Algemeen

Leeswijzer

Planning & Control cyclus

Terug naar navigatie - Planning & Control cyclus

De Programmabegroting is één van de producten van de Planning & Control-cyclus. De basis voor deze begroting is de Agenda van de Samenleving 2022 - 2025.
De Programmabegroting 2022 geeft de plannen voor 2022 weer. In 2022 zullen twee tussenrapportages verschijnen waarin aan de raad de afwijkingen gerapporteerd worden met betrekking tot de uitvoering van de in de begroting opgenomen plannen. Daarnaast heeft u via Pepperflow/Begrotingsapp maandactueel zicht op de status van de speerpunten. In de jaarrekening wordt het jaar afgesloten met een eindrapportage.

Indeling van de begroting

Terug naar navigatie - Indeling van de begroting

Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een begroting ten minste bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting.

De beleidsbegroting dient vervolgens te bestaan uit:
• het programmaplan
• de paragrafen

De financiële begroting dient ten minste te bestaan uit:
• het overzicht van baten en lasten en de toelichting
• de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Opbouw van deze begroting

Terug naar navigatie - Opbouw van deze begroting

Hoofdstuk 1 presenteren wij u de Agenda van de Samenleving 2022 – 20245 Het is een eerste uitwerking van ons coalitieakkoord “Albrandswaard: een vitale, zorgzame en zelfstandige gemeente”. Een dynamische agenda die wij jaarlijks bijstellen in samenspraak met uw raad, inwoners, bedrijven en instellingen. Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om tot uitvoering van de programma’s over te gaan en de ter beschikking gestelde middelen te besteden en de geplande inkomsten te realiseren.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de begroting op financiële hoofdlijnen.

In hoofdstuk 3 is het programmaplan opgenomen, waarin de programma’s van deze begroting centraal staan. Per programma zijn achtergrond en politiek taakveld beschreven. Omdat een programma vaak een breed taakveld bestrijkt, zijn de programma’s onderverdeeld in programmaonderdelen.

Per programmaonderdeel worden voor de speerpunten de volgende (5 W) vragen beantwoord:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we doen?
• Wanneer is het klaar?
• Wat is het streven?
• Wat zijn de extra kosten en formatie-inzet?

In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen opgenomen. Dit zijn de paragrafen, zoals deze zijn voorgeschreven in het BBV. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad.

Hoofdstuk 5 bevat de financiële begroting. Hierin worden de hoofdstukken 1 tot en met 4 uitgewerkt in een gedetailleerd overzicht van de financiële positie van de gemeente.

Hoofdlijnen financiële gevolgen

Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiele gevolgen
omschrijving 2022 2023 2024 2025
Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging 490.300 642.300 58.400 54.700
Structurele gevolgen jaarrekening 2020 0 0 0 0
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 -30.900 -30.900 -12.100 -12.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 -1.345.500 -1.270.900 -198.200 928.900
Totaal na 1e TR 2021 -886.100 -659.500 -151.900 971.500
Voorjaarsnota
B. Rekenkundige en algemene kaders -124.500 -124.500 -160.500 -160.500
D. Autonome ontwikkelingen -491.800 -190.200 -92.700 -122.700
E. Bedrijfsvoering -225.500 -171.800 -166.800 -166.800
F. Investeringen 0 -79.200 -79.200 -84.700
G. Voorgestelde dekking 207.500 133.400 136.800 136.800
Totaal na Voorjaarsnota -1.520.400 -1.091.800 -514.300 573.600
Diverse aanpassingen Begroting 2022
Indexering -20.800 -18.200 2.900 -89.100
Kapitaallasten 21.100 65.400 34.700 42.600
Diverse aanpassingen exploitatie 156.700 273.300 182.700 187.800
Opschonen stelposten 306.200 514.900 680.300 680.300
Onvermijdelijke ontwikkelingen
Ontwikkeling algemene uitkering 2.060.200 1.550.600 1.374.300 865.500
GRJR 91.800 -207.400 -567.400 -567.400
WOO -40.600 -43.000 -41.700 -45.000
Stelpost bijdrage BAR CAO -100.000 -300.000 -500.000 -700.000
Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing -100.000 -200.000 -300.000 -400.000
Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders -400.000 0 0 0
Digitalisering persoonskaarten speerpunt -22.000 0 0 0
Aanpassing stelpost dividend Stedin 46.000 46.000 46.000 46.000
OZB 92.400 95.200 98.100 101.000
Saldo begroting na wijzigingen 570.600 685.000 495.600 695.300

Toelichtingen

Terug naar navigatie - Toelichtingen

Toelichtingen
Algemeen en technische correcties
Bij de Voorjaarsnota wordt een globale inschatting gegeven van de financiële uitwerking van rekenkundig kaders. Pas bij het opstellen van de programmabegroting worden budgetten op detailniveau doorgerekend en aangepast. Hierdoor treden verschillen op. Vooral bij de laatste jaarschijf (2025) is dit het geval. Deze is nieuw en wordt voor de Voorjaarsnota in eerste instantie gekopieerd vanuit de laatst bekende jaarschijf (2024).

