Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

1. Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit.
Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 339.293 318.100 147.200 106.000 47.100 -26.600
Baten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 39.832.651 41.632.900 44.876.900 46.856.700 48.687.600 46.712.200
Totaal baten en lasten 39.493.359 41.314.800 44.729.700 46.750.700 48.640.500 46.738.800

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 318.100 147.200 -170.900
Baten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 41.632.900 44.876.900 3.244.000
Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen TEKST

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten 

De afname wordt verklaard door een lagere toerekening rente € 66k duizend. Het restant betreft een lagere BAR-bijdrage.

Baten

De toename wordt veroorzaakt door een toename van de OZB-opbrengsten € 280 duizend. Het restant betreft een hogere algemene uitkering ad € 2,9 miljoen.

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lokale heffingen 282.800 285.800 288.400 288.300
Dividend 17.800 17.800 17.800 17.800
Saldo financieringsfunctie -234.300 -278.200 -339.200 -412.400
Verzekeringen 0 0 0 0
Bijdrage BAR 80.900 80.600 80.100 79.700
Saldo lasten 147.200 106.000 47.100 -26.600
Lokale heffingen 7.596.900 7.824.800 8.059.500 8.301.400
Algemene uitkering 37.067.400 38.855.300 40.451.500 38.234.200
Dividend 203.500 167.500 167.500 167.500
Saldo financieringsfunctie 9.100 9.100 9.100 9.100
Saldo baten 44.876.900 46.856.700 48.687.600 46.712.200
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 44.729.700 46.750.700 48.640.500 46.738.800
Terug naar navigatie - lokale heffingen tabel
Lokale heffingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten heffing en invord.gem.belastingen 228.400 231.500 234.600 234.600
Bijdrage BAR 54.400 54.300 53.800 53.700
Saldo lasten 282.800 285.800 288.400 288.300
OZB woningen 4.674.900 4.815.100 4.959.600 5.108.400
OZB niet-woningen 2.922.000 3.009.700 3.099.900 3.193.000
Overige 0 0 0 0
Saldo baten 7.596.900 7.824.800 8.059.500 8.301.400
Totaal Lokale heffingen 7.314.100 7.539.000 7.771.100 8.013.100
Terug naar navigatie - lokale heffingen tekst

Onder de post Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen wordt de bijdrage aan de SVHW verantwoord. De bijdrage BAR betreft de doorberekening van de bijdrage aan het taakveld 0.61 OZB woningen, 0.65 Belasting overig en 0.8 Overige baten en lasten.

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

Algemene uitkering
De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de begroting bekende informatie (meicirculaire). Voor een specificatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de Financiële begroting.

Terug naar navigatie - algemene uitkering tabel
omschrijving 2023 2024 2025 2026
Meicirculaire 2022 3.381.000 4.626.000 5.319.000 3.320.000
Vrijval stelpost jeugd -1.203.600 0 0 0
Vrijval stelpost herijking 384.000 768.000 1.152.000 1.536.000
Meicirculaire 2023 Jeugd van stelpost naar AU 1.202.400 0 0 0
Totaal correcties Algemene uitkering 3.763.800 5.394.000 6.471.000 4.856.000

saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslag% via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari x renteomslag%. Het renteomslag% wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden.

saldo financieringsfunctie tabel

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie tabel
Saldo financieringsfunctie Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Financiering 606.800 503.700 401.900 308.400
Toerekenen rente vanuit de activa -757.100 -760.200 -741.100 -720.800
Toerekenen rente overig -84.000 -21.700 0 0
Saldo lasten -234.300 -278.200 -339.200 -412.400
Financiering 9.100 9.100 9.100 9.100
Toerekenen rente vanuit de activa 0 0 0 0
Toerekenen rente overig 0 0 0 0
Saldo baten 9.100 9.100 9.100 9.100
Totaal Saldo financieringsfunctie 243.400 287.300 348.300 421.500

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Gemiddelde WOZ-waarde (bron: CBS) De gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizenden euro's. 332 290 2021
2 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (bron: COELO) Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 876 733 2021
3 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: COELO) Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten 1.031 810 2021
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022
* Klasse matig stedelijk

2. Overhead

Terug naar navigatie - Inleiding

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten.
In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden.
- Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead.
- Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Overhead Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
9.2-Overhead 8.088.488 8.217.700 7.855.700 7.892.100 7.930.900 7.930.800
Baten
9.2-Overhead 39.549 27.500 27.500 27.800 29.200 29.200
Totaal baten en lasten -8.048.940 -8.190.200 -7.828.200 -7.864.300 -7.901.700 -7.901.600

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen overhead ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
9.2-Overhead 8.217.700 7.855.700 -362.000
Baten
9.2-Overhead 27.500 27.500 0
Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen TEKST

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten 

De afname wordt verklaard door een lagere kosten bestuursondersteuning € 115 duizend. In 2022 is aanvullend budget opgenomen voor inhuur van communicatie en een adjunct gemeente secretaris. In 2023 zijn deze posten niet opgenomen. 

Terug naar navigatie - overhead tabel

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

Overhead Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bestuursondersteuning 285.900 285.200 284.600 284.500
Kosten vm personeel 0 0 0 0
Communicatie en voorlichting 64.000 63.500 64.500 64.500
Juridische zaken 22.600 22.600 22.900 22.900
Overhead vanuit de BAR 7.242.200 7.281.300 7.319.200 7.319.200
Doorbelasting kosten gemeentehuis 241.000 239.500 239.700 239.700
Saldo lasten 7.855.700 7.892.100 7.930.900 7.930.800
Doorbelasting kosten gemeentehuis 27.500 27.800 29.200 29.200
Saldo baten 27.500 27.800 29.200 29.200
Totaal Overhead -7.828.200 -7.864.300 -7.901.700 -7.901.600

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Inleiding

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitsplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen.

De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Vennootschapsbelasting Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
9.3-Vennootschapbelasting 7.426 23.700 24.600 24.400 24.700 24.700

Vpb-tabel

Terug naar navigatie - Vpb-tabel

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

Vennootschapsbelasting Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Heffing vennootschapsbelasting 24.600 24.400 24.700 24.700
Bijdrage GR BAR 0 0 0 0
Saldo lasten 24.600 24.400 24.700 24.700
Heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0
Saldo baten 0 0 0 0
Totaal Vennootschapsbelasting -24.600 -24.400 -24.700 -24.700

4. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Inleiding

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten. Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Onvoorzien Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
9.4-Onvoorzien 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000