Financiële samenvatting

Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2023. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.

Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief.

Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging 685.000 495.600 695.300 -23.000
Correctie afschrijvingslasten -38.900 -38.900 -35.100 -35.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021 -149.000 -150.000 -153.800 -153.800
Gevolgen 1e tussenrapportage 2022 -135.700 66.700 213.400 411.400
Uitgangspunt voorjaarsnota 2023 361.400 373.400 719.800 199.500
Voorjaarsnota 2023
B. Rekenkundige en algemene kaders -466.000 -466.000 -466.000 -466.000
D. Autonome ontwikkelingen -247.800 -223.000 -228.800 -228.800
E. Bedrijfsvoering -83.900 -83.900 -83.900 -83.900
F. Investeringen - - - -
G. Voorgestelde dekking - - - -
Totaal na Voorjaarsnota -436.300 -399.500 -58.900 -579.200
Diverse aanpassingen begroting 2023
Ontwikkeling algemene uitkering 3.763.800 5.394.000 6.471.000 4.856.000
GRJR -858.200 -516.300 -516.300 -516.300
BAR-bijdrage -296.900 -360.100 -333.400 -261.200
Kapitaallasten 4.300 -22.400 -23.900 -16.400
Overige mutaties -46.100 -45.600 -40.800 -66.200
Toename OZB-opbrengsten 60.100 61.800 63.600 305.500
Saldo begroting na wijzigingen 2.190.700 4.111.900 5.561.300 3.722.200
-/- is nadelig
+ is voordelig