Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sinds 2014 wordt de bedrijfsvoering uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie. De details zijn opgenomen in de begroting 2023 van de GR BAR-organisatie.

De BAR-organisatie ziet zichzelf als de nabije overheid die met een warm hart betrokken is bij de gemeenschappen van de gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. Ze ondersteunen het bestuur en werken met een goede dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen.
De visie op dienstverlening staat centraal. De BAR-organisatie wil samen met inwoners een plezierige woon- en leefomgeving creëren. Dat kan alleen als we onze oren en ogen goed openhouden. De maatschappelijke opgaven die spelen gaan we niet uit de weg. Integendeel, die pakken we proactief op.

De centrale opgave van de GR BAR-organisatie is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die van de drie decentralisaties.
Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen:
1. Een excellente dienstverlening,
2. Acceptabele kosten,
3. Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie.

In maart 2022 is het eindrapport “Sterk in nabijheid, slim in robuustheid” door het onderzoeksbureau & Van de Laar opgeleverd. Hierin is een variantenanalyse en een onafhankelijk advies opgenomen inzake de best passende toekomstige samenwerking tussen de deelnemende gemeenten in de GR BAR-organisatie. Het nieuwe bestuur is na de verkiezingen met elkaar in gesprek gegaan om de varianten nader te duiden en te komen tot een nieuw samenwerkingsmodel. In de begroting van de GR BAR-organisatie 2023 is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen hiervan.

Ten aanzien van de realisatie van de college programma’s signaleert de GR BAR-organisatie dat, vanwege de spanning op de arbeidsmarkt, de bestuurlijke ambities onder druk kunnen komen te staan. Op dit moment zien we dat er veel vraag is naar mensen en een beperkt aanbod. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen in te huren voor de realisatie van de programma’s. Dit ondanks dat het programma-budget toereikend is. Dit kan betekenen dat het bestuur genoodzaakt worden om scherp te prioriteren.  Hierover zullen daar waar nodig, de gesprekken gevoerd worden om te komen tot keuzes.

 

 

Grote thema's

Terug naar navigatie - Grote thema's

De uitvoering van de grote thema’s Omgevingswet (invoering per 1-1-2023), Wijkuitvoeringsplannen energietransitie en de uitvoering van de Wet elektronische publicaties en Wet open overheid (per 1-5-2022) zal worden verricht door de BAR-organisatie.

Personeel

Terug naar navigatie - Personeel

CAO gemeenten

De op dit moment van kracht zijnde CAO gemeenten 2021-2022 heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat voor begrotingsjaar 2023 een nieuwe CAO zal worden afgesloten. 

Collegewerkprogramma

Ten aanzien van de realisatie van de college programma’s signaleren wij dat, vanwege de spanning op de arbeidsmarkt, de bestuurlijke ambities onder druk kunnen komen te staan. Op dit moment zien we dat er veel vraag is naar mensen en een beperkt aanbod. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen in te huren voor de realisatie van de programma’s. Dit ondanks dat het programma-budget toereikend is. Dit kan betekenen dat het bestuur genoodzaakt worden om scherp te prioriteren. Hierover zullen daar waar nodig, de gesprekken gevoerd worden om te komen tot keuzes.

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

De tweede kamer heeft in het voorjaar 2022 het besluit genomen dat de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders zal starten met ingang van verslagjaar 2023. Dit besluit dient op het moment van schrijven nog bekrachtigd te worden door de eerste kamer.
De boekjaren 2021 en 2022 zijn gebruikt als proefjaren waardoor reeds ervaring is opgedaan met de nieuwe manier van werken.
Middels de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording leggen het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente in de jaarrekening zelf verantwoording af over de rechtmatigheid. Het doel is het gesprek tussen college en raad te bevorderen. Hierbij zal de controlerend accountant beoordelen of de informatie zoals die is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording juist en volledig is. Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept de politieke aanspreekbaarheid van het bestuur en heeft naar verwachting een kwaliteit verhogend effect op de bedrijfsvoering bij gemeenten.

