Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Inleiding en Missie Programma 1

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Albrandswaard zorgen we samen met de inwoners, ondernemers en partners voor een veilige leefomgeving. Preventie en handhaving zijn de lijnen waarop wij de veiligheid en het veiligheidsgevoel bevorderen.

Jeugd en Jongeren

(Jeugd) overlast is een van de aandachtspunten voor de inwoners van Albrandswaard. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er meer aandacht moet zijn voor thema’s middelengebruik, wapenbezit, geweld en sociale media. Vroegsignalering door scholen en sportverenigingen maar ook meldingen van burgers helpen ons om beter inzicht te krijgen en in te spelen op jeugdoverlast. Door preventief beleid op te stellen welke is gericht op ontspanning en ontplooien en hieraan uitvoering te geven willen wij de overlast terugdringen. Daarnaast is er aandacht voor zorg en handhaving.

Zorg en Veilig

Door onze partners wordt geconstateerd dat steeds vaker overlast wordt veroorzaakt door personen die (geestelijke) zorg hebben of nodig hebben. Vroegsignalering en een goede samenwerking tussen de ketenpartners kunnen er voor zorgen om in een vroeg stadium hulp te bieden of in te grijpen.

Handhaving

Zichtbare toezicht en handhaving werken positief op het veiligheidsgevoel van inwoners. Hierbij is ook aandacht voor de inzet en zichtbaarheid van onze eigen boa’s. Met name de specifieke gebieden Antes/Fivoor, metrostations, scholen en sportlocaties vragen om meer zichtbare toezicht en handhaving. Samen met onze partners wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt met daarin de prioriteiten/aandachtsgebieden.

Communicatie

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties verwachten een gemeente die aanspreekbaar, open en betrouwbaar is. Uitgangspunt is dat we in onze communicatie duidelijk zijn, open, transparant en betrouwbaar. We stemmen onze communicatie af op de behoefte van inwoners. Wij nodigen onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen actief uit om deel te nemen aan de besluitvorming. Albrandswaard is effectief in haar communicatie met regionale partners zoals de MRDH, VRR, Landschapstafel, Jeugdhulp, NRIJ etc. We zijn helder over onze besluiten en zijn duidelijk over waarom soms toch een besluit moet worden genomen dat afwijkt van de wensen van inwoners, ondernemers, verenigingen of een maatschappelijke partner. 

Wijkregie

Inwoners die zich goed voelen in hun woonomgeving zien meer de waarde van het samen bijdragen aan diezelfde woonomgeving. Wijkregie faciliteert en ondersteunt inwoners hierin. Dat doen we door regelmatig en intensief contact te hebben met inwoners. Zo weten we wat er leeft en zorgen we ervoor dat we als gemeente hun ideeën en initiatieven helpen mogelijk te maken. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden. Maar soms ook heel praktisch mensen de weg wijzen of vragen om mee te helpen bij plannen voor hun buurt of wijk. Hiermee groeit de  betrokkenheid over hun eigen leefomgeving en bereidheid om opnieuw een bijdrage aan te leveren. 
Onze maatschappij verandert snel. Een belangrijke manier om mensen een stem te geven in die verandering en waar mogelijk regie te geven over hun eigen wijk of buurt is door  bijvoorbeeld burgerparticipatie.

Dienstverlening

Onze inwoners, ondernemers en organisaties staat centraal in de keuzes die wij maken bij de ontwikkeling van de dienstverlening van de Gemeente Albrandswaard. . Wij blijven werken aan verbetering en uitbreiding van onze diensten aan onze inwoners, ondernemers en organisaties en we  betrekken hen actief in deze ontwikkeling. We denken in mogelijkheden en leggen het helder uit als iets niet kan. We kijken continu naar hoe we processen voor onze inwoners en onszelf makkelijker kunnen maken en waar maatwerk nodig is. Passend bij wat onze inwoners nodig hebben. 
Ontwikkelingen zoals digitalisering hebben grote invloed op ons leven. Zeker op het gebied van online dienstverlening gaat het enorm snel. Er is sprake van continu nieuwe wetgeving waar we aan hebben te voldoen en die  uitgaat van het bieden van makkelijke en betrouwbare online dienstverlening door de gemeente. Daarnaast verwachten inwoners dat we inspelen op deze ontwikkelingen. Zij zijn een soepele online klantreis gewend bij andere partijen en verwachten dit ook van onze gemeente. 

De uitwerking in speerpunten volgt in het nieuwe CollegeWerkProgramma 2022-2026.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA) 6 1 (1 fte)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 4 1 (1 fte)
Stem Lokaal 3 -
GroenLinks-PvdA 3 -
Christen Democratisch Appel (CDA) 3 1 (1 fte)
Leefbaar Albrandswaard 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Totaal 21 3 (3,0 fte)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 1.734.672 1.572.900 2.262.300 2.304.100 2.343.600 2.357.900
1.2-Algemeen Bestuur 3.445.650 4.694.100 3.046.300 2.886.700 2.804.400 2.775.300
Totaal Lasten 5.180.322 6.267.000 5.308.600 5.190.800 5.148.000 5.133.200
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 108.964 67.100 68.800 70.500 72.400 72.400
1.2-Algemeen Bestuur 1.068.820 532.600 536.400 537.700 538.100 538.100
Totaal Baten 1.177.784 599.700 605.200 608.200 610.500 610.500
Saldo baten en lasten -4.002.539 -5.667.300 -4.703.400 -4.582.600 -4.537.500 -4.522.700
Onttrekkingen 188.398 291.300 55.200 55.200 55.200 55.200
Stortingen 8.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves 180.298 266.300 30.200 30.200 30.200 30.200

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 1 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 1.572.900 2.262.300 689.400
1.2-Algemeen Bestuur 4.694.100 3.046.300 -1.647.800
Totaal Lasten 6.267.000 5.308.600 -958.400
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 67.100 68.800 1.700
1.2-Algemeen Bestuur 532.600 536.400 3.800
Totaal Baten 599.700 605.200 5.500

De BAR-bijdrage, is verdeeld als overhead en direct toe te rekenen lasten aan programma’s. Deze direct toe te rekenen lasten zijn per saldo € 1,3 miljoen hoger dan in 2022. Deze bijdrage zal in elk deel programma uitgewerkt worden, de som van de verschillenverklaringen komt uit op de genoemde € 1,3 miljoen.

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten

1.1 Toename van de lasten komt met name door de hogere BAR-bijdrage voor crisisbeheersing en openbare orde € 5 ton en een hogere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond € 1 ton. 

1.2 Afname van lasten komt met name door een hogere verdeling van de direct toewijsbare lasten van de BAR-bijdrage naar de verschillende taakvelden in andere deelprogramma’s. Een ander effect is een lagere formatie van 0,4 FTE in het nieuw aangestelde college.

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Diefstallen uit woningen (bron: CBS) Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 1 1,3 2021
2 Vernielingen (bron: CBS) Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering. 5,8 6,1 2021
3 Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt) Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 5 8 2021
4 Winkeldiefstallen (bron: CBS) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,2 1,8 2021
5 Geweldsmisdrijven (bron: CBS) Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.) 5 4,3 2021
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022
* Klasse matig stedelijk