Sport foto Blz. 54
Sociaal domein Blz. 55
Sociaal domein foto 1 Blz. 56
sociaal domein deel 2 Blz. 57
sociaal domein foto 2 Blz. 58
Sociaal domein deel 3 Blz. 59
Sociaal domein foto 3 Blz. 60
Begroting in één oogopslag Blz. 61
Baten per programma Blz. 62
Waar komt het geld vandaan? Blz. 63
Lasten per programma Blz. 64
Waar gaat het geld naar toe? Blz. 65
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 66
1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 67
Missie Blz. 68
Doelstellingen Blz. 69
1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid. Blz. 70
22. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het Actieplan Veilig 2022 vaststellen. Blz. 71
22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022. Blz. 72
1.1.2 Jeugdoverlast. Blz. 73
22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen. Blz. 74
1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal. Blz. 75
22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen. Blz. 76
22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente. Blz. 77
22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen. Blz. 78
1.1.4 Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal. Blz. 79
22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen. Blz. 80
22. 1.1.4b Continuering van de SMS-dienst bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden. Blz. 81
1.1.5 Zorg en veiligheid. Blz. 82
22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk. Blz. 83
1.1.6 Ondermijning. Blz. 84
22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving. Blz. 85
22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a. Blz. 86
1.2 Algemeen bestuur Blz. 87
Missie Blz. 88
Doelstellingen Blz. 89
1.2.1 Dienstverlening Blz. 90
22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening. Blz. 91
22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid. Blz. 92
22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten. Blz. 93
22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken. Blz. 94
1.2.2 Communicatie Blz. 95
22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite. Blz. 96
Kerngegevens Blz. 97
Wat mag het kosten? Blz. 98
Beleidsindicatoren Blz. 99
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 100
Inleiding en Missie Programma 2 Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Missie Blz. 103
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
2.1.1 Omgevingswet Blz. 106
22. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. de afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 juli 2022 (inwerkingtreding Omgevingswet). Blz. 107
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 108
22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 109
2.1.3 Buijtenland van Rhoon. Blz. 110
22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure. Blz. 111
22. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (BKL) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. Blz. 112
22. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. Blz. 113
22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie. Blz. 114
22. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. Blz. 115
Missie Blz. 116
2.2 Wonen Blz. 117
Doelstellingen Blz. 118
2.2.1 Wonen Blz. 119
22. 2.2.1a Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie. Blz. 120
2.3 Economie Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 123
22. 2.3.1a Monitoren van Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en indien nodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen. Blz. 124
Wat mag het kosten? Blz. 125
Beleidsindicatoren Blz. 126
Programma 3 - Buitenruimte Blz. 127
Inleiding en Missie Programma 3 Blz. 128
Inleiding Blz. 129
Missie Blz. 130
3.1 Buitenruimte Blz. 131
Doelstellingen Blz. 132
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 133
22. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Blz. 134
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 135
22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. Blz. 136
22. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. Blz. 137
22. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan. Blz. 138
22. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra. Blz. 139
22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan). Blz. 140
22. 3.1.2f Opstellen mobiliteitsvisie Albrandswaard. Blz. 141
3.1.3 Wijkregie Blz. 142
22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv: zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval. sociale cohesie en veiligheid. Blz. 143
22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Blz. 144
22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties. Blz. 145
22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven. Blz. 146
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 147
Doelstellingen Blz. 148
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 149
22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Blz. 150
22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota. Blz. 151
22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie. Blz. 152
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 153
Doelstellingen Blz. 154
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 155
22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed). Blz. 156
Wat mag het kosten? Blz. 157
Beleidsindicatoren Blz. 158
Programma 4 - Financien Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Inleiding en Missie Programma 4 Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Missie Blz. 163
4.1 Financien Blz. 164
Missie Blz. 165
Doelstellingen Blz. 166
4.1.1 Financieel beleid Blz. 167
22. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Blz. 168
4.1.2 Lokale lasten Blz. 169
22. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën. Blz. 170
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 171
22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College. Blz. 172