Uurtarieven personeel

Terug naar navigatie - Uurtarieven personeel

Aan de hand van gegevens uit de begroting van de GR BAR-organisatie 2023 en huisvestingskosten uit de drie gemeentebegrotingen 2022 worden een tweetal uurtarieven berekend. Het eerste tarief is een basis-uurtarief dat gebruikt wordt voor het in rekening brengen van kosten bij derden en schadegevallen. Het tweede tarief is een uurtarief voor toerekening aan grondexploitatieplannen (grexen), investeringen en bij afrekeningen van (subsidie)projecten. Het wordt gehanteerd bij toerekeningen op basis van tijdschrijven. Hieronder wordt de berekening van de tarieven weergegeven.

Berekening uurtarief

Terug naar navigatie - Berekening uurtarief
Uurtarieven personeel 2023
I. Basis-uurtarief
A. Aantal fte - personeelsformatie BAR begroting 2023 836,31
B. Productieve uren per fte 1.450
C. Aantal productieve uren per jaar (A. x B.) 1.212.650
D. Netto lasten volgens BAR begroting 2023 € 77.056.100
E. Basis uurtarief personeel excl huisvesting (D. / C.) € 63,54
F. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2022 € 0,67
G. Basis-uurtarief personeel (afgerond op hele euro's) E. + F. € 64,00
II. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten en tijdschrijven
A. Productieve uren per jaar o.b.v. tijdschrijven (12 fte) 13.100
B. Lasten volgens toe te rekenen taakvelden incl. toerekening overhead 1.167.146
C. Uurtarief (B. / A.) € 89,10
D. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2022 € 0,67
E. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten (afgerond op hele euro's) C. + D. € 90,00

Openbaarheid

Terug naar navigatie - Openbaarheid

De Wet Open Overheid (Woo), ingangsdatum 1 mei 2022, legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting en het verantwoordingsverslag in de jaarstukken aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. Dit onderdeel is de invulling van deze verplichting in de begroting 2023.

De Wet Open Overheid kent, samengevat, een viertal belangrijke aspecten:

1.    De verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo contactfunctionaris aan te wijzen.
2.    Verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking.
3.    Verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking.
4.    Het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding.

Het kabinet heeft in de meicirculaire gemeentefonds 2021 zowel incidenteel als structureel budget opgenomen voor de implementatie van de Woo. Ook voor 2023 is budget beschikbaar.

Woo contactfunctionaris

De Woo contactfunctionaris is een nieuwe rol die per 1 mei 2022 per bestuursorgaan aangewezen dient te zijn. In 2023 zullen rol en positie worden geëvalueerd en indien nodig herijkt op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de tweede helft van 2022.

Passieve openbaarmaking

De Wet Open Overheid is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Op het gebied van passieve openbaarmaking (Wob- of Woo-verzoeken) kent de Woo de nodige veranderingen ten opzichte van de Wob. De werkwijze en doorlooptijd van verzoeken tot (passieve) openbaarmaking van informatie onder de Wet open overheid worden in 2023 geëvalueerd. Uitgangspunten daarbij zijn transparantie en snelheid. Naar aanleiding van de evaluatie zal een begin worden gemaakt met verdere optimalisatie.

Actieve openbaarmaking

De Woo stelt de verplichting om elf benoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting zal niet voor alle elf categorieën tegelijk gelden. Over de ingangsdatum is nog geen zekerheid tijdens het schrijven van dit onderdeel Openbaarheid, maar naar verwachting zullen begin 2023 de eerste categorieën gepubliceerd moeten worden.
In 2023 zullen wij zorgen dat wij voldoen aan de Woo door de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief te publiceren. Ook zal in 2023 worden aangesloten op PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) zoals de Wet Open Overheid voorschrijft. Verder zal het proces van actieve openbaarmaking worden vormgegeven, zodat we op efficiënte, veilige, en AVG-conforme wijze kunnen publiceren. Tot slot is het beleidsvoornemen om in 2023 kritisch te blijven kijken naar de motivering betreffende eventuele geheimhouding van documenten. Dit met als doel te blijven werken aan de intentie van de wet: openbaarheid en transparantie.

Informatiehuishouding op orde

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde wordt gebracht. Dit betekent dat er op basis van een op te stellen meerjarenplan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden. In 2023 zullen wij daarom doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen, zoals die in het in 2022 opgestelde meerjarenplan beschreven staan. Deze maatregelen houden rekening met de principes van Common Ground en het uitgangspunt ‘achiveren by design’.