Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2022 steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 4.800 4.100 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 10.000 10.700 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 368
Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Vestigingsplaats Klaaswaal Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard.
Stemverhouding 3,3%
Openbaar belang Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Bestuurlijk belang Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ, is overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het algemeen bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën).
Actuele ontwikkelingen Door gemeentelijke herindelingen (fusies van gemeenten) bij de deelnemers van de GR SVHW neemt het aantal deelnemers af. Dit heeft echter geen financiële gevolgen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 700 700 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 5.541 5.541 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 215
Risico's Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten regio Rijnmond.
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen De coronacrisis.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 180
Risico's De GGD-RR is onderdeel van de organisatie van het concern Rotterdam. Deze gemeente is dan ook volledig risicodrager van de GGD-RR en de GR.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.
Stemverhouding 3,125%
Openbaar belang Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 niet bekend Bijdrage gemeente 2022 2.563
Risico's Deelnemende gemeente zijn alle 15 volledig risicodragend.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 14%
Openbaar belang Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Bestuurlijk belang 2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.
Actuele ontwikkelingen Zoeken naar bezuiniging, opbouwen buffer.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 190
Risico's Structurele tekorten middellange termijn.
Sturingscenario n.t.b.
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.
Actuele ontwikkelingen geen
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 352 309 Leningen/garantstellingen 71
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 15.603
Risico's Dienstverlening/imag/financieel
Sturingscenario Chauffeur
bedragen x € 1.000
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.
Stemverhouding 5%
Openbaar belang (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen Ontwikkelagendag VRR, effect van COVID-19, WNRA m.b.t. ontwikkeling regelgeving vrijwilligers.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 13.067 11.398 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 70.887 70.887 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 -1.669 Bijdrage gemeente 2022 1.268
Risico's Bestaansrecht organisatie/ontwikkelagenda VRR, Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's, Inwerkingtreding Omgevingswet, personele capaciteit brandweer, wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Deeltijdregeling brandweervrijwilligers, Alarmering bevolking, Duurzame Piketorganisatie, Vakbekwaamheid, Effecten en kosten als gevolg van grote crises, Effecten en kosten als gevolg van grote crises/COVID-19
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2022 steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 4.800 4.100 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 10.000 10.700 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 368
Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Essendael Beheer BV Besloten vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV)
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.
Bestuurlijk belang Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 Bijdrage gemeente 2022
Risico's -
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000

GEM Essendael C.V.

Terug naar navigatie - GEM Essendael C.V.
GEM Essendael CV Commanditaire vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV
Stemverhouding 33%
Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 Bijdrage gemeente 2022
Risico's De jaarlijkse winst komt voor 48% ten gunste van de gemeente. Een deel van de te verwachte resultaten is opgenomen in het meerjarenperspectief. Een latere en/of lagere winstuitkering heeft mogelijk gevolgen voor het sluitend meerjaren perspectief van de begroting.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 401 gemeenten
Stemverhouding 0.006%
Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen De COVID-19-pandemie is van grote invloed geweest op klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel. De bank is tevreden dat ze in deze moeilijke tijden klanten in de publieke sector kan blijven helpen, medewerkers een veilige werkomgeving kan bieden, en daarbij voldoende financiële resultaten kan blijven behalen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 niet bekend Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating dus ziet voor zichzelf geen doemscenario’s. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft desondanks kwalitatief sterk.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
Stedin Groep Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 53 Nederlandse gemeenten
Stemverhouding 0,42%
Openbaar belang Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen De energietransitie blijft een hoofdthema. Ook in het verzorgingsgebied zien we aan een stijgend aantal laadpalen en zonnepanelen dat deze transitie echt doorzet. Het waarborgen van voldoende netcapaciteit en spanningskwaliteit hebben aandacht. In juni 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de langetermijnfinanciering. Voor de korte termijn heeft onze gemeente niet ingetekend voor cumulatief preferente aandelen. In totaal is door Stedin € 200 miljoen eigen vermogen opgehaald bij bestaande aandeelhoudende gemeenten. Voor de langere termijn heeft Stedin meer middelen nodig oplopend tot een bedrag van € 1 miljard. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument en Markt wordt gesproken over de wet- en regelgeving en hoe die beter kan aansluiten op de huidige financieringssituatie. De inzet van Stedin en andere netbeheerders is ook dat het Rijk een bijdrage zou moeten leveren. Ook wordt door Stedin onderzocht of andere aandeelhouders kunnen toetreden, zoals provincies en gemeenten die nu nog geen aandeelhouder zijn maar wel tot het verzorgingsgebied van Stedin behoren. Het komende jaar dienen dus belangrijke vervolgbesluiten genomen te worden over de langetermijnfinanciering bij Stedin.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 niet bekend Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT) staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
NV BAR Afvalbeheer Vestingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.