Opschonen stelposten
Bij het opstellen van de begroting is kritisch gekeken naar de stelposten die uit oudere begrotingen overgeheveld zijn naar 2022 en waar nodig gecorrigeerd.

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

De onvermijdelijke ontwikkelingen betreffen de volgende posten.

Uitkering uit het gemeentefonds
In de Programmabegroting 2022 – 2025 zijn, zoals wettelijk is voorgeschreven, de structurele gevolgen van de Meicirculaire 2021 verwerkt. Over de gevolgen van de Meicirculaire bent u geïnformeerd d.m.v. de RIB nr. 80.726 d.d. 22 juni 2021.

Voor de herijking van het gemeentefonds is een ingroeipad afgesproken van maximaal € 15 per inwoner per jaar, zowel bij voordeel- als nadeelgemeenten met een negatieve dan wel positieve suppletie. Dat is nu eerst gemaximeerd op de jaren 2023 t/m 2026, ofwel 4 x € 15 = € 60 per inwoner (heeft geen betrekking op het onderdeel beschermd wonen en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, beide hebben een eigen ingroeipad).

Uit het ‘actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds naar 2019’ is gebleken dat de herijking voor Albrandswaard nog slechter uitpakt. Volgens de laatste gegevens zal de Algemene Uitkering voor Albrandswaard dalen met € 81 per inwoner. Omdat het ingroeipad van € 15 per inwoner per jaar niet gewijzigd is, heeft het voor de begroting 2022 – 2026 geen gevolgen.

Terug naar navigatie - overzicht ontwikkeling AU

Voor 2022 kunnen gemeenten als bijdrage Jeugd een bedrag van € 1,6 miljard inboeken.
Ook voor de jaren daarna zijn inmiddels afspraken gemaakt om de huidige stelposten van € 300 miljoen voor 2023 en verder - conform de uitspraak van de arbitragecommissie - te verhogen.
In overleg met het ministerie van BZK en het IPO is nu overeenstemming over de jaren vanaf 2023. Ondanks dat een nieuw kabinet hierover definitief zal gaan besluiten, hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat.

De volgende mutaties zijn verwerkt in de begroting 2022.

omschrijving 2022 2023 2024 2025
Meicirculaire 2021 207.000 80.000 -41.000 -77.000
Correctie stelpost jeugd 0 -349.000 -349.000 -349.000
Jeugd (2022 100%, 2023 ev 75%) 1.453.200 1.203.600 1.132.300 1.043.500
Correctie stelpost herijking 400.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000
Herijking nieuw 0 -384.000 -768.000 -1.152.000
Totaal correcties Algemene uitkering 2.060.200 1.550.600 1.374.300 865.500
Terug naar navigatie - vervolg onvermijdelijke ontwikkelingen

GRJR
Voor de bijdrage aan de GRJR ten behoeve van de jeugdzorg is uitgegaan van de begroting 2022 van de GRJR. In de begroting 2022 en 2023 is rekening gehouden met de afrekening van de vlaktax, in 2022 de helft van de teruggave van 2019 en de helft van 2020, in 2023 de helft van de teruggave van 2020.

WOO
Begin 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting zal deze wet in 2022 van kracht worden en de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Dit is een ingrijpende verandering en vereist ingrijpende veranderingen in de werkprocessen bij o.a. gemeenten. In de Voorjaarsnota is rekening gehouden met incidentele kosten voor juridische ondersteuning bij de implementatie en structurele kosten voor een contactfunctionaris. Bij het opstellen van de begroting is gebleken dat deze kosten te laag waren ingeschat.

BAR-bijdrage nieuwe CAO 2021
De CAO Gemeente loopt tot en met 2020 en voor 2021 zal een nieuwe CAO afgesproken moeten worden. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was er nog geen akkoord tussen de bonden en de VNG. Vooruitlopend op het besluit is in de Programmabegroting 2022 - 2025 van Albrandswaard rekening gehouden met een stelpost hogere salarislasten.

WMO HH en Vervoer
In de begroting 2022 is voor alle zekerheid een stelpost geraamd voor eventuele hogere lasten in het kader van WMO Huishoudelijke verzorging en Vervoer ten gevolge van de vergrijzing .

Wachtgeld vm wethouders
In 2022 vindt de verkiezing van de gemeenteraad plaats. De uitslag van deze verkiezing kan een gevolg hebben voor de samenstelling van het college. Zekerheidshalve is in de begroting 2022 een stelpost geraamd voor eventuele wachtgeldvergoedingen voor vertrekkende wethouders.

Digitalisering persoonskaarten
Bij de digitalisering van de persoonskaarten wordt aangesloten bij de ontwikkeling van de verdere digitalisering van de processen. Zie het speerpunt bij het onderdeel Algemeen bestuur onder programma Openbare orde & Veiligheid en Algemeen bestuur.

