Programma 5 - Educatie

Inleiding en Missie Programma 5

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

De uitwerking in speerpunten volgt in het nieuwe CollegeWerkProgramma 2022-2026.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Educatie Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
5.1-Educatie 2.864.435 3.151.200 2.691.500 2.682.400 2.682.400 2.591.100
Baten
5.1-Educatie 475.757 588.000 175.000 180.300 185.700 185.700
Saldo baten en lasten -2.388.678 -2.563.200 -2.516.500 -2.502.100 -2.496.700 -2.405.400
Onttrekkingen 16.700 60.400 16.700 16.700 16.700 16.700

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 5 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
5.1-Educatie 3.151.200 2.691.500 -459.700
Baten
5.1-Educatie 588.000 175.000 -413.000

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten 

5.1 In 2022 zijn er twee SISA regelingen voor onderwijs opgenomen (onderwijs achterstanden beleid en nationaal programma onderwijs), deze lopen budget neutraal door de begroting. In 2023 zijn deze regelingen niet opgenomen. Doordat er nog geen zekerheid is dat deze regelingen in 2023 nog bestaan. 

Baten 

5.1 In 2022 zijn er twee SISA regelingen voor onderwijs opgenomen (OAB en NPO), deze lopen budget neutraal door de begroting. In 2023 zijn deze regelingen niet opgenomen. Doordat er nog geen zekerheid is dat deze regelingen in 2023 nog bestaan. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. 2,1 2,5 2021
2 Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. 12 19 2021
3 Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO/Ingrado) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. 1,4% 1,9% 2021
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022
* Klasse matig stedelijk