Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en Missie Programma 7

Ouderen, jeugd en gezinnen moeten in Albrandswaard, nu en in de toekomst, lang gelukkig kunnen leven. Daarom staat binnen het sociaal domein ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend.

Missie

Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners.

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor, nu en in de toekomst, zo lang mogelijk gelukkig thuis, in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item.

Zo gaan we dat doen

7.2 Kwetsbare groepen

Wat willen we bereiken?

7.2.1 Kwetsbare groepen.

Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat. Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zo gaan we dat doen

7.3 Participatiewet

Wat willen we bereiken?

7.3.1 Werk.

Onze inwoners die dat echt nodig hebben, kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te voorkomen. Ieder kind kan zijn/haar eigen keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur. Door begeleiding, opleiding etc. willen we de inwoners helpen de regie (over hun eigen inkomen en financiën) weer zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.

Zo gaan we dat doen

7.4 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

7.4.1 Jeugdzorg

Door preventie willen wij specialistische jeugdhulp terugdringen, maar als het nodig is worden onze (jeugdige) inwoners adequaat geholpen waarbij maatwerk voorop staat.

Zo gaan we dat doen

7.5 Zorg & Welzijn

Wat willen we bereiken?

7.5.1 Zorg & Welzijn

Preventie en bevorderen van een gezonde levensstijl. Onze inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en dragen hier mede zorg voor. Via de omgevingsvisie krijgt gezondheid en sociaal welbevinden een prominente plaats.

Zo gaan we dat doen

7.6 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

7.6.1 Wijkteams

Inwoners met een hulpvraag kunnen bij 1 loket terecht voor een integrale aanpak en ondersteuning (integrale toegang).

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
7 Sociaal Domein
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 4.492.400 4.886.000 4.882.800 4.882.500
7.2-Kwetsbare Groepen 656.600 253.100 256.900 260.600
7.3-Participatie 7.605.500 7.525.800 7.521.400 7.516.800
7.4-Jeugdzorg 5.290.900 5.175.000 5.172.100 5.171.800
7.5-Zorg & Welzijn 859.900 863.100 868.200 870.600
7.6-Wijkteams 1.936.600 1.931.900 1.928.600 1.926.500
Totaal 7 Sociaal Domein 20.841.900 20.634.900 20.630.000 20.628.800
Baten
7 Sociaal Domein
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning -139.200 -142.400 -145.900 -149.200
7.3-Participatie -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000
7.4-Jeugdzorg -414.300 -341.800 0 0
7.5-Zorg & Welzijn -388.000 -399.700 -411.600 -424.000
7.6-Wijkteams -11.300 -11.300 -11.600 -12.100
Totaal 7 Sociaal Domein -5.397.800 -5.340.200 -5.014.100 -5.030.300
Saldo baten en lasten 15.444.100 15.294.700 15.615.900 15.598.500
Onttrekkingen
7 Sociaal Domein
7.9-reserves programma 7 -218.100 0 0 0
Stortingen
7 Sociaal Domein
7.9-reserves programma 7 44.000 44.000 44.000 44.000
Mutaties reserves -174.100 44.000 44.000 44.000

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Banen 2020 622,4 757,1 Per 1.000 inw in de leeftijd 15-64 jr LISA
2. Jongeren met een delict voor de rechter 2019 1 1 % CBS
3. Kinderen in uitkeringsgezinnen 2019 3 4 % CBS
4. Netto arbeidsparticipatie 2020 71,5 69,5 % CBS
5. Jeugdwerkloosheid 2019 1 2 % CBS
6. Personen met een bijstandsuitkering 2020 244,8 336,4 Per 10.000 inwoners CBS
7. Aantal re-integratievoorzieningen 2020 150,8 182,1 Per 10.000 inwoners CBS
8. Jongeren met jeugdhulp 2020 6,9 11,8 % van alle jongeren tot 18 jr CBS
9. Jongeren met jeugdbescherming 2020 0,4 1,1 % van alle jongeren tot 18 jr CBS
10. Jongeren met jeugdreclassering 2020 0,3 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jr CBS
11. Wmo-cliënten met een maatwerkarr. 2020 560 660 Per 10.000 inwoners CBS
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
2. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
3. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
4. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
5. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
6. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
7. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
9. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
10. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
11. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Kerngegevens

Sociale structuur Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Aantal inwoners 25.816 25.912 25.871
Aantal inwoners tot 20 jaar 6.264 6.292 6.264
Aantal inwoners 65 jaar en ouder 4.565 4.563 4.615
Aantal bijstandsgerechtigden geen info 432 geen info