Dividend Stedin
In de Voorjaarsnota is rekening gehouden met een lagere dividend Stedin van € 103.000. In de 1e tussenrapportage 2021 was echter al rekening gehouden met een verlaging van € 57.000.

Provinciaal toezicht

Terug naar navigatie - Provinciaal toezicht

De door de raad vastgestelde begroting 2022 dient vóór 15 november 2021 aan de provincie te worden toegestuurd ter goedkeuring. De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten en provinciale regelgeving. De minste vorm van provinciaal toezicht is repressief toezicht. Dit betekent dat een gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren. Daarbij is leidend dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten (zgn. materieel begrotingsevenwicht). Om in beeld te brengen of de begroting materieel in evenwicht is, moet het begrotingssaldo gecorrigeerd worden met het saldo van incidentele baten en lasten. Wat het effect daarvan is voor de gemeente Albrandswaard, is opgenomen in onderstaande tabel.

Structureel meerjarensaldo exclusief incidentele baten en lasten

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
Saldo baten en lasten -198 232 121 399
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 769 453 374 297
Begrotingssaldo 571 685 496 695
Saldo incidentele baten en lasten 644 -55 116 146
gecorrigeerd saldo 1.215 630 612 842
voordeel voordeel voordeel voordeel

Een overzicht en toelichting op de incidentele posten is te vinden in het gedeelte Financiële begroting.
Indien de begroting niet materieel in evenwicht is, kan de gemeente onder preventief provinciaal toezicht worden geplaatst. Dit betekent dat een gemeente de begroting en begrotingswijzigingen pas mag uitvoeren na voorafgaande goedkeuring van de provincie.

Agenda van de Samenleving 2022-2025

Terug naar navigatie - Inleiding

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er ingrijpende maatregelen getroffen werden. Maatregelen die grotendeels onder een “crisisregime” werden genomen. Deze tijd ligt nu deels achter ons en met alle middelen die ons ter beschikking staan richting wij ons op de toekomst. Een toekomst die op onderdelen nog steeds niet makkelijk voorspelbaar is. Zeker is wel dat corona in ons beleid de komende jaren een belangrijke rol zal spelen. Een tijd die in teken zal staan van herstel van vertrouwen en zorg voor onze kwetsbare inwoners. Wij gaan er van uit dat in 2022 we meer dan voorheen onze inwoners, bedrijven en instellingen weer fysiek kunnen ontmoeten.
Weten wat er speelt in onze gemeente. Weten welke onderwerpen onze inwoners belangrijk vinden. En daar vervolgens samen mee aan de slag gaan, voor elkaar en met elkaar. Dat is waar het om draait bij de Agenda van de Samenleving.

Wij realiseren ons dat deze voorjaarsnota de opmaat is naar de begroting 2022. Een begroting die mede wordt uitgevoerd door een nieuw college en dus minder beleidsrijk zal zijn dan u van ons gewend bent. Wij hebben ervoor gekozen om aan het eind van onze collegeperiode geen wagonlading aan nieuwe speerpunten op te nemen. Veel van onze speerpunten zijn afgerond of worden dat binnenkort. Dit betekent niet dat alles gerealiseerd is. Onze gemeente heeft te maken met uitdagende complexe dossiers die ook na onze periode de volle aandacht vragen. Bij de uitvoering van de vaak ingewikkelde processen verliezen wij de mens en de menselijke maat niet uit het oog.

In 2022 richten wij ons op het vervolg van de verschillende projecten in het kader van woningbouw en het nemen van ons aandeel in de energietransitie. Ook worden er stappen gezet in aanloop naar het Omgevingsplan dat te zijner tijd de bestemmingplannen moet vervangen en zetten wij blijvend in op een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad. We zetten blijvend in op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners.
Met het hoofddoel van het Akkoord van Albrandswaard voor ogen zorgen wij ervoor dat de verenigingen hét cement blijven van onze samenleving.

Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid

Uitvoering taken binnen de Veiligheisregio Rotterdam Rijnmond:
De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is in 2021 bezig met de uitvoering van de
ontwikkelagenda gericht op de verwachte ontwikkelingen in de toekomst. In de loop van 2021 wordt duidelijk wat het gewenste ambitieniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang van de VRR moet worden. Aanleiding is dat de kwaliteit van de VRR terugloopt (o.a.vakbekwaamheid) en de budgetten zijn achtergebleven sinds de opgelegde bezuinigingen in 2011 door de gemeenten. Door nieuwe vormen van crises en door maatschappelijke ontwikkelingen is er vraag ontstaan naar verbreding van de taken van de VRR (groeiende aandacht zelfredzaamheid, o.a. door het langer thuis wonen, meer samenwerking met omgevingsdiensten en inspecties, nieuwe dreigingen zoals vluchtelingenvraagstuk en terrorisme). Er zijn ook ontwikkelingen met financiële consequenties zoals de FLO-problematiek, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, kortere dienstverbanden. De huidige financiën en de vraagstukken en ontwikkelingen zijn niet meer op elkaar afgestemd, daarom is de VRR met het bestuurlijke traject gestart om gezamenlijk het ambitieniveau te bepalen. Tevens is er binnen de brandweer sprake van functiedifferentiatie. Uitgangspunt hierbij is dat de financiële gevolgen hiervan door het Rijk gecompenseerd worden De begroting 2022 van de VRR is opgesteld op basis van het bestaande beleid. De verwachting is dat zodra het gewenste ambitie niveau met prioriteiten bepaald is dit (negatieve) financiële consequenties voor de gemeente zal hebben. De exacte hoogte hiervan is nu nog onduidelijk.

