Financiële samenvatting

Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2022. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.

Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief.

omschrijving 2022 2023 2024 2025
Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging 490.300 642.300 58.400 54.700
Structurele gevolgen jaarrekening 2020 0 0 0 0
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 -30.900 -30.900 -12.100 -12.100
Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 -1.345.500 -1.270.900 -198.200 928.900
Totaal na 1e TR 2021 -886.100 -659.500 -151.900 971.500
Voorjaarsnota
B. Rekenkundige en algemene kaders -124.500 -124.500 -160.500 -160.500
D. Autonome ontwikkelingen -491.800 -190.200 -92.700 -122.700
E. Bedrijfsvoering -225.500 -171.800 -166.800 -166.800
F. Investeringen 0 -79.200 -79.200 -84.700
G. Voorgestelde dekking 207.500 133.400 136.800 136.800
Totaal na Voorjaarsnota -1.520.400 -1.091.800 -514.300 573.600
Diverse aanpassingen Begroting 2022
Indexering -20.800 -18.200 2.900 -89.100
Kapitaallasten 21.100 65.400 34.700 42.600
Diverse aanpassingen exploitatie 156.700 273.300 182.700 187.800
Opschonen stelposten 306.200 514.900 680.300 680.300
Onvermijdelijke ontwikkelingen
Ontwikkeling algemene uitkering 2.060.200 1.550.600 1.374.300 865.500
GRJR 91.800 -207.400 -567.400 -567.400
WOO -40.600 -43.000 -41.700 -45.000
Stelpost bijdrage BAR CAO -100.000 -300.000 -500.000 -700.000
Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing -100.000 -200.000 -300.000 -400.000
Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders -400.000 0 0 0
Digitalisering persoonskaarten speerpunt -22.000 0 0 0
Aanpassing stelpost dividend Stedin 46.000 46.000 46.000 46.000
OZB 92.400 95.200 98.100 101.000
Saldo begroting na wijzigingen 570.600 685.000 495.600 695.300