Programma 4 - Financien

Inleiding en Missie Programma 4

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Missie
Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Financiële structuur Jaarrekening 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023
Omvang totale begroting/exploitatieomzet € 78.856.600 € 63.496.000 € 65.853.700
(Begrotings)resultaat € 1.137.356 -€ 383.100 € 2.190.700
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd € 32.491.472 € 34.995.000 € 37.067.400
Algemene reserve € 13.495.785 € 13.495.785 € 12.774.385
Beklemde reserves en bestemmingsreserve € 19.903.203 € 19.903.203 € 18.630.303
Weerstandscapaciteit € 17.241.558 € 15.281.700 € 16.247.285
Voorzieningen € 9.308.384 € 8.623.900 € 8.775.384

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Financiën Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
4.1-Financien 20.766 1.193.900 819.800 1.029.100 1.304.100 1.304.100
Baten
4.1-Financien 216.680 0 0 0 0 0
Totaal baten en lasten 195.914 -1.193.900 -819.800 -1.029.100 -1.304.100 -1.304.100
Onttrekkingen 11.290.384 576.200 432.500 353.500 275.700 197.000
Stortingen 10.725.644 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
Mutaties reserves 564.740 565.400 421.700 342.700 264.900 186.200

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen

 

 

Verschillen programma 4 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
4.1-Financien 1.193.900 819.800 -374.100
Baten
4.1-Financien 0 0 0

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten 

4.1 De afname wordt veroorzaakt doordat in 2022 een eenmalige last is opgenomen van € 4 ton voor het ophogen van de voorziening wachtgeld voormalig bestuurders.