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid deel 2

Openbare Orde & Veiligheid:
De Coronacrisis en de nasleep hiervan hebben ook grote gevolgen voor Openbare Orde & Veiligheid (OOV). We zien het aantal huiselijke geweld zaken toenemen, jongeren komen in toenemende mate in de knel en er is sprake van meer (jeugd)overlast. Mensen verliezen hun baan of hebben een somber toekomstperspectief en zoeken een (financiële) uitweg in het criminele milieu.
Bovenstaande ontwikkelingen hebben negatieve gevolgen voor (ondermijnende) criminaliteit maar geeft ook de urgentie om de problematiek integraal aan te pakken daar waar sprake is van meerdere problematieken op het gebied van Zorg- en Veiligheid.
De prioriteiten uit het Integrale Veiligheidsbeleid sluiten hier op aan: Zorg en Veiligheid, Klinieken in Poortugaal, Woninginbraken, voertuigcriminaliteit, en fietsendiefstal, Jeugd(0verlast) en Ondermijning. De prioriteiten zijn afgestemd op de landelijke, regionale en lokale prioriteiten van politie, OM en onze buurgemeenten.
De prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid geven de focus aan in ambtelijke en bestuurlijke inzet. Vooralsnog is uitgegaan van beschikbare middelen in de begroting. Op projectbasis zal specifiek om extra middelen gevraagd kunnen worden als blijkt dat meer en intensievere inzet nodig is.

De bouw van maximaal 500 woningen op het terrein van de psychiatrische kliniek Antes Delta gaat de komende periode uitgewerkt worden. Draagvlak bij de bewoners is erg belangrijk, er zal een intensief traject doorlopen moeten worden waaruit ook vanuit veiligheid input en acties verwacht worden.

Zichtbaar is ook de polarisatie in de samenleving, op vele vlakken (Jihadistische radicalisering, rechts extremisme, links extremisme, politiek extremisme en activisme etc.). Het vraagt in toenemende mate om inzet om de sociale stabiliteit in onze gemeente te behouden. Dit raakt dus niet enkel OOV maar vele teams binnen de BAR-organisatie.

Los van de Coronacrisis, of juist versterkt er door, neemt ook cybercriminaliteit een vlucht en neemt steeds ernstigere vormen aan. Deze vorm van criminaliteit is laagdrempelig, anoniem en ontwikkelt zich razendsnel. Om bewoners (en organisaties) weerbaarder te maken zal er extra aandacht naar uit moeten gaan. De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen groot zijn, zelfs zo groot dat de maatschappij ontwricht kan raken. Een kwetsbare doelgroep voor (cyber)criminelen zijn de (thuiswonende) senioren. De aandacht voor deze groep zal vanuit OOV (en de brandweer/brandveilig leven en de politie) groter worden om juist door middel van preventie te voorkomen dat deze groep slachtoffer kan worden.

De aanpak van ondermijning heeft de afgelopen jaren een beleidsmatige en uitvoeringsontwikkeling doorgemaakt. Als gemeente stralen wij uit dat voor malafide bedrijven en personen geen plaats is. Op juridisch gebied zijn er stappen gemaakt. Deze stappen zorgen ook voor meer werk, denk aan het aantal Bibob-toetsen en de geïntensiveerde inzet op handhaving, zoals het sluiten van panden.
Daarnaast is de integrale samenwerking met de partners versterkt, wat heeft geleid tot meer (RIEC-)casuïstiek en integrale controles op de bedrijventerreinen. Ook is ingezet op voorlichting en awareness. De verwachting is dat er de komende jaren steeds meer casussen zullen komen en controles zullen zijn.

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Dienstverlening

Onze dienstverlening is persoonlijk en sluit aan op de wensen en behoeften van onze inwoners. Online is daarbij ons voorkeurkanaal waarbij wij altijd oog houden voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Onze online dienstverlening wordt continu uitgebreid en steeds meer toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Iedere inwoner moet zijn/haar weg kunnen vinden als het gaat om onze online dienstverlening. Nieuwe wetgeving in 2022 zorgt voor extra inzet van gemeenten, inzet die op het moment van schrijven van deze begroting nog niet te becijferen is. Zo wordt naar verwachting medio 2022 de Wet Modernisering electronisch bestuurlijk verkeer (Wet Mebv) van kracht. Deze wet regelt o.a. dat inwoners en ondernemers het recht krijgen bij officiële berichten online met de overheid te communiceren en wordt steeds duidelijker wat de gevolgen voor gemeenten zijn van de Wet digitale toegankelijkheid.