Bestuurlijk belang Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Actuele ontwikkelingen De verwerkingsprijzen van afval stijgen en de opbrengsten van grondstoffen dalen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 300 300 Aandelen kapitaal 100.000
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 1.959
Risico's Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Vestigingsplaats Rotterdam Besloten vennootschap
Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzienngsgebied.De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de economische ontwikkelingen, zijn de resultaten binnen Evides onzeker.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 902
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 niet bekend Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Vanwege het Coronavirus kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
Landschapstafel IJsselmonde Vestingsplaats Rotterdam Bestuursover- eenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam
Stemverhouding
Openbaar belang 1. Komen tot afstemming van van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in standhouden c.q. te verbeteren; 2. Samenwerken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang 1 collegelid in betuur
Actuele ontwikkelingen Beperktere rol Landschapstafel en daarom nieuwe afgeslankte vorm.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 3
Risico's Geen.
Sturingscenario
bedragen x € 1.000
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang.
Actuele ontwikkelingen Stabiel
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 niet bekend Bijdrage gemeente 2022 714
Risico's Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/onzekerheid omvang subsidie/onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.
Sturingscenario n.t.b.
bedragen x € 1.000
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) Vestigingsplaats Den Haag Vereniging
Deelnemende partijen 355 gemeenten
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen.
Bestuurlijk belang De burgemeester is coördinerend portefeuillehouder. De gemeente vaardigt een bestuurlijk vertegenwoordiger af naar de algemene ledenvergadering.
Actuele ontwikkelingen De manier waarop het nieuwe kabinet omgaat met de tekorten van gemeenten. Opstelling van de wet decentrale overheden waarin o.a. financiële relaties tussen overheden geregeld moeten worden.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2020 31 december 2020
Eigen vermogen 62.379 57.635 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 94.629 94.629 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 -4.744 Bijdrage gemeente 2022 102
Risico's Beperkt. Door compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en een jaarlijkse groei van 1% wordt evenwicht tussen uitgen en inkomsten bereikt. Er is ook het risico dat tijdens de ALV anders wordt besloten.
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000
Stichting Distripark Stichting
Deelnemende partijen Gemeente Albrandswaard, Port of Rotterdam NV
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Ontwikkeling en exploitatie van het Distripark Eemhaven.
Bestuurlijk belang In onderling overleg huisvesten van bedrijven passend bij de bestuurlijke afspraken vanuit de bestuursovereenkomst.
Actuele ontwikkelingen Stabiel
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 0
Risico's -
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
SvWrR Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne
Stemverhouding
Openbaar belang Beleid en producten op het gebied van wonen binnen regio in gezamenlijkheid opstellen.
Bestuurlijk belang
Actuele ontwikkelingen De druk op woningmarkt neemt verder toe, zowel voor de koop- als huursector. De marktdruk leidt tot hogere koopprijzen en bijbehorende woonlasten. De slaagkansen van (actief) woningzoekenden in de regio nemen af en de wachtlijsten worden langer.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2022 0 Bijdrage gemeente 2022 13
Risico's -
Sturingscenario In theorie kunnen een of meerdere gemeenten hun financiele verplichtingen niet nakomen. Deze kans is heel klein.
bedragen x € 1.000