Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Overzicht begroting op taakvelden Begroting 2023
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1:Bestuur 2.237.600 222.100 0 0 -2.015.500
0.10:Mutaties reserves 0 0 1.021.100 126.300 894.800
0.2:Burgerzaken 1.056.300 314.300 0 0 -742.000
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 644.100 44.800 0 0 -599.300
0.4:Overhead 7.855.600 27.500 0 0 -7.828.100
0.5:Treasury -185.100 212.600 0 0 397.700
0.61:OZB woningen 11.600 4.674.900 0 0 4.663.300
0.62:OZB niet-woningen 0 2.922.000 0 0 2.922.000
0.63:Parkeerbelasting 4.600 0 0 0 -4.600
0.64:Belastingen overig 309.300 0 0 0 -309.300
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 37.067.400 0 0 37.067.400
0.8:Overige baten en lasten 901.400 0 0 0 -901.400
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 24.600 0 0 0 -24.600
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 1.471.700 58.600 0 0 -1.413.100
1.2:Openbare orde en veiligheid 904.200 10.200 0 0 -894.000
2.1:Verkeer en vervoer 4.087.600 102.800 0 0 -3.984.800
2.2:Parkeren 11.200 0 0 0 -11.200
2.3:Recreatieve havens 12.500 0 0 0 -12.500
2.4:Economische havens en waterwegen 635.600 0 0 0 -635.600
2.5:Openbaar vervoer 31.000 0 0 0 -31.000
3.1:Economische ontwikkeling 106.100 27.400 0 0 -78.700
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 76.700 0 0 0 -76.700
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 43.000 29.300 0 0 -13.700
3.4:Economische promotie 12.300 0 0 0 -12.300
4.1:Openbaar basisonderwijs 7.200 0 0 0 -7.200
4.2:Onderwijshuisvesting 885.800 0 0 0 -885.800
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.253.800 158.600 0 0 -1.095.200
5.1:Sportbeleid en activering 48.300 0 0 0 -48.300
5.2:Sportaccommodaties 1.633.900 407.900 0 0 -1.226.000
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 47.200 0 0 0 -47.200
5.4:Musea 7.200 0 0 0 -7.200
5.5:Cultureel erfgoed 51.300 0 0 0 -51.300
5.6:Media 345.200 30.900 0 0 -314.300
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.741.800 10.500 0 0 -2.731.300
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 1.174.600 27.300 0 0 -1.147.300
6.2:Wijkteams 2.476.200 11.300 0 0 -2.464.900
6.3:Inkomensregelingen 5.642.300 4.445.000 0 0 -1.197.300
6.4:Begeleide participatie 94.000 0 0 0 -94.000
6.5:Arbeidsparticipatie 1.752.400 0 0 0 -1.752.400
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 545.900 0 0 0 -545.900
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 3.549.700 133.900 0 0 -3.415.800
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- 3.225.100 0 0 0 -3.225.100
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 60.600 0 0 0 -60.600
6.82:Geëscaleerde zorg 18- 1.498.300 0 0 0 -1.498.300
7.1:Volksgezondheid 1.256.100 194.000 0 0 -1.062.100
7.2:Riolering 2.812.500 3.575.200 0 0 762.700
7.3:Afval 3.832.900 4.645.000 0 0 812.100
7.4:Milieubeheer 1.255.600 0 0 0 -1.255.600
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 538.400 214.400 0 0 -324.000
8.1:Ruimte en leefomgeving 922.900 176.500 0 0 -746.400
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.903.100 6.893.200 0 0 -9.900
8.3:Wonen en bouwen 913.200 385.700 0 0 -527.500