22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Blz. 173
Wat mag het kosten Blz. 174
Kerngegevens Blz. 175
Programma 5 - Educatie Blz. 176
Inleiding en Missie Programma 5 Blz. 177
Inleiding Blz. 178
Missie Blz. 179
5.1 Educatie Blz. 180
Doelstellingen Blz. 181
5.1.1 Educatie Blz. 182
22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn. Blz. 183
Wat mag het kosten? Blz. 184
Beleidsindicatoren Blz. 185
Programma 6 - Sport Blz. 186
Inleiding en Missie Programma 6 Blz. 187
Inleiding Blz. 188
Missie Blz. 189
6.1 Sport Blz. 190
Doelstellingen Blz. 191
6.1.1 Sport Blz. 192
22. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord. Blz. 193
22. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop. Blz. 194
Wat mag het kosten? Blz. 195
Beleidsindicatoren Blz. 196
Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 197
Inleiding en Missie Programma 7 Blz. 198
Inleiding Blz. 199
Missie Blz. 200
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 201
Doelstellingen Blz. 202
7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning. Blz. 203
22. 7.1.1a Meer begeleiding en controle bij de "poort"om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan. Blz. 204
22. 7.1.1b Structureel overleg met zorgkantoor. Blz. 205
22. 7.1.1c Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschut werk of vrijwilligerswerk. Blz. 206
22. 7.1.1d Wij brengen de woonopgave in beeld om het woonaanbod nog beter af te stemmen op kwetsbare inwoners. Blz. 207
22. 7.1.1e Implementatie van het nieuwe regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Blz. 208
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 209
Doelstellingen Blz. 210
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 211
22. 7.2.1a Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten. Blz. 212
22. 7.2.1b We blijven alle 75-jarigen benaderen. Blz. 213
7.3 Participatiewet Blz. 214
Doelstellingen Blz. 215
7.3.1 Werk. Blz. 216
22. 7.3.1a Meer begeleiding en controle bij de "poort"om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan. Blz. 217
22. 7.3.1b Vergroten arbeidsparticipatie van vergunninghouders. Blz. 218
22. 7.3.1c Onderzoek naar de realisatie van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard. Blz. 219
22. 7.3.1d Uitvoering geven aan het "breed offensief" om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen. Blz. 220
7.4 Jeugdzorg Blz. 221
Doelstellingen Blz. 222
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 223
22. 7.4.1a Meer begeleiding en controle bij de "poort"om zodoende te voorkomen dat mensen onterecht gebruik gaan maken van zorg of de verkeerde zorg krijgen. Maatregelen nemen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan. Blz. 224
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 225
Doelstellingen Blz. 226
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 227
22. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit 4 ambities: Bevorderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare groepen. Blz. 228
22. 7.5.1b Samen met woningbouwverenigingen en welzijnswerk inzetten op de verbetering van woon- en leefklimaat (Wonen-Welzijn-Zorg). Blz. 229
7.6 Wijkteams Blz. 230
Doelstellingen Blz. 231
7.6.1 Wijkteams Blz. 232
22. 7.6.1a Aan de hand van het in 2021 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2022 verder ingezet op de transformatie. Blz. 233
Wat mag het kosten? Blz. 234
Beleidsindicatoren Blz. 235
Kerngegevens Blz. 236
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 237
Inleiding Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 238
Inleiding Blz. 239
1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 240
Inleiding Blz. 241
Wat mag het kosten? Blz. 242
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 243
Lokale heffingen Blz. 244
lokale heffingen tabel Blz. 245
lokale heffingen tekst Blz. 246
Algemene uitkering Blz. 247
algemene uitkering tabel Blz. 248
dividend Blz. 249
dividend tabel Blz. 250
dividend tekst Blz. 251
saldo financieringsfunctie Blz. 252
saldo financieringsfunctie tabel Blz. 253
Beleidsindicatoren Blz. 254
2. Overhead Blz. 255
Inleiding Blz. 256
Wat mag het kosten Blz. 257
overhead tabel Blz. 258
3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 259
Inleiding Blz. 260
Wat mag het kosten? Blz. 261
4. Onvoorzien Blz. 262
Inleiding Blz. 263
Wat mag het kosten? Blz. 264
Moties Blz. 265
Moties Blz. 266
Moties * Blz. 267
MOTIE - 30 km zones Blz. 268
MOTIE - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen Blz. 269
MOTIE - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie Blz. 270
MOTIE - Bos blijft Bos Blz. 271
MOTIE - Cittaslow keurmerk. Blz. 272
MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen Blz. 273
MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop Blz. 274
MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie Blz. 275
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael Blz. 276
MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC. Blz. 277
MOTIE - Poortugaal Dorp Blz. 278
MOTIE - Quick scan problematiek en benodigde aanpak jeugdoverlast Blz. 279
MOTIE - Regels voor bomen en groen Blz. 280
MOTIE - Snelheid reducerende maatregelen Blz. 281
MOTIE - Tiny forest ter compensatie van Rhoonse stort Blz. 282
MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon Blz. 283
MOTIE - Verhoging mantelzorg pluim Blz. 284
MOTIE - Villa Stoer Blz. 285
MOTIE - Voorrang sociale woningen. Blz. 286
MOTIE - Voorwaarden voor parachutelandingen in Buijtenland van Rhoon Blz. 287
MOTIE - Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard Blz. 288
Paragrafen Blz. 289
Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 290
Inleiding Blz. 291
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 292
Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 293
Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 294
Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 295
