Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2023 met de meerjarenraming 2024 - 2026. Bij het opstellen van de Programmabegroting lijkt de pandemie al weer wat verder weg. Tegelijkertijd werken een aantal effecten tot op de dag van vandaag door en is er sprake van een flinke inflatie mede als gevolg van de oorlogssituatie in Oekraïne. Deze oorlogssituatie heeft zowel financieel als beleidsmatig invloed op het jaar 2022, echter waarschijnlijk ook op 2023. De financiële effecten zijn verwerkt in deze begroting.

Het jaar 2022 was tevens het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een raadsbreed programma opgesteld en ook het nieuwe college is geïnstalleerd. Uitgesproken is de komende jaren een breed gedragen programma uit te voeren met de titel “denken, durven en doen!” met een frisse blik op lokaal bestuur. Op basis hiervan is het college bezig met de vertaling naar een collegewerkprogramma.


Het collegewerkprogramma was bij het opstellen van de Programmabegroting nog niet gereed. Derhalve treft u een Programmabegroting aan waarin alleen bestaand beleid wordt gecontinueerd en financieel is doorgewerkt. De invulling van het beleid in een Collegewerkprogramma (hierna: CWP), alsmede de financiële effecten, zal u later dit jaar worden aangeboden in de raadsvergadering van december. Na vaststelling van het CWP worden de financiële effecten verwerkt in de Programmabegroting middels een begrotingswijziging.

Komend jaar zal ook de BAR samenwerking een belangrijk onderwerp van gesprek zijn tussen de drie BAR gemeenten. De leidraad voor onze inzet hierbij is de unaniem aangenomen motie “Albrandswaard staat voor de BAR samenwerking”.

Wij kunnen u voor de komende jaren een sluitende begroting aanbieden. Omdat sprake is van incidentele baten is het ook een opdracht om ons voor te bereiden op financieel mogelijk mindere jaren.

Albrandswaard, 20 september 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard