Paragraaf 1 - Lokale heffingen

In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, en de lokale lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Terug naar navigatie - Algemene uitgangspunten lokale heffingen

De uitwerking van de begroting 2022 vloeit voort uit de Agenda van de Samenleving 2019-2022 en de Kaderbrief 2021-2022. Een algemeen uitgangspunt is dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden en waar mogelijk worden gematigd.

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door de uitgaven van burgers aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB is een gemeentelijke belasting waarbij de opbrengsten in de algemene dekkingsmiddelen terecht komen en dus vrij besteedbaar zijn. Daarnaast zijn er gebonden heffingen die volledig bestemd zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en retributies) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn (lager mag ook). Dit is inclusief de toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Albrandswaard kiest voor tarieven die 100% van de kosten dekken.

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Algemene (beleids)ontwikkelingen

Benchmark woonlasten
Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van de Coelo. De benchmark beoogt, door middel van meer vergelijking de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen, zodat hiermee door de gemeenten ten aanzien van de keuzes omtrent de ontwikkeling van de lokale lasten rekening gehouden kan worden. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning.

Begrotingsregels
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn er kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten.

Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Albrandswaard, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening.
Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te schrijven.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Hierna treft u een totaal overzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen.

Gemeentelijke belastingen Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende zaakbelastingen 7.014.600 7.317.300 7.536.900 7.763.000 7.995.900
Gebonden heffingen Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Afvalstoffenheffing 3.343.300 3.994.500 3.836.500 3.831.200 3.809.200
Rioolheffing 2.983.500 2.981.300 3.014.700 3.018.800 3.026.900

De geraamde opbrengsten zijn een gevolg van de tariefstelling en het aantal heffingseenheden.

Tarieven 2022

Terug naar navigatie - Tarieven 2022

Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Waardepeildatum
De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vastgestelde waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en heeft als peildatum 1 januari van één jaar eerder. In 2022 zal de OZB daarom berekend worden op basis van WOZ-waarde met als waardepeildatum 1 januari 2021.

Opbrengst OZB
Jaarlijks ontvangen we in juli van het SVHW een raming van de heffingsmaatstaven van de verschillende belastingen en heffingen. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt van de opbrengsten en de tarieven voor de lokale heffingen.

Bij het bepalen van de opbrengst OZB voor de begrotingsjaren 2022 – 2025 is de opbrengstraming van 2021 gecorrigeerd met het stijgingspercentage van 3% exclusief areaaluitbreiding door nieuwbouw. De opbrengst van OZB wordt voor 2022 geraamd op € 7.317.300. In deze opbrengstraming zitten de verwachte waardeontwikkeling van de WOZ inclusief areaaluitbreiding en de verwachte verminderingen op aanslagen verwerkt.

OZB tarief 2022
Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2022 er als volgt uit.

Onroerende zaakbelastingen 2021 2022
(als percentage van de WOZ-waarde)
Eigenaren woningen 0,1247% 0,1181%
Eigenaren niet-woningen 0,3830% 0,3763%
Gebruikers niet-woningen 0,3268% 0,3000%

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Albrandswaard maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde voorzieningen.

Onderbouwing kostendekkende tarieven:
De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Afvalstoffenheffing
Omschrijving 2022
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer 1.959.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.362.600
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -404.700
Netto kosten van de activiteit 2.916.900
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 323.400
Overhead, inclusief omslagrente 121.300
BTW 632.900
Totale kosten 3.994.500
Opbrengst afvalstoffenheffing 3.994.500
Dekkingspercentage 100%

In de kostenonderbouwing is een kostenstijging van ca. 2,9% voor activiteiten vanuit de NV BAR Afvalbeheer opgenomen als gevolg van onder andere CAO-ontwikkelingen. De corona-situatie leidt tot meer thuiswerken met als gevolg een toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Dit zorgt voor een toename van uitgaven voor restafval/PMD. Tegelijkertijd verwachten we alsdan een ca. 5,1% hogere opbrengst voor met name de nascheiding van het PMD, die eveneens in de kostenonderbouwing is verwerkt.