Terug naar navigatie - Dienstverlening deel 2

Informatie wordt steeds meer digitaal verwerkt. In combinatie met de te verwachten structurele gevolgen van corona zien wij onze inwoners steeds minder vaak. Het risico op adres- en identiteitsfraude neemt hierdoor toe. Wij zien hierdoor de werkzaamheden van onze backoffice complexer worden en toenemen.

Begin 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting zal deze wet in 2022 van kracht worden en de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Dit is een ingrijpende verandering en vereist ingrijpende veranderingen in de werkprocessen bij o.a. gemeenten.

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

Onze gemeentelijke website is in 2018 opnieuw aanbesteed en met inbreng van onze inwoners neergezet. De ontwikkelingen gaan snel en in 2022 willen wij een aanbesteding afronden voor een nieuwe website. In 2021 inventariseren wij de wensen van de gebruikers van onze website ter voorbereiding op deze aanbesteding. Communicatie is meer dan informatievoorziening over onze dienstverlening. We hebben de afgelopen periode gezien dat veel communicatieinzet is gepleegd over de Coronamaatregelen. Van belang is verder hoe inwoners kunnen vinden op onze website dan wel andere social media wat zij zoeken en vanuit de gemeente welke informatie wij willen verschaffen. Als kader voor de aanbesteding wordt dit mede in het programma van eisen verwerkt.
We leven in een open informatiemaatschappij waarbij informatie van alle kanten op onze inwoners afkomt. Relevante informatie maar vaak ook minder relevante of zelfs onjuiste informatie. Onze inwoners moeten er op kunnen rekenen dat de informatie die de gemeente verstrekt via haar officiële kanalen juist, betrouwbaar en toegankelijk voor iedere inwoner is. Op basis van de vastgestelde kanalenstrategie blijven wij inzetten op “maatwerk” per doelgroep.

• 2022 => Aanbesteding van de gemeentelijke website.
• 2022 => Doorontwikkeling online dienstverlening.
• 2022 => Implementatie Wet open overheid (Woo).
• 2023 => Persoonlijke Internetpagina.

Omgevingsvisie/Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingsvisie/Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en nu vastgesteld op 1 juli 2022. De planning voor de invoeringswerkzaamheden blijft naar verwachting onveranderd en de gevolgen voor de kosten van de invoering worden nog beoordeeld. Voorop blijft staan dat Albrandswaard ruim op tijd aan de minimale eisen voor de Omgevingswet wil voldoen. Dit biedt ons tot 1 juli 2022 de mogelijkheid alvast te oefenen met de nieuwe manier van werken.

Vanaf juli 2022 geldt er tot en met 2029 een overgangsperiode waarin de gemeente dient te zorgen voor een nieuw Omgevingsplan met alle gewenste regelgeving. Het Omgevingsplan komt in de plaats van alle bestemmingsplannen, de verordeningen die de fysieke leefomgeving raken en een groot aantal rijksregels.

• 2022 => op 1 juli 2022 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

Wonen

Terug naar navigatie - Wonen

De uitgangspunten van de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025 blijven ook de komende jaren onverminderd van kracht.  Daarnaast is in 2021 gestart met het actualiseren van de Woonvisie op het punt van een goede samenhang tussen woonvormen en zorg. De uitkomsten van dit proces zullen in 2022 duidelijk worden.
Verder zetten we in 2022 nog steeds in op het realiseren van een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad, zoals blijkt uit ons (aangepaste) bod voor de regionale woningmarktafspraken. Het verder uitwerken van programmatische afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van een aanzienlijk aantal (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen levert daaraan een belangrijke bijdrage. De programmatische afspraken kunnen betrekking hebben op de (verdere) ontwikkeling van de Schutskooiwijk/Poortugaal-West, Mariput, de Omloop en het Antesterrein, afhankelijk van de besluiten die de raad in 2021 over de genoemde locaties neemt. Mogelijke nieuwe ontwikkelrichtingen als uitkomst van het onderzoek van Antea worden meegenomen in de uitwerking van de gebiedsprogramma’s van de Omgevingsvisie.

• 2022 => Streven naar een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad door het verder uitwerken van programmatische afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars.

Economisch beleid en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Economisch beleid en ontwikkelingen

Het economisch beleid staat in wisselwerking met de economische ontwikkeling op regionaal en bovenregionaal niveau. De regionale positie is cruciaal vanwege de directe relatie met de lokale economie en de concurrerende ruimteclaims in de regio vanuit verschillende sectoren. Op verschillende niveaus worden afwegingen gemaakt om selectief ontwikkelingen te faciliteren.
Functionele transitie is met bijbehorende vraagstukken aan de orde van de dag; agrarisch gebied maakt plaats voor natuur- en recreatiedoelen, kantoren en bedrijfsterreinen voor woningen.
Voor lokale bedrijvigheid in Albrandswaard is daarbij een goede ruimtelijke en functionele verhouding tot het omringend woon- en verblijfsmilieu van toenemend belang.

