Meerjaren balans

Met ingang van de begroting 2017 is de gemeente op basis van het BBV verplicht een meerjarenbalans op te nemen. De bedragen in deze balans betreffen de stand per 31 december.

per 31 december
Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025
Activa
Vaste activa (totaal) 76.576 75.494 74.438 72.410 70.318
* IVA
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 510 510 510 510 510
* MVA
- Investeringen met een economisch nut 59.608 57.870 55.889 53.419 51.018
- Investeringen met een maatschappelijk nut 13.277 13.961 14.902 15.352 15.673
* FVA
Kapitaalverstrekkingen aan
- deelnemingen 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556
- gemeenschappelijke regelingen 205 205 205 205 205
Leningen aan
- overige verbonden partijen 44 21 10 6 0
Overige langlopende leningen ug 1.377 1.372 1.367 1.362 1.357
Vlottende activa 21.630 11.262 10.469 10.469 10.469
* Bouwgronden in exploitatie 8.661 793 0 0 0
* Uitzettingen gelden looptijd < 1 jaar 8.921 6.421 6.421 6.421 6.421
* Liquide middelen 318 318 318 318 318
* Overlopende activa 3.730 3.730 3.730 3.730 3.730
Totaal activa 98.206 86.756 84.906 82.879 80.787
per 31 december
Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025
Passiva
Vaste passiva 87.017 83.015 78.308 73.320 68.914
* Algemene reserve 12.328 12.328 12.328 12.328 12.328
* Bestemmingsreserves 18.666 17.897 17.444 17.069 16.773
* Begrotingsresultaat -1.247 571 685 496 695
* Voorzieningen 9.266 8.380 8.178 7.919 7.676
* Vaste schulden looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van
- Binnenlandse banken enz. 48.004 43.839 39.674 35.508 31.442
Vlottende passiva 11.190 3.741 6.598 9.559 11.873
* Kortlopende schulden < 1 jaar 6.074 -1.375 1.481 4.443 6.756
* Overlopende passiva 5.116 5.116 5.116 5.116 5.116
Totaal Passiva 98.206 86.756 84.906 82.879 80.787