Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.2 Jeugdoverlast.

Terug naar navigatie - 1.1.2 Jeugdoverlast.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Terug naar navigatie - 1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Zo gaan we dat doen

1.1.6 Ondermijning.

Terug naar navigatie - 1.1.6 Ondermijning.

Zo gaan we dat doen

1.2 Algemeen bestuur

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 1 (0,85 fte)
Echt voor Albrandswaard (EVA) 4 -
Stem Lokaal 3 1 (0,85 fte)
Leefbaar Albrandswaard 2 1 (0,85 fte)
Christen Democratisch Appel (CDA) 2 1 (0,85 fte)
Partij van de Arbeid (PvdA) 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Frans 1 -
GroenLinks 1 -
Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) 1 -
Totaal 21 4 (3,4 fte)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 1.572.900 1.557.400 1.576.100 1.592.400
1.2-Algemeen Bestuur 5.066.000 3.145.800 2.987.800 2.920.400
Totaal Lasten 6.638.900 4.703.200 4.563.900 4.512.800
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 67.100 74.600 76.700 79.100
1.2-Algemeen Bestuur 534.700 504.700 506.000 506.400
Totaal Baten 601.800 579.300 582.700 585.500
Saldo baten en lasten -6.037.100 -4.123.900 -3.981.200 -3.927.300
Onttrekkingen
1.9-reserves programma 1 403.200 55.200 55.200 55.200
Stortingen
1.9-reserves programma 1 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves 378.200 30.200 30.200 30.200

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Diefstallen uit woning 2019 3,2 2,1 Aantal per 1.000 inwoners CBS
2. Vernielingen 2020 6,4 5,6 Aantal per 1.000 inwoners CBS
3. Verwijzingen Halt 2020 9 11 Aantal per 1.000 jongeren stichting Halt
4. Winkeldiefstallen 2019 0,2 1,3 Aantal per 1.000 inwoners CBS
5. Geweldsmisdrijven 2020 6,3 3,6 Aantal per 1.000 inwoners CBS
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
3. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
4. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
5. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)