• 2022 => Economisch beleid afstemmen op overig beleid in het kader van de Omgevingsvisie en Covid-19 gerelateerd beleid.

Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

Terug naar navigatie - Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

In het kader van de bewustwording van onze samenleving wordt op verschillende niveaus gewerkt. Zo heeft de rijksoverheid diverse reclamecampagnes georganiseerd rond het thema energietransitie. Als gemeente stimuleren we de kennisdeling door inzet van de WoonWijzerWinkel.
In regionaal verband wordt aan de Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag gewerkt die in 2021 zijn definitieve vorm krijgt. Op basis van de RES en de duurzaamheidsagenda is medio 2020 een uitvoeringsprogramma opgezet die handvatten biedt en de rol van de gemeente benoemt, rond maatregelen op de diverse terreinen naast de wettelijk verplichte onderdelen zoals klimaatadaptie en warmtevisie.

Van essentieel belang is het onderzoek samen met de andere twee BAR-gemeenten naar de manier hoe en met welke middelen we onze maatschappij in beweging kunnen krijgen. Gedragsbeïnvloeding is misschien wel de belangrijkste succesfactor.

Openbare Ruimte

Terug naar navigatie - Openbare Ruimte

Meer samenhang brengen tussen een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte, de (verkeers)veiligheid verbeteren en door de combinatie van alles de leefbaarheid verhogen zien wij als onze belangrijkste opgave. Binnen het programma Buitenruimte zijn op deze onderdelen diverse speerpunten benoemd die hieraan moeten bijdragen.
Voor een duurzame openbare ruimte en gemeente wordt er o.a. hard gewerkt aan de invoering van het afvalbeleidsplan. Hierbij is de doelstelling het zo makkelijk mogelijk te maken voor bewoners om hun afval en grondstoffen dichtbij huis te kunnen scheiden. Om nog beter scheiden een extra prikkel te geven wordt per 1 januari 2022 het variabel tarief ingevoerd.
Naast voorlichting en advies hopen we hiermee bewoners een financiële stimulans te geven om beter na te denken over afvalscheiding en daarmee minder restafval te creëren.

• 2022 => Werken aan en verbeteren van afvalscheiding om de VANG doelstellingen te behalen

Terug naar navigatie - Openbare ruimte deel 2

Een hoogwaardige en met name veilige openbare ruimte wordt ook bereikt door goed na te denken over de verkeersveiligheid in de buitenruimte. Doorlopend is hierbij met name aandacht voor de langzame verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen en het beter inrichten van 30-km zones.

• 2022 en verder => Verhogen van de verkeerveiligheid met als focus de veiligheid rondom scholen.

Naast verkeersveiligheid neemt de druk op de wegen en algehele verkeerafwikkeling ook steeds meer toe. Geplande bouwontwikkelingen zorgen straks voor een steeds grotere druk op de vanuit historie bepaalde wegenstructuur in onze gemeente. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn achterhaald en sluiten niet meer aan op de nieuwste verkeersontwikkelingen zoals bijvoorbeeld deelmobiliteit.
Actueel beleid helpt om beter te kunnen adviseren en beter in te spelen op de impact van nieuwe ontwikkelingen. In dat kader is het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan wat past binnen de nieuwe omgevingswet nodig.

• 2022 => Het opstellen van een mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan.

Ook een hoogwaardige en goed bruikbare buitenruimte helpt om de leefbaarheid in een woonkern te vergroten. In dat kader is er in 2021 al gestart met het opknappen van de basis indeling in park Rhoon.
Door het park aantrekkelijker te maken voor gebruik, recreatie en het mogelijk te maken om kleinschalige evenementen te houden hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan het aantrekkelijk maken van de buitenruimte.

• 2022 => Invulling geven aan de verschillende functies in park Rhoon waar de komende jaren op voortgebouwd kan worden.

Bereikbaarheid van onze gemeente via het openbaar vervoer is een belangrijk en essentieel onderdeel voor een groot deel van onze bewoners en voor de leefbaarheid. Het toekomstbestendig blijven inzetten van de buurtbus is daar een belangrijk onderdeel van. Gezien de toenemende druk op het openbaar vervoer speelt de buurtbus daarbij ook een steeds crucialere rol. We blijven hierbij monitoren dat deze inzet blijft bestaan en blijft voortduren.

• 2022 en verder => Toekomstbestendige inzet Buurtbus.

Samenwerking in het buitengebied

Terug naar navigatie - Samenwerking in het buitengebied

We zetten ons in voor een mix van landbouw, natuur en recreatie in het Buijtenland die meerwaarde genereert voor de hele regio.
Vitaal open buitengebied is van toenemend belang voor het regionale leefklimaat.
Het gebruik van het buitengebied ondergaat grote organisatorische verandering, waarbij de lokale ondernemers in een coöperatie samenwerken aan beheer en ontwikkeling.
Beoogd wordt de recreatiemogelijkheden en de natuurwaarde van het agrarisch buitengebied blijvend te versterken, zodat regiobewoners ook in de toekomst kunnen blijven genieten van ons historisch polderlandschap.

