Programma 4 - Financien

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Inleiding en Missie Programma 4

Dit programma bevat speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico's van de gemeente Albrandswaard. De Planning & Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico's op te kunnen vangen.

4.1 Financien

Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Wat willen we bereiken?

4.1.1 Financieel beleid

De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig.

Zo gaan we dat doen

4.1.2 Lokale lasten

Verantwoorde lasten(verlichting) voor onze bewoners en bedrijven.

Zo gaan we dat doen

4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4 Financiën
4.1-Financien 1.249.200 1.035.900 1.262.900 1.562.900
Baten
4 Financiën
4.1-Financien 0 0 0 0
Totaal baten en lasten 1.249.200 1.035.900 1.262.900 1.562.900
Onttrekkingen
4 Financiën
4.9-reserves programma 4 -511.500 -432.500 -353.500 -275.700
Stortingen
4 Financiën
4.9-reserves programma 4 10.800 10.800 10.800 10.800
Mutaties reserves -500.700 -421.700 -342.700 -264.900

Kerngegevens

Financiële structuur Jaarrekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022
Omvang totale begroting/exploitatieomzet € 85.097.587 € 85.178.800 € 57.797.700
(Begrotings)resultaat € 926.316 -€ 1.247.100 € 570.600
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd € 29.565.523 € 30.114.000 € 32.504.200
Algemene reserve € 24.235.889 € 12.327.900 € 12.327.900
Beklemde reserves en bestemmingsreserve € 8.746.092 € 18.665.900 € 17.897.200
Weerstandscapaciteit € 16.187.712 € 27.237.700 € 15.281.700
Voorzieningen € 12.877.152 € 9.265.700 € 8.379.900