De kosten voor overhead zijn conform de “Notitie lokale heffingen 2021” van de Commissie BBV berekend en zoals hiervoor als uitgangspunt opgenomen bij de tarievenberekening. Voor 2022 bedraagt deze toeslag voor de overheadskosten op de toegerekende directe personeelskosten 99%. Dit percentage geldt overigens voor alle toe te rekenen directe personeelskosten van de BAR. Nieuw in deze zijn de extra kosten voor bijplaatsingen die minimaal voor de komende twee (2) jaren worden verwacht en kosten voor toezicht en handhaving die de invoering van het variabel tarief met zich mee brengt zoals in het afvalbeleidsplan is opgenomen.

Variabel tarief
Uitgangspunt bij de invoering van het variabel tarief is dat dit tarief de variabele kosten dekt. Onder de variabele kosten wordt verstaan: verwerkings-, handelings- en afvaltransportkosten. Uit de berekening volgt het volgende voorgestelde variabel tarief voor het aanbieden van afval: € 0,75 per zak en € 3,00 per minicontainer.

We benadrukken dat de gevolgen van een nog op te stellen meerjarig onderhoudsprogramma voor met name de ondergrondse containers nog niet in de meerjarige tarieven zijn verwerkt. Op zijn vroegst zullen deze kosten vanaf 2023 kunnen worden verwerkt.

Op basis van de huidige tariefstructuur zien de kostendekkende tarieven voor 2022 ten opzichte van 2022 als volgt uit:

Afvalstoffenheffing 2021 2022
Eenpersoonshuishouden (vast tarief) 260,40 274,92
Meerpersoonshuishouden (vast tarief) 347,28 366,60
Variabel tarief per zak 60 liter 0,75
Variabel tarief container 240 liter 3,00

Invoering variabel tarief in 2022
Bij een variabel tarief geldt dat huishoudens die het afval goed scheiden en daardoor weinig restafval aanbieden, minder afvalstoffenheffing gaan betalen. De nieuwe tarieven zullen bij de vaststelling van de belastingverordeningen en –tarieven in de raadsvergadering van december ter vaststelling worden aangeboden.

Rioolheffing

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:
• de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);
• de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;
• het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Rioolheffing
Omschrijving 2022
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 198.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.147.700
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -25.900
Voorziening beklemde middelen 1.154.000
Netto kosten van de activiteit 2.473.800
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 301.800
Overhead, inclusief omslagrente 196.000
BTW 456.200
Totale kosten 3.427.800
Opbrengst rioolheffing 2.981.300
Dekkingspercentage 87%

De tarieven rioolheffing 2022 zien er als volgt uit:

Rioolheffing 2021 2022
Eenpersoonshuishouden 202,86 202,86
Meerpersoonshuishouden 270,48 270,48

Lijkbezorgingsrechten

Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten.

De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Lijkbezorgingsrechten
Omschrijving 2022
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 208.366
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 158.300
Netto kosten van de activiteit 366.666
Toe te rekenen kosten
Overhead, inclusief omslagrente 194.000
Totale kosten 560.666
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 214.400
Dekkingspercentage 38%

Tarieven lijkbezorging

Lijkbezorging 2021 2022
Particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar 2.135 2.135
Particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar 4.271 4.271
Particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 25 jaar 3.499 3.499
Begraafkosten (personen vanaf 12 jaar) 1.324 1.324
Afkoop van verplichte onderhoudskosten (25 jaar) 1.092 1.092

Tarieven overige gemeentelijke heffingen

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de overige gemeentelijke heffingen bedraagt in beginsel 3% met dien verstande dat de opbrengst maximaal kostendekkend mogen zijn.

Leges
Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid.

De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Volgens de gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Het is mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Daarmee wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden.

De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit:

