Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en Missie Programma 3

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Brede invulling geven aan duurzaamheid waarbij alle portefeuilles worden betrokken. De energietransitie is geprioriteerd onderdeel uit het beleid m.b.t. duurzaamheid.

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Zo gaan we dat doen

3.1.3 Wijkregie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de sociale samenhang door in te zetten op gerichte communicatie ter verbetering van burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het integraal werken.

Zo gaan we dat doen

3.2 Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisatie en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in de komende jaren.

Zo gaan we dat doen

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
3 Buitenruimte
3.1-Buitenruimte 15.934.800 15.157.200 15.329.500 15.427.200
3.2-Kunst & Cultuur 455.800 454.300 453.500 453.200
Totaal 3 Buitenruimte 16.390.600 15.611.500 15.783.000 15.880.400
Baten
3 Buitenruimte
3.1-Buitenruimte -8.521.600 -8.251.200 -8.376.100 -8.374.300
3.2-Kunst & Cultuur -17.700 -18.200 -18.800 -19.300
Totaal 3 Buitenruimte -8.539.300 -8.269.400 -8.394.900 -8.393.600
Saldo baten en lasten 7.851.300 7.342.100 7.388.100 7.486.800
Onttrekkingen
3 Buitenruimte
3.9-reserves programma 3 -565.700 -75.200 -75.200 -75.200
Stortingen
3 Buitenruimte
3.9-reserves programma 3 21.500 21.500 21.500 21.500
Mutaties reserves -544.200 -53.700 -53.700 -53.700

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Omvang huishoudelijk restafval 2018 196 145 kg/inwoner CBS
2. Hernieuwbare elektriciteit 2019 6,1 geen data % RWS
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. Niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.