Tarieven 2022 Blz. 296
Afvalstoffenheffing Blz. 297
afvalstoffenheffing tabel Blz. 298
afvalstoffenheffing tarieven Blz. 299
afvalstoffenheffing tekst Blz. 300
rioolheffing Blz. 301
rioolheffing tabel Blz. 302
rioolheffing tarieven Blz. 303
lijkbezorgingsrechten Blz. 304
lijkbezorgensrechten tabel Blz. 305
lijkbezorgingsrechten tarieven Blz. 306
tarieven overige gemeentelijke heffingen Blz. 307
tabel overige leges Blz. 308
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 309
Overzicht belastingdruk Blz. 310
Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 311
Vergelijking woonlasten 2020 en 2021 Blz. 312
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2021) Blz. 313
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 314
Aanleiding en achtergrond Blz. 315
Risicoprofiel concern Albrandswaard Blz. 316
Actuele ontwikkelingen Blz. 317
Risico's Blz. 318
benodigde weerstandscapaciteit toelichting corona Blz. 319
Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 320
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 321
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 322
Risicokaart Blz. 323
Kengetallen Blz. 324
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 325
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 326
Inleiding Blz. 327
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 328
Rentevisie en rentebeleid Blz. 329
Renterisicobeheer Blz. 330
kasgeldlimiet Blz. 331
kasgeldlimiet tabel Blz. 332
Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Blz. 333
leningenportefeuille Blz. 334
leningenportefeuille tabel Blz. 335
Uitzettingen Blz. 336
Renteomslag Blz. 337
Garantstelling Blz. 338
Relatiebeheer Blz. 339
Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 340
Inleiding Blz. 341
Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 342
Zorg voor de openbare ruimte Blz. 343
Wegen Blz. 344
Straatreiniging Blz. 345
Openbare verlichting Blz. 346
Verkeer Blz. 347
Riolering Blz. 348
Groen en bomen Blz. 349
Waterwegen en baggeren Blz. 350
Civiele kunstwerken Blz. 351
Spelen Blz. 352
Gebouwen Blz. 353
Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 354
Relevante reserves Blz. 355
Kerngegevens Blz. 356
Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 357
Inleiding Blz. 358
Ontwikkelagenda Blz. 359
Grote thema's Blz. 360
Personeel Blz. 361
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 362
Uurtarieven personeel Blz. 363
berekening uurtarief Blz. 364
Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 365
Algemeen Blz. 366
DCMR Blz. 367
SVHW Blz. 368
GGD Blz. 369
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 370
Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 371
BAR-organisatie Blz. 372
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 373
DCMR Blz. 374
Essendael beheer B.V. Blz. 375
GEM Essendael C.V. Blz. 376
BNG Blz. 377
Stedin groep Blz. 378
NV BAR Afvalbeheer Blz. 379
Evides Blz. 380
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 381
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 382
VNG Blz. 383
Stichting Distripark Blz. 384
. Blz. 385
Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 386
Inleiding Blz. 387
Grondbeleid Blz. 388
Actuele prognose Blz. 389
Reserve en risico's Blz. 390
Financiele begroting Blz. 391
Financiële samenvatting Blz. 392
Inleiding Blz. 393
Incidentele baten en lasten Blz. 394
Inleiding Blz. 395
Toelichting Blz. 396
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 397
toelichting structurele mutaties reserves Blz. 398
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 399
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 400
Overzicht van baten en lasten Blz. 401
Exploitatie Blz. 402
Algemene toelichting Blz. 403
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Blz. 404
verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 1 Blz. 405
overige verschillen programma 1 Blz. 406
Nieuwe investeringen Blz. 407
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 408
verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 2 Blz. 409
overige verschillen programma 2 Blz. 410
Programma 3 Buitenruimte Blz. 411
verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 3 Blz. 412
overige verschillen programma 3 Blz. 413
investeringen programma 3 Blz. 414
Programma 4 Financiën Blz. 415
verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 4 Blz. 416
overige verschillen programma 4 Blz. 417
Programma 5 Educatie Blz. 418
overige verschillen programma 5 Blz. 419
Programma 6 Sport Blz. 420
verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 6 Blz. 421
overige verschillen programma 6 Blz. 422
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 423
verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 7 Blz. 424
overige verschillen programma 7 Blz. 425
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 426
verschuivingen bijdrage per taakveld programma 9 Blz. 427
overige verschillen programma 9 Blz. 428
Meerjaren balans Blz. 429
Meerjarenbalans activa Blz. 430
Meerjarenbalans passiva Blz. 431
EMU Saldo Blz. 432
EMU saldo Blz. 433
Bijlagen Blz. 434
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 435
nieuwe investeringen met economisch nut in € Blz. 436
nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in € Blz. 437
nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in € Blz. 438
Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen Blz. 439
Staat van langlopende geldleningen Blz. 440
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen Blz. 441
Reserves Blz. 442
Voorzieningen Blz. 443
Bijlage 4 - Subsidieplafond 2022 Blz. 444
Subsidieplafond 2022 Blz. 445
Bijlage 5 - Taakvelden Blz. 446
Taakvelden Blz. 447
Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2022-2025 Blz. 448
Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 449
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap