Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Missie

In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

Wat willen we bereiken?

1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid.

Wat willen we bereiken?

Overlast en criminaliteit in Albrandswaard signaleren, voorkomen en tegengaan.

 

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Jeugdoverlast.

Wat willen we bereiken?

Jeugdoverlast in de gemeente voorkomen en tegengaan.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

Wat willen we bereiken?

De kans op woninginbraken en auto- en fietsdiefstallen verkleinen in Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.1.4 Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal.

Wat willen we bereiken?

Vroegtijdig veiligheidsissues signaleren en vergroten van het veiligheidsgevoel.

Zo gaan we dat doen

1.1.5 Zorg en veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlas terugdringen van personen met verward gedrag.

Zo gaan we dat doen

1.1.6 Ondermijning.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd, tegengaan van verweving van de onder- en bovenwereld.

Zo gaan we dat doen

1.2 Algemeen bestuur

Missie

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Wat willen we bereiken?

1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 1 (0,85 fte)
Echt voor Albrandswaard (EVA) 4 -
Stem Lokaal 3 1 (0,85 fte)
Leefbaar Albrandswaard 2 1 (0,85 fte)
Christen Democratisch Appel (CDA) 2 1 (0,85 fte)
Partij van de Arbeid (PvdA) 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Frans 1 -
GroenLinks 1 -
Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) 1 -
Totaal 21 4 (3,4 fte)

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 1.527.900 1.557.400 1.576.100 1.592.400
1.2-Algemeen Bestuur 3.354.400 3.145.800 2.987.800 2.920.400
Totaal Lasten 4.882.300 4.703.200 4.563.900 4.512.800
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid -69.400 -74.600 -76.700 -79.100
1.2-Algemeen Bestuur -532.600 -504.700 -506.000 -506.400
Totaal Baten -602.000 -579.300 -582.700 -585.500
Saldo baten en lasten 4.280.300 4.123.900 3.981.200 3.927.300
Onttrekkingen
1.9-reserves programma 1 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
Stortingen
1.9-reserves programma 1 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves -30.200 -30.200 -30.200 -30.200

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Diefstallen uit woning 2019 3,2 2,1 Aantal per 1.000 inwoners CBS
2. Vernielingen 2020 6,4 5,6 Aantal per 1.000 inwoners CBS
3. Verwijzingen Halt 2020 9 11 Aantal per 1.000 jongeren stichting Halt
4. Winkeldiefstallen 2019 0,2 1,3 Aantal per 1.000 inwoners CBS
5. Geweldsmisdrijven 2020 6,3 3,6 Aantal per 1.000 inwoners CBS
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
3. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
4. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
5. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)