Wijkregie

Terug naar navigatie - Wijkregie

Wijkregie betekent voor ons dat we actief contact leggen met inwoners en maatschappelijke partners. Hiermee zorgen we ervoor dat we als gemeente weten wat er bij hen leeft, we hun ideeën en initiatieven over hun leefomgeving kennen. Hierdoor is het voor ons mogelijk dat we de initiatiefnemer zo nodig kunnen helpen hier uitvoering aan te geven. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden. Over en weer. Het houdt ook in dat we inwoners meenemen in de (tegenstrijdige) belangen die in veel gevallen afgewogen dienen te worden. Dit vraagt om open, zorgvuldige en respectvolle communicatie tussen gemeente en inwoners en tussen inwoners onderling. Tijden de Coronaperiode was het lastig contact te houden met ons netwerk. De focus in 2022 ligt bij de wijkregisseurs om de ontstane afstand weer te verkleinen. Daardoor wordt het weer mogelijk om de denk- en doekracht bij onze inwoners en partners te stimuleren.

Terug naar navigatie - Wijkregie deel 2

• 2022 en verder => Faciliteren/stimuleren burgerinitiatieven met focus op denk- en doekracht?
• 2022 => Faciliteren van verbindingen tussen inwoners en lokale organisaties voor een efficiëntere samenwerking.
• 2022 en verder => Het organiseren van wijkacties t.b.v. vroegsignalering.

Kunst, Cultuur & Evenementen

Terug naar navigatie - Kunst, Cultuur & Evenementen

Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in 2022. We zijn trots op onze lokale verenigingen, organisaties en vrijwilligers die, óók in Coronatijd, een belangrijke bijdrage leveren aan kunst en cultuur in Albrandswaard.
Het Akkoord van Albrandswaard staat voor het delen van ideeën en het bieden van ruimte voor inspiratie waarbij kennis en daadkracht kan worden vermenigvuldigd. Vanuit kunst en cultuur sluiten we hierbij aan. Het bevorderen en versterken van de samenwerking tussen cultuur en sport blijft een belangrijk onderdeel van het akkoord. Ook in 2022 investeren we verder in deze unieke samenwerking. In 2021 hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2022 werken we verder aan de geformuleerde ambities in samenwerking met scholen, culturele verenigingen en partners.
Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisaties en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Begin 2022 is er daarom een beleidsnota vastgesteld waarin de beleidskaders en ambities zijn vastgelegd. Deze nota dient als basis voor de acties die worden ondernomen en investeringen die worden gedaan op het gebied van kunst en cultuur. In 2022 zetten we dit traject voort aan de hand van een uitvoeringsprogramma.

Terug naar navigatie - Kunst en cultuur deel 2

Evenementen zijn het visitekaartje van de gemeente en zorgen voor een positief imago van de verschillende dorpskernen. De evenementenbranche is de afgelopen periode flink opgeschud door Corona. In 2022 zullen de gevolgen van Corona nog zichtbaar blijven. De focus van de gemeente blijft in het (mede) mogelijk maken van evenementen, niet in het zelf organiseren. Ons uitgangspunt is dat evenementen worden georganiseerd voor en door onze inwoners, organisaties en ondernemers zodat deze aansluiten bij de behoefte van onze lokale gemeenschap. In samenwerking met evenementenorganisatoren denken wij graag mee over de mogelijkheden om zo veel mogelijk evenementen mogelijk te maken.
In 2022 werken we verder aan de uitvoering van de geformuleerde ambities die opgenomen zijn in het evenementenbeleid. We blijven investeren in verbinden, netwerken en faciliteren.

• 2022 en verder => Uitvoering geven aan de doelen en ambities van het evenementenbeleid.
• 2022 => Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap. (zowel bestuurlijk als ambtelijk)
• 2022=> Uitdragen van de doelen en ambities van de cultuurnota.

Financien

Terug naar navigatie - Financien

We voeren een stabiel financieel beleid. Dit is een voorwaarde voor een gezonde toekomst van Albrandswaard. Wij zijn kritisch op ons uitgavenpatroon. Structurele lasten worden betaald uit structurele baten, die in evenwicht zijn met elkaar. Zo bekostigen wij duurzaam de voorzieningen voor onze inwoners en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze (maatschappelijke) partners. De financiële uitdagingen waarvoor we reeds staan, en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, leiden tot een beperking van speerpunten. De aandacht gaat nu vooral uit naar financiële stabiliteit op langere termijn en het financieel goed op kunnen vangen van alle ontwikkelingen.
Nog los van de maatschappelijke zorgen en impact, brengt de Corona-crisis ook op financieel gebied risico’s en extra kosten met zich mee.

