Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sinds 2014 wordt de bedrijfsvoering uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie. De details zijn opgenomen in de begroting 2021 van de GR BAR-organisatie.

De BAR-organisatie ziet zichzelf als de nabije overheid die met een warm hart betrokken is bij de gemeenschappen van de gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. Ze ondersteunen het bestuur en werken met een goede dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen.
De visie op dienstverlening staat centraal. De BAR-organisatie wil samen met inwoners een plezierige woon- en leefomgeving creëren. Dat kan alleen als we onze oren en ogen goed openhouden. De maatschappelijke opgaven die spelen gaan we niet uit de weg. Integendeel, die pakken we proactief op.

De centrale opgave van de GR BAR-organisatie is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die van de drie decentralisaties.
Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen:
1. Een excellente dienstverlening,
2. Acceptabele kosten,
3. Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie.

Ontwikkelagenda

Terug naar navigatie - Ontwikkelagenda

In het advies over de doorontwikkeling van de BAR-organisatie 2020 is een viertal hoofddoelen van de organisatieontwikkeling genoemd:
- meer aandacht voor medewerkers;
- beter inspelen op maatschappelijke opgaven;
- meer aandacht voor de besturen en
- betere sturing.
De implementatie van BAR2020 is doorgelopen in 2021. In 2022 zal een evaluatie plaatsvinden.

Grote thema's

Terug naar navigatie - Grote thema's

De uitvoering van de grote thema’s Omgevingswet (invoering per 1-7-2022), Wijkuitvoeringsplannen energietransitie en de uitvoering van de Wet elektronische publicaties en Wet open overheid (per 1-1-2022) zal worden verricht door de BAR-organisatie.

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

CAO gemeenten
De op dit moment van kracht zijnde CAO gemeenten 2019-2020 heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. In de zomer 2021 zijn partijen opgeroepen om de onderhandelingen te heropenen voor een nieuwe CAO. 

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

De introductie van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders over verslagjaar 2021 is uitgesteld naar verslagjaar 2022.  Ook over 2021 zal de  accountant in zijn controle verklaring over de jaarrekening een oordeel geven over de getrouwheid en de rechtmatigheid.
Middels de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording leggen het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente in de jaarrekening zelf verantwoording af over de rechtmatigheid. Het doel is het gesprek tussen college en raad te bevorderen. Hierbij zal de controlerend accountant beoordelen of de informatie zoals die is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording juist en volledig is. Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept de politieke aanspreekbaarheid van het bestuur en heeft naar verwachting een kwaliteitsverhogend effect op de bedrijfsvoering bij gemeenten.

Uurtarieven personeel

Terug naar navigatie - Uurtarieven personeel

Aan de hand van gegevens uit de BAR-begroting 2022 en huisvestingskosten uit de drie gemeentebegrotingen 2021 worden een tweetal uurtarieven berekend. Het eerste tarief is een basis-uurtarief dat gebruikt wordt voor het in rekening brengen van kosten bij derden en schadegevallen. Het tweede tarief is een uurtarief voor toerekening aan grondexploitatieplannen (grexen), investeringen en bij afrekeningen van (subsidie)projecten. Het wordt gehanteerd bij toerekeningen op basis van tijdschrijven. Hieronder wordt de berekening van de tarieven weergegeven.