Leeswijzer

Planning & Control cyclus

Terug naar navigatie - Planning & Control cyclus

De Programmabegroting is één van de producten van de Planning & Control-cyclus. De basis voor deze begroting is de door u vastgestelde Voorjaarsnota. Zoals in het voorwoord geschetst is het college bezig met de opmaat naar een Collegewerkprogramma (CWP). Bij het opstellen van de begroting was het CWP nog niet gereed.

In deze Programmabegroting is bestaand beleid gecontinueerd en financieel doorgewerkt. De doorwerking van het CWP met speerpunten, inclusief de financiële effecten, zal u later dit jaar worden aangeboden. De Programmabegroting 2023 en het u later aangeboden CWP geven gezamenlijk de plannen voor 2023 weer. 

In 2023 zullen twee tussenrapportages verschijnen waarin aan de raad de afwijkingen gerapporteerd worden met betrekking tot de uitvoering van de in de begroting opgenomen plannen. 

Indeling van de begroting

Terug naar navigatie - Indeling van de begroting

Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een begroting ten minste bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. Wellicht ten overvloede maar gezien het voorstaande is in deze begroting bestaand beleid gecontinueerd. Het collegewerkprogramma zal u in 2022 separaat aangeboden worden. 

De beleidsbegroting dient vervolgens te bestaan uit:
• het programmaplan
• de paragrafen

De financiële begroting dient ten minste te bestaan uit:
• het overzicht van baten en lasten en de toelichting
• de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Opbouw van deze begroting

Terug naar navigatie - Opbouw van deze begroting

Hoofdstuk 1 is anders dan in eerdere jaren en vooral een inleidend geheel. Het betreft nu het vooral financieel doorrekenen van het bestaand beleid. Dit zal worden geactualiseerd via het CWP wat u later dit jaar wordt aangeboden.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de begroting op financiële hoofdlijnen.

In hoofdstuk 3 is het programmaplan opgenomen, waarin de programma’s van deze begroting centraal staan. Per programma zijn achtergrond en politiek taakveld beschreven. Omdat een programma vaak een breed taakveld bestrijkt, zijn de programma’s onderverdeeld in programmaonderdelen.

In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen opgenomen. Dit zijn de paragrafen, zoals deze zijn voorgeschreven in het BBV. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad.

Hoofdstuk 5 bevat de financiële begroting. Hierin worden de hoofdstukken 1 tot en met 4 uitgewerkt in een gedetailleerd overzicht van de financiële positie van de gemeente.

In de bijlagen zijn de volgende overzichten opgenomen:

1. Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
2. Reserves en voorzieningen
3. Subsidieplafond 2023
4. Overzicht van de begroting op taakvelden