Terug naar navigatie - Financien deel 2

Onze reservepositie dient aan te sluiten op de actuele verwachtingen. De komende jaren zien we een aantal ontwikkelingen die voor Albrandswaard een financieel risico kunnen zijn. Bij het bepalen van de risicoreservepositie in de begroting houden we nu rekening met ontwikkelingen die reeds gestart zijn.
Gezien de snel veranderende maatschappij willen we bij de meerjarenbegroting ook de verwachte ontwikkelingen (Investeringen en vennootschapsbelasting) betrekken bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Verandering is echter een constante factor geworden, waarbij nieuwe ontwikkelingen zich in rap tempo aandienen.

• 2022 => Onderzoek meerjarenanalyse risico’s en investeringen in begroting.

We blijven ook alert rondom de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Het is nodig om in breder verband te kijken hoe de inkomende en uitgaande geldstromen binnen de gemeente in balans kunnen blijven. Verschillende onderdelen zijn hierbij van invloed; Herijking van het gemeentefonds, woningbouw, groei inwoners en lokale ruimte om inkomsten te genereren.
De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven proberen we hierbij zo laag mogelijk te houden. Indien zich ontwikkelingen aandienen maken we allereerst een analyse van de verschillende belastingonderdelen.

• 2022 => de lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.

In 2021 gaat de Wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording in. Deze Wet gaat een grote verandering teweeg brengen in de manier van afleggen van verantwoording door het college. Hiervoor hebben we direct ingezet dat het jaar 2020 een pilotjaar werd om alle gevolgen in beeld te brengen om ons tijdig voor te bereiden. Op dit moment werken we met een uitvoeringsplan, en is dit al een speerpunt. Natuurlijk loopt dit onderwerp/speerpunt door in 2022.

• 2022 => Voorbereiden 'In Control'-statement college i.v.m. wetswijziging ingaande 2021.

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

Jong geleerd is oud gedaan….. Daarom investeren wij in een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door samen te werken met Bibliotheek AanZet en onze basisscholen hebben wij op elke basisschool een Bibliotheek op School gerealiseerd. Kinderen krijgen zo meer plezier in lezen en verbeteren hun taalontwikkeling. Daar hebben zij later profijt van. Wanneer de ontwikkeling niet als verwacht gaat, wordt integraal samengewerkt met het wijkteam, school en zorgpartners. De behoefte van kinderen en hun inbreng hierbij staat voorop bij het aanbieden van hulp en/of ondersteuning.

Terug naar navigatie - Educatie deel 2

• 2022 => Verdere ontwikkeling visie voor- en vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.
• 2022 => Volwasseneneducatie: uitwerken regionaal plan basisvaardigheden.

Sport

Terug naar navigatie - Sport

In Albrandswaard vormt het verenigingsleven het cement van de samenleving en wij zijn dan ook trots op al onze verenigingen en wat zij betekenen voor onze inwoners. Hoofddoel van het Akkoord van Albrandswaard blijft om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen, muziek te maken, te recreëren, te ontmoeten, en bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Hiertoe wordt er door verenigingen steeds meer samengewerkt met partijen uit zorg en welzijn, die vanuit hun expertise een bijdrage aan het akkoord leveren.

• 2022 => Uitbreiden van het aanbod voor verenigingen, organisaties en inwoners vanuit het Akkoord van Albrandswaard.
• 2022 => Uitvoeren van het preventie-onderdeel van het Akkoord van Albrandswaard, waarmee invulling kan worden gegeven aan de peiler Gezonde Leefstijl.

Sociaal domein

Terug naar navigatie - Sociaal domein

Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben is integrale aanpak pure noodzaak.
Begin 2021 wordt de nota integraal beleid sociaal domein vastgesteld. In de nota is inzichtelijk gemaakt welke samenhangende maatschappelijke doelstellingen we als gemeente gaan hanteren en met welke opgaven we in de gemeente Albrandswaard de komende jaren aan de slag gaan. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. Deze zijn mede gebaseerd op de ervaringen uit 2020 tijdens de corona crisis.
De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg blijft leidend net als de focus op de doelgroepen jongeren en ouderen.

Maatschappelijke ondersteuning:
• 2022 -> Beheersen zorgkosten.
• 2022 -> Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.
• 2022 -> Structureel overleg zorgkantoor over mogelijkheden en knelpunten waarbij verschillende zorgstructuren naadloos op elkaar moeten aansluiten.

Kwetsbare groepen:
• 2022 ->Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl):
1. Participeren in het dementienetwerk;
2. Vergroten van de kennis over dementie;
3. Begeleiding op maat mogelijk maken.

Terug naar navigatie - sociaal domein deel 2

Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening:
• 2022 => Onderzoek naar- en realisatie (2021/2022) van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding, en voedsel) in Albrandswaard.
• 2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.

Jeugdhulp:
• 2022 => Beheersen zorgkosten.
• 2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.

Zorg & Welzijn:
• 2022 => Samen met woningbouwverenigingen en welzijnswerk inzetten op de verbetering van woon- en leefklimaat (Wonen welzijn zorg).
• 2022 => verder uitbouwen Nationaal Preventieakkoord (in relatie tot het Akkoord van Albrandswaard).