Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding en Missie Programma 2

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Missie

Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energie-transitie.

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

2.1.1 Omgevingswet

Op 1 juli 2022 kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op de lange termijn.

Zo gaan we dat doen

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden.

Zo gaan we dat doen

Missie

2.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

2.2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Voorzien in de woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen.

Zo gaan we dat doen

2.3 Economie

Wat willen we bereiken?

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen positionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
2.1-Ruimtelijke ordening 2.892.200 1.147.000 1.147.500 1.147.200
2.2-Wonen 142.100 98.100 97.800 98.200
2.3-Economie 118.600 117.800 117.500 117.200
Totaal 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 3.152.900 1.362.900 1.362.800 1.362.600
Baten
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
2.1-Ruimtelijke ordening -1.820.000 -161.100 -165.400 -94.200
2.2-Wonen -513.700 -385.700 -376.200 -377.100
2.3-Economie -40.600 -41.800 -43.100 -44.300
Totaal 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -2.374.300 -588.600 -584.700 -515.600
Saldo baten en lasten 778.600 774.300 778.100 847.000
Onttrekkingen
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
2.9-reserves programma 2 -18.300 0 0 0
Stortingen
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
2.9-reserves programma 2 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves 6.700 25.000 25.000 25.000

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Functiemenging 2020 49,5 52 % CBS BAG/LISA
2. Vestigingen (van bedrijven) 2020 109,8 154,3 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 64 jr LISA
3. Nieuwbouw woningen 2020 5,8 9,9 Aantal per 1.000 woningen BAG/ABF
4. Demografische druk 2021 72,3 77,3 % CBS
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.
3. Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.