Leges
Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead BTW Lasten Baten Dekking
1. Algemene dienstverlening
1.1. Burgerlijke stand 41.327 11.794 124 53.245 41.508 78%
1.2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 115.723 46.365 487 162.574 124.307 76%
1.3. Rijbewijzen 85.344 45.723 480 131.547 96.091 73%
1.4. Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens 25.494 17.586 185 43.265 12.206 28%
1.5. Bestuursstukken - - - - - -
1.6. Vastgoedinformatie - - - - - -
1.7. Overige publiekszaken 39.289 6.924 73 46.286 46.367 100%
1.8. Gemeentearchief - - - - - -
1.9. Bijzondere wetten 13.844 13.705 144 27.693 1.824 7%
1.10. Diversen - - - - - -
Totaal Algemene Dienstverlening 321.000 142.100 1.500 464.600 322.300 69%
Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead BTW Lasten Baten Dekking
2. Dienstverlening in het kader van de Omgevingswet
2.1. Begripsomschrijving - - - - - -
2.2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag - - - - - -
2.3. Omgevingsvergunning 471.400 394.000 3.800 869.200 355.000 41%
2.4. Verminderingen - - - - - -
2.5. Teruggaaf - - - - - -
2.6. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project - - - - - -
2.7. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten - - - - - -
2.8. Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen - - - - - -
2.9. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking - - - - - -
Totaal Algemene Dienstverlening ihkv Omgevingswet 471.400 394.000 3.800 869.200 355.000 41%
Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead BTW Lasten Baten Dekking
3. Diensten waarop de Europese dienstenrichtlijn van toepassing is
3.1. Horeca 70.879 70.170 737 141.786 2.436 2%
3.2. Organiseren evenement of markt 56.734 44.631 469 101.834 645 1%
3.3. Sexbedrijven - - - - - -
3.4. Standplaatsen 2.319 2.296 24 4.639 488 11%
3.5. Winkeltijdenwet 698 691 7 1.396 - -
3.6. Landelijke Register Kinderopvang 10.493 5.832 61 16.387 3.967 24%
3.7. In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 7.855 7.777 82 15.713 835 5%
Totaal Dienstverlening Europese Richtlijn 149.000 131.400 1.400 281.800 8.400 3%
KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL 941.400 667.500 6.700 1.615.600 685.700 42%

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming kwijtschelding van belastingen. Op basis hiervan wordt kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Burgers die voldoen aan de ABW-normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke bijstandsregelingen kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek.

In de begroting 2022 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding opgenomen.

Kwijtschelding 2021 2022 2023 2024 2025
Afvalstoffenheffing 98.600 98.600 98.600 98.600 98.600
Rioolheffing 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Totaal 198.600 198.600 198.600 198.600 198.600

Overzicht belastingdruk

Terug naar navigatie - Overzicht belastingdruk

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Hierna worden de woonlasten inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving 2020 2021 2022 Afwijking
+ = stijging en - = daling van lasten Absoluut In %
A: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 202,86 € 0,00 0%
Afval** € 215,28 € 260,40 € 274,92 € 14,52 6%
Totaal € 418,14 € 505,38 € 477,78 € 14,52 3%
B: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 270,48 € 0,00 0%
Afval** € 287,04 € 347,28 € 366,60 € 19,32 6%
Totaal € 557,52 € 617,76 € 637,08 € 19,32 3%
C: Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 331.000*
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 202,86 € 0,00 0%
Afval** € 215,28 € 260,40 € 274,92 € 14,52 6%
OZB-eigendom € 399,06 € 389,69 € 390,91 € 1,22 0%
Totaal € 817,20 € 852,95 € 868,69 € 15,74 2%
D: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 331.000*
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 270,48 € 0,00 0%
Afval** € 287,04 € 347,28 € 366,60 € 19,32 6%
OZB-eigendom € 399,06 € 389,69 € 390,91 € 1,22 0%
Totaal € 956,58 € 1.007,45 € 1.027,99 € 20,54 2%
*Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2021 volgens Coelo.
** Bovenop dit tarief komt het variabel tarief per aanbieding/lediging per zak á € 0,75 of per container á € 3,00.

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Terug naar navigatie - Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Om de absolute woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze gemeenten van 2021 ten opzichte van 2020. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de woonlasten. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een gezin met een koopwoning van gemiddelde WOZ waarde. Daarnaast is een overzicht gegeven van de geldende tarieven (2021) van gemeentelijke belastingen van deze gemeenten.

tarieven per gemeenten 2021
afvalstoffen-heffing rioolheffing OZB-tarief gem. woning-waarde woonlasten*
Albrandswaard 347 270 0,1247% 331.000 1.031
Barendrecht 373 182 0,1078% 340.000 922
Ridderkerk 325 178 0,1092% 258.000 785
Zwijndrecht 386 302 0,1052% 236.000 914
Hendrik-Ido-Ambacht 351 188 0,1053% 307.000 862
* Coelo-Atlas 2021

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2021)

Terug naar navigatie - Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2021)

De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.