Bijlage 5 - Taakvelden

nr omschrijving begroting 2022 Programma
lasten baten saldo
0.1 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 2.472.800 -206.100 2.266.700 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2 Burgerzaken 839.100 -326.500 512.600 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.2 Burgerzaken 312.300 0 312.300 Buitenruimte
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 353.600 -43.500 310.100 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
0.4 Overhead 7.248.400 -27.500 7.220.900 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.5 Treasury -64.200 -212.600 -276.800 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.61 OZB woningen 96.100 -4.499.500 -4.403.400 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.62 OZB niet-woningen 64.600 -2.817.800 -2.753.200 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.64 Belasting overig 215.000 0 215.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF 0 -32.504.200 -32.504.200 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.8 Overige baten en lasten 1.249.200 0 1.249.200 Financien
0.8 Overige baten en lasten -14.400 -14.400 Buitenruimte
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.8 Overige baten en lasten 75.000 0 75.000 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 30.300 0 30.300 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.10 Mutaties reserves 25.000 -55.200 -30.200 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
0.10 Mutaties reserves 25.000 -18.300 6.700 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
0.10 Mutaties reserves 21.500 -75.200 -53.700 Buitenruimte
0.10 Mutaties reserves 10.800 -511.500 -500.700 Financiën
0.10 Mutaties reserves 0 -16.700 -16.700 Educatie
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 Sport
0.10 Mutaties reserves 44.000 -218.100 -174.100 Sociaal Domein
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 570.600 570.600
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.308.700 -56.900 1.251.800 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2 Openbare orde en Veiligheid 219.200 -15.500 203.700 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
1.2 Openbare orde en Veiligheid 32.600 0 32.600 Buitenruimte
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 -14.000 -14.000 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer, wegen en water 4.160.300 -99.700 4.060.600 Buitenruimte
2.2 Parkeren 9.600 0 9.600 Buitenruimte
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 Buitenruimte
2.4 Economische Havens en waterwegen 601.700 0 601.700 Buitenruimte
2.5 Openbaar vervoer 10.000 0 10.000 Buitenruimte
3. Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 118.600 -26.600 92.000 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 18.400 0 18.400 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 0 0 0 Buitenruimte
3.4 Economische promotie 0 0 0 Buitenruimte
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 Educatie
4.2 Onderwijshuisvesting 581.700 0 581.700 Educatie
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.340.500 -154.200 1.186.300 Educatie
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 99.000 0 99.000 Sport
5.2 Sportaccommodaties 1.553.300 -433.100 1.120.200 Sport
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 38.100 0 38.100 Buitenruimte
5.4 Musea 53.800 0 53.800 Buitenruimte
5.5 Cultureel erfgoed 24.600 0 24.600 Buitenruimte
5.6 Media 307.900 -16.000 291.900 Educatie
5.6 Media 16.200 -14.100 2.100 Buitenruimte
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.746.700 -10.200 2.736.500 Buitenruimte
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 972.500 -8.500 964.000 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 235.400 0 235.400 Educatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 97.100 -18.200 78.900 Buitenruimte
6.2 Wijkteams 2.139.000 -11.300 2.127.700 Sociaal domein
6.3 Inkomensregelingen 5.972.300 -4.445.000 1.527.300 Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie 21.000 0 21.000 Sociaal domein
6.5 Arbeidsparticipatie 1.205.000 0 1.205.000 Sociaal domein
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 838.100 0 838.100 Sociaal domein
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.773.000 -130.700 3.642.300 Sociaal domein
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.792.700 -354.300 2.438.400 Sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 85.900 0 85.900 Sociaal domein
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18.700 0 18.700 Buitenruimte
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.557.300 -60.000 1.497.300 Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 1.394.600 -388.000 1.006.600 Sociaal domein
7.2 Riolering 2.393.800 -3.453.700 -1.059.900 Buitenruimte
7.3 Afval 3.561.800 -4.622.100 -1.060.300 Buitenruimte
7.4 Milieubeheer 870.600 0 870.600 Buitenruimte
7.4 Milieubeheer 0 Buitenruimte
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 404.700 -214.400 190.300 Buitenruimte
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke Ordening 828.900 -113.400 715.500 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.1 Ruimtelijke Ordening 93.500 -92.500 1.000 Buitenruimte
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.691.300 -1.663.100 28.200 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3 Wonen en bouwen 142.100 -405.700 -263.600 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
8.3 Wonen en bouwen 449.000 0 449.000 Buitenruimte
57.797.700 -57.797.700 0