Uitgangspunten meerjarenraming

Voor de samenstelling van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Begrotingsramingen
Voor de begrotingsramingen in de programma’s zijn de gevolgen tot en met de 1e Tussenrapportage 2021 meegenomen. De structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zijn niet meegenomen.

Loonkosten
De bedrijfsvoeringkosten zijn per 1 januari 2014 opgenomen in de begroting van de GR BAR-organisatie. Voor de lonen is afgesproken dat deze gecompenseerd worden voor de prijsstijging. De gevolgen van de CAO 2021 zijn niet functioneel verwerkt, wel is uit voorzorg in de Programmabegroting 2022 – 2025 van Albrandswaard een stelpost meegenomen in het programma 4 Financiën.

Indexering overige uitgaven
Voor de prijsontwikkeling is voor de jaren 2022 - 2024 rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,4%.

Tariefsverhoging inkomsten
Voor de OZB en de leges is rekening gehouden met een stijging van 3%. Bij de afvalstoffenheffing, rioolrecht en opbrengsten begraafplaatsen is uitgegaan van kostendekkendheid.

Rente investeringen
Voor de investeringen is een omslagrente berekend van 1,17%.

Algemene uitkering
De raming van de Algemene uitkering is in de Programmabegroting 2022 - 2025 gebaseerd op de Meicirculaire 2021. Tevens is een stelpost Jeugd verwerkt in de begroting en de eventuele gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds.